מדיניות גבייה ואכיפה

מדיניות גבייה ואכיפה

עקרונות בהפעלת מדיניות אכיפה

אסקלציה והפעלת אמצעים לאורך ציר הזמן

האשכול יפעל על פי עיקרון האסקלציה באכיפה, הקובע כי יש להפעיל את האמצעים השונים בסולם הזמן והפעולות בהדרגה.

עקביות ורציפות

האשכול יפעל ליצור עקביות ורציפות בטיפול בכל סוגי החובות.

 • יצירת סמיכות ורצף בטיפול בחייב עד למיצוי כל ההליכים;
 • כל התראה על נקיטת הליכים תמוצה – באם לא ישולמו החובות;
 • סינון חובות שלא ניתן לגבותם – לאחר מיצוי ההליכים;
 • אי עמידה בהסדר – תוביל מיד להמשך פעולות האכיפה.

מיצוי ההליך

האשכול יטפל בכל חייב ברציפות ובהמשכיות ובכל האמצעים עד לגביית החוב.

מדיניות גביה ואכיפה

אי תשלום חוב במועדו במקרה של דוחות פיקוח

עם הפיכתו של קנס לחלוט, בתום המועד האחרון לתשלום הדוח, ישלח האשכול לנישום התראות (דרישות) לפי פקודת המיסים (גבייה) ,תקנות המיסים (גבייה) תשל"ד 1974 ופקודת העיריות .

אם גם לאחר משלוח ההתראות (דרישות) לא ישלם הנישום את הדוח, יפעיל האשכול פעולות אכיפה בהתאם לפקודת המיסים (גבייה).

מהם ההליכים לגביית חוב?

כשהדוח לא משולם במועדו, פועל האשכול בהתאם לפקודת המסים (גבייה) ו/או פקודת העיריות ובהתאם למדיניות האכיפה והגבייה בעניין הפעלת הליכי אכיפה מנהליים וזאת לפי המדיניות הבאה :

משלוח הודעת דרישה ראשונה

הודעת דרישה ראשונה תישלח לנישום שבצע דוח, הדרישה תישלח לפחות 15 ימים מהמועד האחרון לתשלום של הדוח.

משלוח הודעת דרישה שניה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי)

אם עברו 25 ימים ממשלוח הדרישה הראשונה, והנישום טרם שילם את חובו לאשכול, ישלח לו האשכול  הודעת הדרישה שניה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי) באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה / במסירה אישית.

אכיפה מנהלית

במידה ולאחר 5 ימים מקבלת אישור המסירה של הודעת הדרישה השנייה (דרישה לתשלום חוב באופן מידי) לא הסדיר הנישום את תשלום החוב, רשאי האשכול להמשיך בהליכי אכיפה. האשכול  יוכל לנקוט בכל אחת מפעולות האכיפה הבאות:

 • עיקול בנק אלקטרוני לרבות הפעלת הליכי עיקולי כספים בחשבון הבנק של הנישום
 • עיקול בחברות האשראי ו/או חברת הביטוח של הנישום לרבות עיקולי כספים של פנסיה ו/או קרנות השתלמות וכיוצא בזה.
 • עיקולי צד ג' – כגון עיקולי כספי שכירות של הנישום או עיקול שכר של הנישום.
 • עיקול מקרקעין – הערת אזהרה בטאבו על נכס הנישום.
 • עיקול ברישום של רכב במשרד התחבורה (הערת אזהרה).
 • עיקול מיטלטלין ברישום
 • עיקול מיטלטלין בפועל (הוצאת מעוקלים)
 • עיקול מיטלטלין על פי פקודת המסים (גביה)

אם לא הצליח האשכול לגבות את החוב, ביכולתו להפעיל הליכי עיקולי מיטלטלין על ידי הוצאה לפועל על פי פקודת המסים (גביה).

תביעות משפטיות

האשכול רשאי להגיש תביעות משפטיות נגד חייבים, בין אם מוצו רוב הליכי האכיפה שצוינו לעיל, ובין אם מצא לנכון להגיש תביעה נגד חייבים טרם הפעלת הליכי אכיפה.

פירוט שיעורי הריבית שגובה האשכול

שיעורי הריבית נקבעו בחקיקה של "חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה)" והם כפופים לשינוי חקיקתי בהם.

מדיניות הסדר תשלומים

האשכול יגבה את החובות בנדרשים ללא פריסת תשלומים או בפריסה לעד 12 תשלומים ככל שהחוב עולה על 1,500 ₪.

האשכול מאפשר לחייבים לפרוס את תשלום החוב על פני מספר תשלומים בהתאם להחלטת הגזבר בכל מקרה לגופו.

אמצעי תשלום

תשלומים לגביית החוב יוסדרו אך ורק באמצעי התשלום הבאים : הוראת קבע/צ'קים/כרטיס אשראי , יובהר כי לא יאושר בכל מקרה הסדר תשלומים במזומן.