מכרזים

מכרזים

פעיל
אשכול רשויות הגליל והעמקים, גליל מזרחי ובית הכרם מכרז  פומבי משותף מס' 06-2024 לאספקה ותחזוקה של מערכות מידע וניהול באשכולות וברשויות האשכולות: הגליל והעמקים, גליל מזרחי ובית הכרם.

אשכול רשויות הגליל והעמקים, גליל מזרחי ובית הכרם

מכרז  פומבי משותף

מס' 06-2024


לאספקה ותחזוקה של מערכות מידע וניהול באשכולות וברשויות האשכולות: הגליל והעמקים, גליל מזרחי ובית הכרם.

 

 1. אשכול רשויות הגליל והעמקים, גליל מזרחי ובית הכרם מזמין בזאת הצעות מחיר לאספקה ותחזוקה של מערכות מידע וניהול באשכולות וברשויות האשכולות.

 

 1. ניתן לעיין בחוברת המכרז במשרדי אשכול הגליל והעמקים ברח' ניצנים 39, מגדל העמק, בימי העבודה בין השעות 09:00-14:00 או באתר האשכול בכתובת galilamakim.org.il תחת קטגורית -> "מכרזים".

 

 1. שאלות הבהרה יתקבלו עד  לתאריך – 4/08/2024 עד השעה 12:00 למייל: [email protected] , יש לוודא קבלה במייל חוזר שאינו אוטומטי, באחריות המציע לוודא הגעת השאלות.

 

 1. את מסמכי המכרז על כל פרקיו ניתן לרכוש כיחידה אחת בתמורה לתשלום בסך 3,500 ₪ אשר לא יוחזרו בכל מקרה. פרטי ואופן התשלום מפורטים במסמכי המכרז.

 

 1. את ההצעות יש להגיש במשרדי אשכול הגליל והעמקים במסירה ידנית בלבד ובמעטפה סגורה הנושאת את מספר המכרז בלבד ובהתאם להנחיות המכרז, בכתובת: רחוב ניצנים מס' 39, מגדל העמק. המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד 20/08/2024 בשעה 12:00.

 

 

 1. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, לא תתקבל.

 

 

      בברכה,

פעיל
תשלום עבור סדנת כתיבה לוותיקים

תשלום עבור סדנת כתיבה לוותיקים

100הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי משותף מס' 05/2024 מכרז משותף – אשכול רשויות הגליל והעמקים ואשכול גליל מזרחי פיקוח, ניטור, אחזקה וניקיון של מערכות פוטו-וולטאיות ושירותי גבייה עבור האשכול ורשויות האשכול

מכרז פומבי משותף
מס' 05/2024
פיקוח, ניטור, אחזקה וניקיון של מערכות פוטו-וולטאיות
ושירותי גבייה עבור האשכול ורשויות האשכול
הזמנה להציע הצעות
איגוד ערים אשכול רשויות הגליל והעמקים ואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלן: "האשכול" ו/או
"המזמין"( מזמין בזאת הצעות מחיר עבור פיקוח, ניטור, אחזקה וניקיון של מערכות פוטו-וולטאיות עבור האשכול
ורשויות האשכול ושירותי גבייה של התשלומים המגיעים לרשויות מחברת החשמל בעבור הזרמת החשמל לרשת,
הכל על -פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
לשם הגשת ההצעה על המציע להדפיס את חוברת המכרז בשלמותה מאתר האשכול ו להגישה כרוכה על כל עמודיה.
ההשתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של 750 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה, אותם ניתן לשלם באחת
מן הדרכים הבאות:
1 ( במשרדי האשכול – בהמחאה מזומנת לפקודת האשכול.
2 ( בהעברה בנקאית לחשבון "אשכול הגליל והעמקים",
בנק: מזרחי טפחות
סניף: 552
חשבון: 111700
את אישור ההפקדה יש לצרף למסמכי ההצעה.
המציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה בהתאם להוראות הכלליות של המכרז.
הודעות האשכול, ככל שתהיינה כאלו, יפורסמו באתר האינטרנט של האשכול תחת קטגוריית "מכרזים" ולצד
מסמכי המכרז. על המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בהודעות האשכול שיועלו לאתר האשכול. לא תתקבל
טענה על אי ידיעה אודות הודעת אשכול שהועלתה לאתר האשכול טרם המועד להגשת הצעות למכרז.
את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, ללא
סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה רק "מכרז מס' 05/2024 ". את מעטפת ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים,
לאחר שנחתמה על ידי מזכירות האשכול בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, וזאת לא יאוחר מתאריך
9.07.2024 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").
על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת האשכול בסכום התואם את הקטגוריה לה הגיש, כמפורט
בתנאי המכרז, ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.
האשכול אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.
יורם אזולאי מאיר חלי
מנכ"ל אשכול גליל מזרחי מנכ"ל אשכול הגליל והעמקים

