מכרזים

מכרזים

סגור
ניסיון
פעיל
מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2021 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית


איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותים לקליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית באתר מורשה כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה,) הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 15:00 תמורת תשלום בסך של
₪ 2,000אשר לא יוחזרו.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי
בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית.
פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל שגיא נוימן באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל  sagi@eastgalil.org.il
ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כ"ח ד.נ גליל עליון, עד ליום 19/8/2021 עד השעה 12:00

סגור
קול קורא מס' 7/2021 לעדכון מאגר נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן- האשכול) מבקש לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם באשכול, לצורך עדכון מאגר של נציגי ציבור.

המדובר בתפקיד שיבוצע בהתנדבות. זמינות נדרשת בימי השבוע בין השעות 9:00-16:30, בהתאם לצורך.

 1. הנחיות לגבי הגשת מועמדות

על המועמד למלא את השאלון המצ"ב ולחתום עליו בפני עו"ד. לשאלון יש לצרף את האסמכתאות הבאות:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח;
 • קורות חיים;
 • תעודות השכלה;

כלל המסמכים יוגשו לאשכול לדוא"ל office@eastgalil.org.il עד ליום 31.8.2021 בשעה 12:00.  יש לוודא קבלת הדוא"ל בטל' 04-8200807 (ענת).

סגור
מכרז פומבי מס' 10/2021 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 10/2021

לשירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותים לקליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית באתר מורשה כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בהתאם לכתובת הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 15:00 תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ אשר לא יוחזרו.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל שגיא נוימן באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל sagi@eastgalil.org.il

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כ"ח ד.נ גליל עליון, עד ליום 11/8/2021 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 9/2021 לקבלת שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקטים הנדסיים
 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח ביחס לפרויקטים הנדסיים שונים, שיקודמו על ידי האשכול בתחום הבינוי ו/או שיפוצים ו/או פיתוח ותשתיות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בהתאם לכתובת הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 16:00 תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ אשר לא יוחזרו.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בדוא"ל orli@eastgalil.org.il לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
 2. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל שגיא נוימן באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל sagi@eastgalil.org.il
 3. מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה), עד ליום 15/7/2021 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

מצורפת הודעת הבהרה יזומה – מכרז מסגרת פומבי מס' 9.2021 לקבלת שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקטים הנדסיים

סגור
מכרז פומבי מס' 1/2021 לקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS לרשויות מקומיות החברות באשכולות

 

קישור לפתיחת מעטפות למכרז 1/2021 בשעה 12:00 2.6.2021

https://us02web.zoom.us/j/86212116721?pwd=UVFHVmYwVmZleTFWNGJWK3NmQ2NiQT09

Meeting ID: 862 1211 6721

Passcode: 3G13Hy

 

 

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה   
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס'  1/2021

לקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים
 על בסיס
GIS  לרשויות מקומיות החברות באשכולות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים, איגוד ערים אשכול יהודה ושומרון

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום רביעי תאריך 2.6.2021 בשעה 12:00 , במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי.

אין שינוי ביתר הדרישות.

                                                                                                        

מכרז מסגרת משותף לאשכולות הערים: איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים, איגוד ערים אשכול יהודה ושומרון
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 1/2021
פניה לקבלת הצעות :
לקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים
על בסיס
GIS לרשויות מקומיות החברות באשכולות

האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לאספקת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS לרשויות מקומיות החברות באשכולות ו/או אשר יצטרפו למי מהאשכולות במהלך תקופת ההתקשרות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.

 

את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספק אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ( ₪ 2,000כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי באימייל accounts@eastgalil.org.ilו/או בנייד 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו.

