מרכז ידע

מרכז ידע

מרכז ידע

מרכז ידע אזורי- גליל מזרחי יקשיב לכם!

מידע הוא המשאב הכי יקר ערך שקיים לטובת תכנון וקבלת החלטות מושכלות.
על מנת שמשרדי הממשלה, אשכול גליל מזרחי ו-18 הרשויות שבאזורו, גופים עסקיים ופילנתרופיה יוכלו להתבסס על מידע מהימן לגיבוש תכניות והחלטות אזוריות, הוקם, לאחרונה באזורנו מרכז ידע אזורי. מטרת המרכז הינה לשמוע מה תושבי האזור באמת רוצים, מה חשוב להם בהיבטים של מרכיבי איכות החיים באמצעות תהליכי שיתוף הציבור במקביל לאיסוף מידע מקומי וארצי. איסוף המידע הראשון מתבצע באמצעות קבוצות מיקוד הנערכות ברשויות האשכול מתקיים בימים אלה.
השותפים במרכז הידע הם: אשכול גליל מזרחי, המכללה האקדמית תל חי, שותפות קהילות קנדה וקהילות אצבע הגליל וקרן רונלד-ראודברג.

מרכז הידע האזורי יוביל מחקרים ואיסוף מידע בנושאים רלבנטיים העוסקים במגמות כלכליות-חברתיות בגליל המזרחי, באמצעות שיתוף הציבור ואיסוף נתונים מנהליים מהרשויות ומשרדי ממשלה. המשימה המובילה את הקמת המרכז היא לקדם את איכות החיים בגליל המזרחי, ולהבטיח ששינויים ברמת המדיניות יתבססו על נתונים רלוונטיים/או ייחודיים לאזור.
מטרותיו של מרכז הידע הם:
• יצירת מדד איכות חיים שנתי באזור אמין ועדכני, שיציג מדי שנה את רכיבי איכות החיים
בגליל המזרחי, וכפועל יוצא ממנו מיפוי אתגרי וצרכי האזור.
• ניתוח הידע והנתונים, שיאספו וגיבוש מסקנות שיסייעו לרשויות בעיצוב מדיניות וקבלת
החלטות מבוססות נתונים.
• פיתוח כלים ומיומנויות לאיסוף נתונים ספציפיים לאזור וניתוחם.
• ביצוע מחקרים בהקשר לאתגרי וצרכי האזור.
• פיתוח תפיסה, שפה וזהות אזורית, תוך השימוש בתפיסות של מעורבות ציבורית ומשילות
שיתופית, יצירת בעלות על השינוי.
כלי העבודה המרכזיים של מרכז הידע הם:
– קבוצות מיקוד
– הפצת שאלונים
– ניתוח נתונים מנהליים
– איסוף ידע ממשרדי ממשלה
– איסוף ידע מרשויות מקומיות
מרכז הידע מנוהל על ידי ד"ר אילה כהן מהחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל חי. מלוות הפרויקט מטעם אשכול גליל מזרחי היא ניצן סלע בלום מנהלת תחום פיתוח כלכלי. ועדת ההיגוי של מרכז הידע מורכבת מנציגי רשויות הגליל המזרחי, אשכול גליל מזרחי, מגבית קנדה והמכללה האקדמית תל חי.
מרכז הידע יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות ובסטנדרטים המקובלים של אתיקה מחקרית, שמירה על פרטיות ואבטחת המידע. המחקרים שמרכז הידע יערוך יהיו ברמה אזורית וישקפו תמונת מצב של הגליל המזרחי בכללותו. הדוחות שיפורסמו על ידי מרכז הידע יהיו פתוחים ושקופים לעיון
הרשויות המידע שייאסף יוכל לסייע לרשויות בבניית תכניות עבודה מותאמות צרכים, במענה לקולות קוראים ממשלתיים ופילנתרופיה, וכן להוביל לגיבוש החלטת ממשלה לתמיכה בגליל המזרחי.

ניתוח הידע והנתונים, שיאספו וגיבוש מסקנות שיסייעו לרשויות בעיצוב מדיניות וקבלת החלטות מבוססות נתונים

יצירת מדד איכות חיים שנתי באזור אמין ועדכני, שיציג מדי שנה את רכיבי איכות החיים
בגליל המזרחי, וכפועל יוצא ממנו מיפוי אתגרי וצרכי האזור

פיתוח כלים ומיומנויות לאיסוף נתונים ספציפיים לאזור וניתוחם

ביצוע מחקרים בהקשר לאתגרי וצרכי האזור

פיתוח תפיסה, שפה וזהות אזורית, תוך השימוש בתפיסות של מעורבות ציבורית ומשילות
שיתופית, יצירת בעלות על השינוי

ד"ר איילה כהן

ראש מרכז הידע

ayaladrcohen@gmail.com

ניצן סלע בלום

מנהלת אגף פיתוח כלכלי אזורי

Nitzan@eastgalil.org.il

יפעת קורן

מנהלת מרכז ידע

yifatk@telhai.ac.il