סגור
מכרז פומבי מס' 09/2024 למתן שירותי הנהלת חשבונות

– נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –

מכרז פומבי מס' 09/2024 למתן שירותי הנהלת חשבונות

איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הנהלת חשבונות הכול כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה.

 1. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות ההסכם אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200803.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות – ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ג' תאריך 18/06/2024 בשעה  13:00.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יורם אזולאי, מנכ"ל

500הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי מס' 04/2024 להפעלת מרכז טיפולי אזורי לנפגעי התמכרויות לכלל רצף הגילאים

– נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר להפעלת מרכז טיפולי אזורי לנפגעי התמכרויות לכלל רצף הגילאים, כמפורט בהסכם המכרז (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וההסכם בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500(כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות  אל נועה טרץ בטלפון 052-6534578.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ראשון,  תאריך 16.6.24 בשעה 11:00. ההצעה תוגש גם כקובץ pdf ע"ג התקן נייד נשלף (דיסק און קי(.

הארכה עד ה 21.7 בשעה 11:00.

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              ואיל מוגרבי , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                            

 

 

 

 

ד' בתמוז תשפ"ד

אל:

משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: הבהרה – מכרז פומבי מס' 04/2024 להפעלת מרכז טיפולי אזורי לנפגעי התמכרויות לכלל רצף הגילאים

 

 1. האשכול מבהיר בזאת כי למרות האמור במסמך הבהרות שפורסם ביום 6 ביוני 2024, האשכול ו/או מי מהרשויות המקומיות החברות בו, יהיו אחראים על תחזוקת המבנה, לרבות הכשרתו, בטיחות ותחזוקתו.

ואולם, ככל שהאשכול לא יאתר מימון לצורך תחזוקת המבנה והכשרתו על כל המשתמש מכך, הוא יהיה רשאי שלא להוציא את ההתקשרות אל הפועל ולזוכה לא תהיה כל תענה בעיניין.

בשלב הראשון, עד לאיתור מבנה מתאים ולהכשרתו, השירותים יינתנו ברשויות ויינתן למפעיל הזוכה רישיון זמני עד להקמת המבנה.

 1. יובהר כי הודעות ההבהרה מטעם האשכול מחייבות את המציעים.
 2. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף לצרף מסמך זה חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז.
 3. מועד אחרון להגשת הצעות, יום ראשון, 21.7.24 עד השעה 11:00.
 4. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

בברכה,

נועה טרץ

מפתחת שירותים חברתיים אזוריים

אישור

אני הח"מ __________________________________ (להלן: "המשתתף") מאשר כי קבלתי את מסמך תשובות ההבהרה במסגרת מכרז מס' 04/2024,  הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך זה לעיל להצעתי בהליך.