מועד אחרון להגשת ההצעות
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי
בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' תאריך 20/5/2021 בשעה 12:30

 

מצורף תשובות לשאלות הבהרה מתאריך 5.5.21

סגור
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 08/2021 לאספקת טרקטור חקלאי ומגרסות לפסולת


מכרז זה הינו מכרז משותף לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי ולאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי.
האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לאספקת טרקטור חקלאי ומגרסות עבור האשכולות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
את מסמכי המכרז על תנאיו, לרבות כל נספחיו ובהם הסכם המכרז אשר הזוכה יידרש לחתום עליו על נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של (
₪ 3,000 כולל מע"מ) במשרדי אשכול רשויות גליל מזרחי בימים א'-ה' בין השעות 15:00 – 09:00 בתיאום מראש עם אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בצומת כוח שבגליל העליון, עד ליום ג', תאריך ,20/4/2021 ועד השעה 12:00.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

סגור
קול קורא 07/2021 להגשת הצעות למיזמים בפרויקט רשתות חוסן


מטרת הקול קורא לעודד שיתוף פעולה אזורי, לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי, בשגרה ובחירום, בקרב רשויות האשכול.
המהלך הוא חלק ממיזם משותף למשרד העבודה והרווחה, המשרד לשוויון חברתי, הסוכנות היהודית ואשכול גליל מזרחי.
מטרת המיזם היא לבנות רשת אזורית, המחזקת את הקשרים בין עמותות, ארגונים, רשויות ושחקנים נוספים, הפועלים באזור הגליל המזרחי בשגרה, ולאפשר את פעילותם המיטבית בזמני חירום
ביחס לשלוש אוכלוסיות: אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים וצעירים.

שלושת התחומים שבהם אנחנו מחפשים פתרונות ויוזמות בתחום החוסן הקהילתי, הם:

פלטפורמה דיגיטלית אזורית – פתרונות שיעסקו בריכוז ידע, שירותים ובעלי תפקידים בתחומים כגון חירום, צרכים מיוחדים, תעסוקה ונטוורקינג, השכלה, פנאי, היכרות, התנדבות, צרכנות, תחבורה חכמה ועוד

חיזוק והנגשת שירותי קצה – שירות עד בית התושב, פיתוח מענה או שירותים עד הבית בכל תחומי החיים – רווחה, בריאות ופנאי

מרחב משותף לצעירים במתחמים קיימים – יוזמות שישתמשו במרחבים הקיימים ליצירת מרחב שיאפשר עבודה עצמאית ושיתופי פעולה בתחומים שונים ביניהם מידע אזורי בתחום התעסוקה, השכלה, פנאי, היכרויות וכו

עקרונות הסיוע למיזמים הנבחרים מפורטים במסמכי הקול הקורא.

תאריך הגשה, (ידני לתיבת המכרזים): 25 באפריל 2021 עד השעה 12:00
ניתן לקרוא את מסמכי הקול הקורא באתר האשכול תחת מכרזים וכן פרטים נוספים על המיזם תחת פרויקט רשתות חוסן בקישור הבא: לחץ כאן
מפגש הסבר על הפרויקט יתקיים ביום רביעי, 7 באפריל בין השעות 10:00 עד 11:00 בזום. (לקבלת קישור לזום נא ליצור קשר עם נועה בכתובת מייל: noa@eastgalil.org.il
מענה לשאלות והבהרות יינתן באמצעות המייל על ידי נועה טרץ מנהלת הפרויקט בכתובת המייל noa@eastgalil.org.il
ניתן להעביר שאלות עד יום ראשון 11 באפריל 2021 בשעה .12:00
למען הסר ספק במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה והוראות הקול הקורא, יגזרו הוראות הקול הקורא

סגור
הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד –מטמנת עברון

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מעוניין להתקשר באופן ישיר עם מטמנה לטיפול בפסולת מעורבת,
ולצורך כך מעוניין האשכול להתקשר עם חברת 
עברון ת.מ.מ מחזור שותפות מוגבלת.
על פי חוות דעת מקצועית עולה כי בנסיבות העניין לא קיימת מטמנה נוספת בה ניתן לקבל שירות כאמור
מכוח התקשרות ישירה.
גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות בתנאים המפורטים בחוות הדעת , רשאי לפנות ולהודיע על כך
בכתב, עד תאריך 23/3/21לשגיא נוימן בדוא"ל ,
sagi@eastgalil.org.ilיש לוודא קבלה בטלפון
.0542596310
ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית באתר האשכול.
בכבוד רב

נורית צור רבינו

מנכ"לית האשכול

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 6/2021 למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה/מפעל למיון פסולת עבור הרשויות החברות באשכול רשויות גליל מזרחי  

מכרז מסגרת פומבי  מס' 6/2021

למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה/מפעל למיון פסולת עבור הרשויות החברות באשכול רשויות גליל מזרחי

 

 1. מכרז זה הינו מכרז לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן האשכול).
 2. האשכול מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה/מפעל למיון פסולת עבור הרשויות החברות באשכול רשויות גליל מזרחי והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 3. את מסמכי המכרז על תנאיו, לרבות כל נספחיו ובהם הסכם המכרז אשר הזוכה יידרש לחתום עליו על נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) במשרדי אשכול רשויות גליל מזרחי בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין "לרכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בהעברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה (אותה חובה להגיש עם ההצעה) יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  בדוא"ל שיימסר על ידו ולחלופין להוריד את מסמכי המכרז מהאתר ולהגיש את ההצעה על גבי המסמך שהורד. על אף האמור, האשכול רשאי להחליט שלא לאפשר רכישה מרחוק כאמור, מכל סיבה שהיא, שאז יש לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי האשכול.

 1. מועד אחרון להגשת ההצעות –

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בצומת כוח שבגליל העליון, עד ליום ה', תאריך 18/03/2021, ועד השעה 12:00.

מצורפות תשובות לשאלות הבהרה.

סגור
פטור ממכרז התקשרות האשכול עם מפעל למיון פסולת

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד – מפעל מיון

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי שוקל להתקשר עם חברת אמניר תעשיות ושירותי סביבה לקבלת שירותים של טיפול בפסולת במפעל מיון הממוקם בעפולה.

על פי חוות דעת מקצועית עולה כי בנסיבות העניין לא קיים ספק נוסף המסוגל לספק את השירות הנדרש.

גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות בתנאים המפורטים בחוות הדעת, רשאי לפנות ולהודיע על כך  בכתב, עד לתאריך 9/3/21 בשעה 12:00 לשגיא נוימן בדוא"ל sagi@eastgalil.org.il יש לוודא קבלה בטלפון 054-2596310

ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית באתר האשכול.

 

סגור
מכרז פומבי מס' 02/2021 לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב במרחב האשכול

מכרז פומבי מס' 02/2021
לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב במרחב האשכול

עלות חוברת המכרז –  1000 ש"ח כולל מע"מ, כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה – יום ה', תאריך 11.02.21 עד 08:00
מועד אחרון
להגשת ההצעות – יום ה', תאריך ,25.02.21 בשעה 12:00
מיקום
תיבת המכרזים – מזכירות החברה –במשרדי האשכול במרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון

מועד פתיחת ההצעות 25.02.21 בשעה 12:00

סגור
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 5/2021 לאספקת כלי צמ"ה ומגרסות לפסולת  

מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 5/2021

לאספקת כלי צמ"ה ומגרסות לפסולת

 

 1. מכרז זה הינו מכרז משותף לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי ולאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי (להלן יכונו יחדיו– האשכולות).
 2. האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לאספקת כלי צמ"ה, טרקטור חקלאי ומגרסות עבור האשכולות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 3. את מסמכי המכרז על תנאיו, לרבות כל נספחיו ובהם הסכם המכרז אשר הזוכה יידרש לחתום עליו על נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) במשרדי אשכול רשויות גליל מזרחי בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין "לרכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בהעברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה (אותה חובה להגיש עם ההצעה) יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  בדוא"ל שיימסר על ידו ולחלופין להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של האשכול https://eastgalil.org.il ולהגיש את ההצעה על גבי המסמך שהורד. על אף האמור, האשכול רשאי להחליט שלא לאפשר רכישה מרחוק כאמור, מכל סיבה שהיא, שאז יש לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי האשכול.

 1. מועד אחרון להגשת ההצעות –

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בצומת כוח שבגליל העליון, עד ליום ה', תאריך 25/02/2021, ועד השעה 12:00.