שם המשתתף : _____________________; חתימה:__________________________

 

 

 

500הוספה לסל

סגור
 מכרז פומבי מס' 8/2024 למתן שירותי ביטוח

מכרז מס' 08/2024 למתן שירותי ביטוח

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 18/06/2024 בשעה 12:00

 

 מכרז פומבי מס' 8/2024 למתן שירותי ביטוח

– נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ביטוח, כמפורט במסמכי המכרז (להלן ובהתאמה– האשכול, השירותים, ו-המכרז).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200803.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. ניתן להגיש שאלות הבהרה בהתאם להוראות המכרז להלן, וזאת עד לתאריך 5.2024 עד השעה 12:00.
 4. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר :

 • במסירה ידנית ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד לתאריך 13.6.2024 בשעה 12:00.
 • או – את ההצעות ניתן להגיש גם למייל מאובטח :[email protected]

בכבוד רב,

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              ואיל מוגרבי , יו"ר

500הוספה לסל

סגור
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי – מכרז פומבי משותף מס' 7/2024 למתן שירותי אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר מכירה (איקומרס) וממשק ניהול למערך התיירות והתרבות

האשכולות מודיעים כי נערכו שינויים שונים בתנאי המכרז לרבות בתנאי סף; חוברת מכרז מתוקנת מצורפת

ניתן להגיש שאלות הבהרה (סבב ב') עד ליום 6.6.2024 בשעה 12:00.

האשכולות מודיעים בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום ראשון ה- 23.06.2024

עד השעה 12:00.

 

 

 

מכרז פומבי משותף מס' __7/2024__ למתן שירותי אפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה של אתר מכירה (איקומרס) וממשק ניהול למערך התיירות והתרבות

 

 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי (להלן יכונו יחדיו: "האשכולות") מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לאפיון, פיתוח, הקמה, הטמעה ותחזוקה עבור הקמת מערך אונליין ואיקומרס בתחום התיירות והתרבות לאשכול, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל הגב' ניצן סלע-בלום מנהלת אגף פיתוח כלכלי באשכול, באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected].
 4. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח

האשכול מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום ראשון ה- 23.06.2024 עד השעה 15:00.

בהתאמה, המועד האחרון לשאילת שאלות הבהרה נדחה ליום שני ה- 06.06.2024 עד השעה 12:00.

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                   מירב בן שימול,  מנכ"לית

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                           איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

1,500הוספה לסל

פעיל
עבור רשויות אשכול גליל מזרחי: מסמך שמרכז מכרזי מסגרת סגורים לשירותי ייעוץ
סגור
מכרז פומבי מס' 05/2024 לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

מכרז פומבי מס' 05/2024 לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

 

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה) הכול כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות – ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ד' תאריך 17.04.24 בשעה 12:00.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יורם אזולאי, מנכ"ל

 

 

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 06/2024 לאספקת טובין בתחום המוכנות לחירום עבור רשויות אשכול גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי מס' 06/2024 לאספקת טובין בתחום המוכנות לחירום  עבור רשויות אשכול גליל מזרחי

-נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לאספקת טובין ושירותים בתחום המוכנות לחירום עבור רשויות אשכול גליל מזרחי כמפורט בהסכם המכרז (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וההסכם בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 0542596310 לשגיא נוימן .

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד לתאריך 4/4/2024 עד השעה 12:00.

 

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              מוטי חטיאל , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                            

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2024 לרכש חשמל מיצרנים ו/או ספקים פרטיים עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול גליל מזרחי

מכרז מספר 02/2024 – לרכש חשמל מיצרנים ו/או ספקים פרטיים עבור הרשויות המקומיות החברות באשכול גליל מזרחי

אשכול גליל מזרחי מודיע בזאת על דחיית מועדים כדלהלן:

שאלות הבהרה סבב ב' ניתן להגיש עד ליום .08.04.24 עד השעה 13:00

מועד אחרון להגשת הצעות .12.05.24 עד השעה 13:00

בנוסף, שונו מספר תנאי סף במכרז, חוברת מכרז מעודכנת תעלה לאתר האשכול עד 02.04.24

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2024 לרכש חשמל מיצרנים ו/או ספקים פרטיים עבור
הרשויות המקומיות החברות באשכול גליל מזרחי
– נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –
1
. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לרכש חשמל מיצרנים ו/או ספקים פרטיים
עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט בהסכם המכרז, הכול
כמפורט במסמכי המכרז וההסכם בהרחבה )להלן: האשכול, השירותים, הרשויות, המכרז ו-
ההסכם, בהתאמה(.
2
. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה /ים במכרז יידרש
לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1000 ₪ )כולל מע"מ( שישולם לאשכול
גליל מזרחי.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול
– www.eastgalil.org.il באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את
מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין
רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 קרן עזרא.
תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה
קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו /או באמצעות מי
מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