מצורף מסמך תשובות לשאלות הבהרה חלק א' וחלק ב'

סגור
מכרז מסגרת פומבי מספר 01/2021 למתן שירותי ייעוץ בתחום התיירות והתרבות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ לתחום התיירות והתרבות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתמורה לסך של ₪ 150 בהתאם לכתובת הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 16:00 – 08:00.
מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית.
תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במסמך המצורף באתר האינטרנט של האשכול. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל קרן עזרא באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל  keren.or@eastgalil.org.il

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה), עד ליום 15.02.2021 עד השעה 12:00הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה.

 

סגור
מכרז פומבי מס' 3/2021 למתן שירותי פרסום ורכישת מדיה

איגוד ערים אשכולות רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 3/2021

למתן שירותי פרסום ורכישת מדיה

את מסמכי המכרז  ניתן לרכוש במשרדי האשכול, בימים א'-ה' בשעות 16:00 – 08:00  תמורת תשלום בסך של 1,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

מציע המעוניין לרכוש "מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל הגב' אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר האינטרנט www.eastgalil.org.il.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 07.02.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד לתאריך 15.02.2021 שעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

סגור
מכרז פומבי מספר 04/2021 למתן שירותי ייעוץ – מתכלל מערך הבריאות האזורי

 

 

 

מכרז פומבי מספר 04/2021
למתן שירותי ייעוץ לתכלול מערך הבריאות האזורי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "האשכול)" מזמין בזאת הצעות מחיר למתן
שירותי ייעוץ לתכלול למערך הבריאות האזורי.

האשכול, בשותפות עם משרדי ממשלה וגופים אזוריים, מוביל תוכנית לקידום הבריאות בגליל המזרחי ובגולן. מהות מכרז זה היא לקבל שירותי ייעוץ וריכוז הפרויקט כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בימים א'-ה' בשעות 16:00 – 08:00 תמורת תשלום בסך של ₪ 150אשר לא יוחזרו.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDFשיישלח לדוא"ל
שיימסר על ידו

ניתן לעיין בתנאי המכרז, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו .www.eastgalil.org.il

את מסמכי המכרז ופרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל נועה טרץ באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל .noa@eastgalil.org.il

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה,) עד ליום 21.02.21 עד השעה .12:00הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל .

מצורף מסמך תשובות לשאלות הבהרה

סגור
מכרז פומבי מס' 07/2020 הפעלת מסגרות לפעילות פנאי והשתלבות חברתית עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות

 

בשל הסגר, נדחה המועד להגשת ההצעות ליום רביעי 27.1 בשעה 13:00 בהגשה ידנית בלבד לתיבת המכרזים.

שימו לב לטפסים שהועלו ובכללם תשובות לשאלות הבהרה

 • תשובות לשאלות הבהרה מכרז 07/2020 מסגרות פנאי
 • רשימת מסגרות נשוא המכרז
 • מיפוי מסגרות-נפת צפת
 • מיפוי אוכלוסייה
 • מצגת כפי שהוצגה בישיבת הבהרות
 • נוסח של אישור בדבר ניסיון המציע במסגרת סעיף 2 לטבלת ניקוד האיכות.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 30.12.2020 שעה 12:00.

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזה הצעות להפעלת מסגרות פנאי והשתלבות חברתית לאוכלוסייה עם מוגבלויות, בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו.

שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש במסמך WORD בהתאם להוראות שלהלן עד למועד הנקוב בטבלה שבראשית מסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו: Noa@eastgalil.org.il, יש לוודא קבלתן בטלפון שמספרו 052-6534578. תשובות יועברו לכלל המשתתפים באמצעות דוא"ל.

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי האשכול בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום של 500 ש"ח אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי האשכול.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במשרדי האשכול במסירה ידנית במעטפה אחת סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע (להלן: "ההצעה").

טבלת מועדים:

  תאריך יום שעה
פגישת מציעים (רשות) – תתקיים  בזום 06.12.2020 א' 11:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 08.12.2020 ג' 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות 30.12.2020 ד' 12:00
פתיחת מעטפות – מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה 30.12.2020 ד' 12:00
סגור
מכרז פומבי מס' -13/2020 למשרת פקח/ית אכיפה סביבתי/ת

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' -13/2020

למשרת פקח/ית אכיפה סביבתי/ת

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "אשכול גליל מזרחי" ו/או "האשכול") נותן בזו הודעה על משרה פנויה של פקח/ית אכיפה סביבתי/ת, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

 • כללי

 מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את המסמכים הבאים:

א. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות).

ב. תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת (השכלה, השתלמויות וכיו"ב).

ג. אישור כשירות רפואית ע"י רופא משפחה.

ד. אישור היעדר רישום פלילי ע"י משטרת ישראל.

ה. המלצות ממקומות עבודה קודמים -רצוי.

מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל אשכול גליל מזרחי במייל sagi@eastgalil.org.il  ו/או בטל' 04-6129550

מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים בצירוף המסמכים הנדרשים לדוא"ל sagi@eastgalil.org.il נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.

המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו 30.11.2020 בשעה 14:00. אשכול גליל מזרחי שומר על זכותו להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה האמורה, מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור.

פניות מתאימות בלבד תיענינה. בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד המצויין לעיל, לא תטופלנה ולא  תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של אשכול גליל מזרחי להלן: "ועדת המכרזים".

אשכול גליל מזרחי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.

הליכי המכרז-

 1. המכרז יתקיים בפני ועדת המכרזים.
 2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.
 3. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים אשר אינן עומדות בתנאי מכרז

זה, וכן, לראיין באופן אישי את המועמדים.

 1. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני מיון והתאמה, זאת

בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

ב. פרטי המשרה

תיאור התפקיד: פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה במרחב של איגוד ערים אשכול גליל מזרחי ובפרט במרחב המועצה האזורית מרום הגליל.

היקף המשרה: משרה מלאה.

כפיפות: מנהל אגף איכות הסביבה.

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד שיזכה יהיה מוגבל במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו כעובד של אשכול גליל מזרחי.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד לבין אשכול גליל מזרחי.

ג. ייעוד:

פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה במרחב של איגוד ערים אשכול גליל מזרחי ובפרט במרחב המועצה האזורית מרום הגליל.

ד. תחומי אחריות

 1. כתיבה ומימוש תוכנית עבודה בפיקוח ובקרה בתחום איכות הסביבה למועצה אזורית מרום הגליל ולכל מרחב אחר שיידרש ע"י המנהל מעת לעת.
 2. ביצוע מדיניות האכיפה של האשכול לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.
 3. תיאום עבודה עם התובע של האשכול וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.
 4. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.

ה. פירוט המשימות העיקריות הנגזרות מתחומי האחריות: תיאור התפקיד

 1. פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פינוי אשפה וטיפול בפסולת ומחזור, זיהום מים ושפכים, זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, שמירת הניקיון ועוד.
 2. הכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות הפקח.
 3. ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור

הגורמים הרלוונטיים למפגעים אלה.

 1. ביצוע בדיקות או מדידות או נטילת דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות

לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיראה לנכון, או לנהוג בהן בדרך אחרת.

 1. תיעוד עבירות סביבתיות במרחב האשכול ובפרט במועצה אזורית מרום הגליל לרבות כתיבת דוחות מפורטים.
 2. הזנת נתונים אודות עבירות איכות הסביבה ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה.
 3. מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות באשכול בהיבט האכיפה.
 4. איתור עבירות בניגוד לחוקי איכות הסביבה, וחקירת כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או

שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור.

 1. איסוף חומר ראיות כדין לצורך הגשת תביעות משפטיות ובכלל זה: חקירת חשודים ועדים,

עיכוב חשודים, חיפוש ותפיסת ראיות וכלים ששימשו לביצוע העבירה, לצורך העברתן

לגורמים המוסמכים לשקול הגשת כתבי אישום.

 1. מתן עדות בדיונים בבתי המשפט.
 2. מתן דו"חות קנס.
 3. ביצוע מטלות רלוונטיות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.
 4. פיקוח ובקרה על איסוף הפסולת.
 5. תיאום שוטף ועבודה משולבת בדגש על ביצוע מבצעי אכיפה מיוחדים עם גורמים ברשויות ואנשי המקצוע במשרדי הממשלה, רט"ג, משטרה, תאגידי מים וביוב לפי הצורך.