1,000הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי מס' 03/2024 לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

מכרז פומבי מס' 03/2024 לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט
תכנון ובנייה)
1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים
מוניציפאליים )למעט תכנון ובנייה( הכול כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה.
2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות ה הסכם אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על
נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ₪500 )כולל מע"מ( שישולם לאשכול גליל מזרחי.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול –
www.eastgalil.org.il באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז
מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות
בטלפון 04-8200807 .
תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר
רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו /או באמצעות מי מטעמו( הצעתו תפסל ולא
תובא לדיון.
3. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח
המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
4. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – www.eastgalil.org.il תחת
מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
5. מועד אחרון להגשת ההצעות – ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי
אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום א' תאריך 17.03.24 בשעה 13:00 .
בכבוד רב,
יורם אזולאי, מנכ"ל

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי 1/2024 לאספקת טובין בתחום המוכנות לחירום ("ציוד חירום") עבור איגוד ערים אשכול גליל מזרחי והרשויות החברות בו

ערים אשכול רשויות גליל מזרחי והרשויות החברות בו
מכרז מסגרת פומבי 1/2024 לאספקת טובין בתחום המוכנות לחירום ("ציוד חירום") עבור איגוד ערים
אשכול גליל מזרחי והרשויות החברות בו בתחומים:
פרק 1 – ציוד אישי ו/או מחלקתי;
פרק 2 – ציוד רפואי ;
פרק 3 – אמצעי תקשורת ו/או קשר ;
פרק 4 – שילוט ו/או גידור ;
פרק 5 – רחפנים ;
פרק 6 – ציוד שהייה ו/או לינה ;
פרק 7 – ציוד לנשק אישי ו/או נרתיקים ;
פרק 8 – ביגוד אישי – מגן ו/ או טקטי ו/או עבודה ;
פרק 9 – ציוד לערכות סע"ר ;
פרק 10 – ציוד ולבוש כיבוי אש ;
1
. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעת מחיר לאספקת טובין ושירותים בתחום ציוד
חירום לאשכול ולרשויות האשכול בתחומים שונים .
כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה )להלן – האשכול, הציוד, השירותים, הרשויות, המכרז
ו-ההסכם בהתאמה(.
2
. את מסמכי המכרז על תנאי לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספקים אשר זוכים במכרז יידרשו
לחתום עליו ועל נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪ )כולל מע"מ( שישולם
לאשכול גליל מזרחי .
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול
www.eastgalil.org.il באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את
מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים / הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין
רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 052-9243859 קובי נגר .
תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה
קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז )בעצמו ו/או באמצעות מי
מטעמו( הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.
3
. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה
שהיא . הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
4
. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט www.eastgalil.org.il – תחת מכרזים – מכרזי הרכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
5
. מועד אחרון להגשת ההצעות –
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול גליל מזרחי
בכתובת מרכז העסקים בצומת כח, עד ליום חמישי 15.02.2024 בשעה 12:00 .
בכבוד רב
יורם אזולאי, מנכ" ל
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 23/2023 למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי מס' 23/2023

למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית" ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 2842* או במייל [email protected]  שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום חמישי 28/12/2023 בשעה  12:00.