ו. מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. אסרטיביות ויכולת אכיפה.
 2. סדר וארגון.
 3. ייצוגיות.
 4. יכולת עבודה עצמאית ובמסגרת צוותית.
 5. נכונות לעבוד עבודה פיזית.
 6. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
 7. תודעת שירות גבוהה.

ז. דרישות התפקיד:

 1. השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר להשכלה גבוהה/תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 15 לחוק ההנדסאים והטכנאים בתחום איכות הסביבה.
 2. קורסים והכשרות מקצועיות: בוגר קורס פקחים סביבתיים מטעם משרד הפנים/ הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות ( אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות ).
 3. ניסיון: עבודת שטח מוכחת בתחום האכיפה.
 4. שפות: עברית. ערבית- יתרון.
 5. רישיון: רישיון נהיגה (סוג 2) בתוקף.
 6. יישומי מחשב: שליטה טובה מאד בתוכנות ה – OFFICE .

ועדת המכרזים רשאית לשקול כחלק משיקוליה, דרישות העולות על האמור לעיל, לרבות ניסיון מיוחד, וותק בתחום וכיו"ב.

הבהרה: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

סגור
מכרז פומבי מס' 05/2020 להקמה והפעלת מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" – אשכול רשויות גליל מזרחי
 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזה הצעות להפעלת מרכז חוסן אזורי במודל כוכב, בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו.

 

 1. שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש במסמך WORD בהתאם להוראות שלהלן עד למועד הנקוב בטבלה שבראשית מסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו: Noa@eastgalil.org.il, יש לוודא קבלתן בטלפון שמספרו 052-6534578. תשובות יועברו לכלל המשתתפים באמצעות דוא"ל.

 

 1. את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי האשכול בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום של 2,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 

 1. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו eastgalil.org.il. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי האשכול. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 

 1. את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במשרדי האשכול במסירה ידנית במעטפה אחת סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע (להלן: "ההצעה").

 

      מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

סגור
פניה לקבלת הצעות : לביצוע עבודות רישוי, תכנון, אספקה,להקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה תעריפי" של רשות החשמל עבור רשויות מקומיות החברות באשכולות

מכרז פומבי מס' 07/2020
מכרז משותף לאשכולות רשויות:
איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
איגוד ערים אשכול רשויות הכנרת והעמקים

 

האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים, להציע הצעות לביצוע עבודות רישוי, תכנון,
אספקה,הקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית
תחת הסדר "מונה תעריפי" של רשות החשמל עבור רשויות מקומיות חברות באשכולות.


שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש עד למועד הנקוב במסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו:
eman@galilamakim.org.il   

באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד בטלפון .050-2195818

את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ₪ 4,000 כולל
מע"מ במשרדי האשכול ברחוב ניצנים, 39מגדל העמק, בין השעות, 15:00 -08:00 בתיאום מראש
עם גזברית אשכול הגליל והעמקים, גב' רים אסדי, בטלפון 052-2221429

ניתן לעיין במסמכי המכרז
ללא עלות במשרדי האשכול גליל עמקים.

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור לתיבת המכרזים
במשרד האשכול גליל עמקים השוכן ברחוב הניצנים 39 קומה ב' – מגדל העמק במסירה ידנית במעטפה
אחת
סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים,
מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות – המסמך מצורף להלן

 

טבלת מועדים
תאריך יום שעה
פגישת מציעים (
חובה) – תתקיים
במועצה מקומית
זרזיר
10:00 בשעה שני 19/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16:00 עד השעה רביעי 21/10/2020
מועד אחרון להגשת
הצעות
13:00 עד השעה שני 02/11/2020
פתיחת מעטפות
מציעים רשאים
להשתתף במעמד
הפתיחה
13:30 בשעה שני 02/11/2020

 

סגור
מכרז פומבי 04/2020 למתן שירותי ייעוץ מקצועי לליווי מכרז לביצוע סקר נכסים וליווי ביצוע סקר הנכסים

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז פומבי  04/2020 

למתן שירותי ייעוץ מקצועי לליווי עריכת מכרז לביצוע סקר נכסים וליווי ביצוע סקר הנכסים

לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ולרשויות האשכול

 

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ראשון, תאריך 25.10.2020, עד השעה 12:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים.

שאלות הבהרה  – בכתב בלבד, בדוא"ל office@eastgalil.org.il  טל' לווידוא קבלת הדוא"ל:   04-8200807   עד ליום יום שני, 19.10.2020, עד השעה 12:00.

 מועד אחרון להגשת ההצעות – עד ליום ראשון, 25.10.2020 בשעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי אשכול בצומת כוח בכתובת המצוינת לעיל.

תשובות לשאלות הבהרה במסמך המצורף

סגור
**בוטל** מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2020 לניהול ואבטחת מערכות מידע ולמתן שירותי מחשוב עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי  

הודעה על ביטול המכרז

מכרז מס' 01/2020 לניהול ואבטחת מערכות מידע ולמתן שירותי מחשוב עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי –

האשכול מתכבד להודיע כי לאחר בחינה מחודשת של המודל נשוא המכרז, החליט האשכול לבטל את המכרז.

 

איגודי ערים אשכולות רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 01/2020

לניהול ואבטחת מערכות מידע ולמתן שירותי מחשוב עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי

 

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

בשל מגבלות הקורונה, תתאפשר רכישת המסמכים רק באמצעות "רכישה מרחוק" על ידי העברה בנקאית לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, חשבון בנק 300885, בנק 12 פועלים, סניף 542.

לאחר ביצוע התשלום יש לעדכן את נעמה אסרף באמצעות כתובת המייל naama@eastgalil.org.il ולהמתין לאישור קבלה בכתב.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר האינטרנט www.eastgalil.org.il.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – עד לתאריך 21.10.2020 בשעה 09:00.

פרוטוקול ישיבת הבהרות (רשות) 15.10.20 מצורף להלן במסמכים.

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד לתאריך 01.11.2020 שעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.

בהתאם לאמור בתנאי המכרז, האשכול מודיע על קיום ישיבת הבהרות (רשות) ב"זום" בתאריך 15.10.2020 בשעה 13:00. משתתפים אשר מעוניינים לקחת חלק בישיבה, נדרשים לפנות אל האשכול בדוא"ל naama@eastgalil.org.il בבקשה לקבלת זימון וזאת עד ליום ד' ה-14.10.2020 בשעה 09:00.

סגור
הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 3/2020 לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות החברות באשכול

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 3/2020

לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות החברות באשכול

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו, במשרדי אשכול גליל מזרחי הנמצא במתחם העסקים בצומת כוח בגליל העליון (מעל ארומה) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00, בתיאום מראש עם הגב' אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202. כמו כן, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז מרחוק, בטלפון המצויין לעיל.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם.

שאלות הבהרה  – בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il  טל' לווידוא קבלת הדוא"ל: 050-5501089  עד ליום 11/10/2020 ועד השעה 12:00 בלבד.

תשובות לשאלות הבהרה חלק א' – הועלו במסמכים המצורפים.

מענה לשאלות הבהרה חלק ב' – הועלו במסמכים המצורפים.

מועד אחרון לרכישת חוברת המכרז – עד ליום 18/10/2020 

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד ליום 22/10/2020 בשעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי אשכול בצומת כוח בכתובת המצויינת לעיל.

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2020 לרכישה, אספקה ותחזוקה של מתקן לשטיפת פחים

 

 הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 2/2020

לרכישה, אספקה ותחזוקה של מתקן לשטיפת פחים

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו, במשרדי אשכול גליל מזרחי הנמצא במתחם העסקים בצומת כוח בגליל העליון (מעל ארומה) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00, בתיאום מראש עם הגב' אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202. כמו כן, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז מרחוק, בטלפון המצויין לעיל.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים באתר קודם לרכישתם.

שאלות הבהרה  – בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il  טל' לווידוא קבלת הדוא"ל: 050-5501089  עד ליום 11/10/2020 ועד השעה 12:00 בלבד.

מצורפת הודעה בדבר שינוי תנאי סף הקבוע בסעיף 3.3 לתנאי המכרז

מצורף קובץ תשובות הבהרה חלק א'

מצורף תשובות לשאלות הבהרה חלק ב

מועד אחרון לרכישת חוברת המכרז – עד ליום 18.10.2020

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד ליום 22.10.2020 בשעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי אשכול בצומת כוח בכתובת המצויינת לעיל.