 

 

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              מוטי חטיאל , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                            

 

2,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2023 לביצוע עבודות מסוג תכנון, רישוי, הקמה ותחזוקה של מתקנים פוטו וולטאיים

מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2023 לביצוע עבודות מסוג תכנון, רישוי, הקמה ותחזוקה של מתקנים פוטו וולטאיים

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות מסוג תכנון, רישוי, הקמה ותחזוקה של מתקנים פוטו וולטאייםעבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כל תאגיד עירוני הפועל בתחומי הרשויות החברות כמפורט בהסכם המכרז.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 קרן עזרא.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ראשון תאריך 21.01.24 בשעה 12:00.

 

 

 

1,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי 22/2023 אספקה והתקנה אלמנטים של מיגון לחירום ובטחון עבור האשכול והרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי 22/2023 אספקה והתקנה אלמנטים של מיגון לחירום ובטחון עבור האשכול והרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

– נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לייצור אספקה והתקנה אלמנטים של מיגון לחירום ובטחון תוצרת "כחול לבן" עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט בהסכם המכרז (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וההסכם בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-6427099 שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום חמישי 14/12/2023 בשעה 12:00.

 

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              מוטי חטיאל , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                            

3,000הוספה לסל

סגור
הפנינג בריאות וספורט

העמדת דוכן/עמדת פעילות  למכירה/פרסום בהפנינג בריאות וספורט של אשכול גליל מזרחי.

תאריך: 27.10.2023  יום שישי שעות: 08:00-15:00  מיקום: אגמון החולה.

300הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 19/2023 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת, גזם ופסולת גושית יבשה בתחנת מעבר

מכרז מסגרת פומבי מס' 19/2023 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת, גזם ופסולת גושית יבשה בתחנת מעבר

– נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –

 1. אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת, גזם ופסולת גושית יבשה בתחנת מעבר עבור הרשויות החברות באשכול, הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה(להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות החוזה אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 5,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.
 3. "רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול –eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-6427099 שגיא נוימן.
 4. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.
 5. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 6. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 7. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' 19/10/2023 עד השעה  12:00.

5,000הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי מס' 20/2023 למתן שירותים להובלת תכניות דיגיטציה אזוריות לאשכול ולרשויות החברות בו

מכרז פומבי מס' 20/2023

למתן שירותים להובלת תכניות דיגיטציה אזוריות לאשכול ולרשויות החברות בו

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותים להובלת תכניות דיגיטציה אזוריות לאשכול ולרשויות האשכול כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה (להלן– האשכול, השירותים, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם התקשרות אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-6427094

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום_ב' תאריך 16/10/2023____ בשעה  12:00

 

 

 

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              מוטי חטיאל , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                             

 

 

 

 

 

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 15/2023 למתן שירותי מחשוב ורישוי עבור איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי והרשויות החברות בו

 מכרז מסגרת פומבי מס' 15/2023

למתן שירותי מחשוב ורישוי עבור איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי והרשויות החברות בו

 1. אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר ביחס למכרז שבנדון.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות החוזה אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות אל מר שחר בלילתי, מנהל  אגף מערכות מידע באשכול בדוא"ל [email protected]..

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 2. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' –           19/10/2023  עד השעה  12:00

 

 

 

בכבוד רב,

 

                                                            יורם אזולאי

מנכ"ל אשכול גליל מזרחי

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2023 ליסינג תפעולי לכלי רכב עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי מס' 18/2023 ליסינג תפעולי לכלי רכב עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

– נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט בהסכם המכרז (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וההסכם בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 2842* שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' תאריך 12/10/2023 בשעה  12:00.

 

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              מוטי חטיאל , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                             

 

2,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי 21/2023 לאספקת ציוד חירום נגרר עבור איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי והרשויות החברות בו

מכרז מסגרת פומבי 21/2023 לאספקת ציוד חירום נגרר עבור איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי והרשויות החברות בו בתחומים:

פרק א' – נגרר גנרטור

פרק ב' – נגרר עמוד תאורה

פרק ג' – נגרר משרד חפ"ק

פרק ד' – נגרר כיבוי אש

פרק ה' – נגרר עוקב מים

פרק ו' – נגרר סע"ר לאחסון ציוד ואביזרים

פרק ז' – נגרר פתוח לנשיאת ציוד ואביזרים (עגלה)

 

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעת מחיר לאספקת טובין ושירותים בתחום ציוד חירום נגרר לאשכול ולרשויות האשכול בתחומים שונים.

כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה (להלן – האשכול, הציוד, השירותים, הרשויות, המכרז ו-ההסכם בהתאמה).

 1. את מסמכי המכרז על תנאי לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספקים אשר זוכים במכרז יידרשו לחתום עליו ועל נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪  (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

 

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול www.eastgalil.org.il   באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים / הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 052-9243859  קובי נגר.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט  – www.eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי הרכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות –

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כח, עד ליום שלישי 10.10.23 בשעה 13:00.

 

בכבוד רב

יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי 17/2023 לאספקת טובין ושירותים בתחום האירועים עבור רשויות אשכול גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי 17/2023 לאספקת טובין ושירותים בתחום האירועים עבור רשויות אשכול גליל מזרחי
מכרז מסגרת פומבי 17/2023 לאספקת טובין ושירותים בתחום האירועים עבור רשויות אשכול גליל מזרחי בתחומים:
פרק א' – השכרת במות לאירועים
פרק ב' – השכרת גידור ומחסומים לאירועים
פרק ג' – השכרת ציוד לאירועים
פרק ד' – הגברה ותאורה לאירועים
פרק ה' – השכרת שירותים כימיים לאירועים
פרק ו' – השכרת מחוללי זרם (גנראטורים) לאירועים
פרק ז' – השכרת מסכי לד לאירועים

האשכול מודיע בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום חמישי ה- 28.09.2023 עד השעה 15:00.

בהתאמה, המועד האחרון לשאילת שאלות הבהרה נדחה ליום רביעי ה- 13/09/2023 עד השעה 15:00.
1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעת מחיר לאספקת טובין ושירותים בתחום האירועים לאשכול ולרשויות האשכול בתחומים שונים.
כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה (להלן – האשכול, הציוד, השירותים, הרשויות, המכרז ו-ההסכם בהתאמה).
2. את מסמכי המכרז על תנאי לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספקים אשר זוכים במכרז יידרשו לחתום עליו ועל נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 750 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול www.eastgalil.org.il באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים / הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8536369 אור כהן.
תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

3. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
4. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – www.eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי הרכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
5. מועד אחרון להגשת ההצעות –
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כח, עד ליום חמישי 28.09.2023 בשעה 15:00.

בכבוד רב
יורם אזולאי, מנכ"ל
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 

 

750הוספה לסל

סגור
הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי שוקל להתקשר בהסכם עם חברת פוגל אינוביישן בע״מ לצורך מתן שירותי תחזוקה ופיתוח של ממשק

ייחודי שפותח עבור האשכול לניהול התרבות והתיירות ואתר האינטרנט תיירות גליל-גולן.

ע"פ חוו"ד שניתנה לאשכול עולה כי הספק הנ"ל הינו הספק היחיד / לא קיימים ספקים נוספים המעוניינים/מסוגלים לבצע את השירותים הנדרשים.

גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות, רשאי לפנות ולהודיע על כך  בכתב תוך פירוט ניסיונו ופרטי יצירת קשר

עד לתאריך 31.8.2023 י״ד אלול  ה׳תשפ״ג למייל [email protected]  יש לוודא קבלה בטלפון 04-8200807

ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית באתר האשכול, בכתובת www.eastgalil.org.il .

 

יורם אזולאי

מנכ"ל האשכול

סגור
הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד –מטמנת חגל

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד –מטמנת חגל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מעוניין להתקשר באופן ישיר עם מטמנה לטיפול בפסולת מעורבת עד 10,000 טון בחודש, ולצורך כך מעוניין האשכול להתקשר עם מטמנת חגל (סיתהל חגל- טליה).

על פי חוות דעת מקצועית עולה כי בנסיבות העניין לא קיימת מטמנה נוספת בה ניתן לקבל שירות כאמור מכוח התקשרות ישירה במרחק של עד 100 ק"מ ממרכז האשכול בצומת כוח.

מטמנה אשר סבורה כי באפשרותו לספק את השירות בתנאים המפורטים בחוות הדעת , רשאי לפנות ולהודיע על כך בכתב, עד תאריך 23/8/23 בשעה 12:00 לשגיא נוימן בדוא"ל [email protected], יש לוודא קבלה בטלפון 04-6427099

ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית באתר האשכול www.eastgalil.org.il

בכבוד רב,

יורם אזולאי

מנכ"ל אשכול גליל מזרחי

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 16/2023 לאספקה והתקנה של ריהוט רחוב עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי 16/2023
לאספקה והתקנה של ריהוט רחוב עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם (מסמכי המכרז מופיעים מטה)

מועד אחרון להגשה 28.08.2023 בשעה 12:00

3,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי 13/2023 התייעלות אנרגטית בנכסי הרשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי 13/2023
להזמנה ולקבלת הצעות לעבודות להתייעלות אנרגטית בנכסי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם (מסמכי המכרז מופיעים מטה)

מועד אחרון להגשה 03.09.2023 בשעה 10:00.

1,000הוספה לסל

סגור
פרוייקטור בתחום התרבות לרבות תכלול שוטף ואופרציה לתחום התרבות באשכול גליל מזרחי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

פניה לקבלת הצעות מחיר לפרוייקטור בתחום התרבות לרבות תכלול שוטף ואופרציה לתחום התרבות באשכול גליל מזרחי

האשכול פונה בזאת למציעים למתן שירותי ניהול פרוייקט תרבות אזורית לרבות תכלול ואופרציה לתחום התרבות באשכול גליל מזרחי.

מובהר בזאת כי ההליך איננו מהווה מכרז ולא חלים עליו דיני המכרזים.

בקשה להבהרות תוגש עד ליום  2.8.2023 לכתובת הדוא"ל  [email protected]  בהתאם לפורמט הנקוב במסמכי ההליך.

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד לתאריך 6.8.2023   בשעה 12:00  למנהלת אגף פיתוח כלכלי בכתובת מייל [email protected]  לאחר השליחה באחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון 04-8200807.

סגור
השתתפות בתכנית המנהיגות האזורית גליליסט_למתקבלים לתכנית

השתתפות בתכנית המנהיגות האזורית גליליסט_למתקבלים לתכנית

1,500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 12/2023 למתן שירותי מיפוי, הכנה וליווי של תכנית כלכלה מעגלית בתחום הפסולת באזור אשכול גליל מזרחי בדגש על נפת גולן

מכרז מסגרת פומבי מס' 12/2023

 1. למתן שירותי מיפוי, הכנה וליווי של תכנית כלכלה מעגלית בתחום הפסולת באזור אשכול גליל מזרחי בדגש על נפת גולן איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי מיפוי, הכנה וליווי של תכנית כלכלה מעגלית בתחום הפסולת באזור אשכול גליל מזרחי בדגש על נפת גולן כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה (להלן– האשכול, השירותים, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם התקשרות אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-6427094

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום רביעי תאריך 19/7/2023 בשעה  12:00

 

 

 

                                                          

 

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2023 למתן שירותים בתחום אבטחת מידע, מחשוב, רישוי ושירותים עבור איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי והרשויות החברות בו
 1. אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר ביחס למכרז שבנדון.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות החוזה אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות אל מר שחר בלילתי, מנהל  אגף מערכות מידע באשכול בדוא"ל [email protected].