 

 

סגור
מכרז אחראית גביה לשירות הוטרינרי
סגור
מכרז כלבן
סגור
מכרז פקח/ית וטרינרי
סגור
מכרז פומבי 02/2020 למשרת איש/ת תחזוקה לכלביות אזוריות
סגור
הודעה על התקשרות עם ספק יחיד לרכישת משאית לשטיפת פחים ומשאית איסוף אשפה
סגור
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 06/2019 – לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
סגור
מכרז פומבי מס' 06/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

עלות חוברת המכרז – (3,000 ש"ח כולל מע"מ) כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 19/09/2019

מועד אחרון לרכישת חוברת מכרז  25/09/2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ה', תאריך 26/09/2019 עד השעה 12:00

סכום ערבות הצעה – 50,000 ש"ח – הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום 31/01/2020.

מיקום תיבת המכרזים – מזכירות האיגוד – במשרדי האיגוד מרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון מועד פתיחת ההצעות יימסר בהמשך.

סגור
מכרז פומבי מס' 05/2019 לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי

מכרז פומבי מס' 05/2019 – לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי

 

הודעה בדבר ביטול מכרז

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מודיע על ביטול מכרז 05/2019 לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי.

למציעים שרכשו את מסמכי המכרז – תוחזר עלות הרכישה.

 

 

 

 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

סגור
מענה מס' 1 לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 6/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

אל: משתתפי המכרז

מענה מס' 1 לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 6/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי במשרדי האשכול התקבלו שאלות הבהרה ביחס למכרז שבנדון, להלן השאלות והתשובות:
1. שאלה – נבקש להאריך מועד לשאלות הבהרה.
תשובה – ניתן להגיש שאלות עד ליום 9/7/2019 בשעה 10:00 . לא תהיה הארכה נוספת בשים לב למועד ההגשה הקרוב.
2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההליך.
3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף בהליך לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו בהליך.
4. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

סגור
בקשה לקבלת מידע (RFI) – לפתרון דיגיטלי עבור סנכרון והנגשת מידע בתחום התרבות והפנאי בתחום רשויות האשכול

האשכול מבקש לקבל מידע מתאגידים/גופים בעלי ידע וניסיון המתמחים בפתרונות דיגיטליים עבור סינכרון והנגשת מידע בתחומים של תרבות ופנאי במרחב האשכול והרשויות המקומיות החברות באשכול, כמפורט בחלק ב' להלן (להלן- הפנייה ו/או הבקשה).

סגור
מכרז פומבי מס' 4/2019  לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

 

מכרז פומבי מס' 04/2019

לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

הודעה בדבר דחיית מועדים, מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז נדחה ליום 02.06.19 עד השעה 10:00. משלוח השאלות יבוצע בהתאם להוראות המכרז.

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 09.06.19 עד השעה. 14:00 במזכירות האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.

אין לשלוח הצעות בדאר, בפקס, בדוא"ל או בכל דרך אחרת אשר איננה במסירה ידנית כנדרש.

 

סגור
מכרז לאספקת והפעלת ציוד מכני הנדסי עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי 03/2019

 

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום ה' 07/03/2019 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

מצ"ב פרוטוקול שאלות הבהרה.

סגור
מכרז פומבי מס' 01/2019 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת בתחנת מעבר , לטיפול והטמנת פסולת גושית ופסולת בניין ולגריסת פסולת גושית ופסולת בניין עבור הרשויות החברות באשכול

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 13/02/2019 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

סגור
מכרז פומבי מס' 14/2018 למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ 2

המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 18/11/18 ועד ליום 2/12/18 בשעה 12:00

סגור
מכרז פומבי מספר 2018/13 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורבת באתר מורשה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי פרוטוקול מס' 1 – פרסום תשובות הבהרה ושינוי תנאי סף

המועד האחרון להגשת הצעות לא השתנה והינו – יום ד', תאריך 2018.10.31 עד השעה 12:00

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2018 – למתן שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת בניין ופסולת גושית ולשיקום מצבורי פסולת עבור רשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

מועד אחרון להגשת ההצעה ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 23/8/2018 עד השעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.