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 2. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום      26/6/23 עד השעה  12:00

בכבוד רב,

 יורם אזולאי

מנכ"ל אשכול גליל מזרחי

 

1,500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2023 למתן שירותים לצורך הפרדה, איסוף וטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות בתחום שיפוט מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2023

למתן שירותים לצורך הפרדה, איסוף וטיפול
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות בתחום שיפוט מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות למתן שירותים לצורך הפרדה, איסוף וטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט בהסכם המכרז (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וההסכם בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' תאריך 15/6/2023 בשעה 12:00

 

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              מוטי חטיאל , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                             

2,000הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי משותף מס' עמ/05/2023 להקמה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים  חשמליים (AC+DC) עבור האשכולות והרשויות המקומיות החברה באשכולות

מכרז פומבי משותף מס' עמ/05/2023

להקמה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים  חשמליים (AC+DC) עבור האשכולות והרשויות המקומיות החברה באשכולות

אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות גליל ועמקים, אשכול רשויות יהודה ושומרון ואשכול גליל מזרחי (להלן: "האשכולות") מזמינים בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם האשכולות ועם הרשויות המקומיות החברות באשכולות, להקמה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים  חשמליים (AC+DC) עבור האשכולות והרשויות המקומיות החברה באשכולות כמפורט במסמכי המכרז.

 1. על כל משתתף לעמוד בתנאי הסף הקבועים בחוברת המכרז.
 2. במכרז זה אין צורך להגיש ערבות להבטחת ההצעה.
 3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בהתאם לפרטים המצויים בחוברת המכרז. לאחר ביצוע העברה יש לשלוח הודעה בדוא"ל: [email protected] לרשום במסגרתה את שם המציע ומספר הזיהוי שלו באופן מדויק,  לצרף להודעה צילום של ביצוע העברה, ולוודא קבלת קבלה (בדוא"ל חוזר) על שם המשתתף.
 4. מפגש מציעים (השתתפות לא חובה) למתן הסברים למכרז יהא באמצעות יישום ZOOM ביום 11.5.23 בשעה 11:00,לכניסה למפגש יהא קישור אשר יופיע באתר האינטרנט של אשכול רשויות שורק דרומי.
 5. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים.
 6. ההגשה תתבצע ביום 31.5.23 בין השעות 09:00 – 12:00 (בכל מקרה לא יאוחר מהשעה 12:00) לתיבת המכרזים המצויה במשרדי האשכול ברח' הבילויים 21, גדרה. לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות.

הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות. לא ניתן להגיש הצעות שלא ביום הגשת ההצעות כאמור.

 1. האשכולות אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

שירה דקל כץ, מנכ"לית קרן גפן, מנכ"לית מאיר חלי, מנכ"ל יורם אזולאי, מנכ"ל
אשכול רשויות שורק דרומי אשכול רשויות יהודה ושומרון אשכול רשויות גליל ועמקים אשכול רשויות גליל מזרחי

 לרכישת המכרז יש ללחוץ כאן.

 

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 9/2023 למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/2023

למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית" ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום חמישי 18.5.2023 בשעה  12:00.

 

 

 

 בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              מוטי חטיאל , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                             

 

2,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 08/2023 למתן שירותים בתחום הווטרינריה: חיסונים ו/או עיקור וסירוס חתולים

 מכרז מסגרת פומבי מס' ­­08/2023

למתן שירותים בתחום הווטרינריה: חיסונים ו/או עיקור וסירוס חתולים

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותים בתחום הווטרינריה: חיסונים ו/או עיקור וסירוס חתולים כמפורט במסמכי המכרז וההסכם (להלן– האשכול, השירותים, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות החוזה אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 300 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי. מציע שרכש את חוברת המכרז הקודם למתן שירותים בתחום הווטרינריה (מכרז פומבי 06/2023) פטור מרכישה נוספת. אולם נדרש לצרף למסמכי ההצעה את הקבלה המעידה על רכישת החוברת במסגרת המכרז הקודם.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il   באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8877858 שלומית דמתי ביטון

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום 15/05/2023, עד השעה  12:00.

בכבוד רב,  יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                                      

 

 

300הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2023 למתן שירותי ייעוץ בתחומים: פיתוח כלכלי/ תיירות ותרבות/ אסטרטגיה /תכנון/ אנרגיה

מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2023
למתן שירותי ייעוץ בתחומים: פיתוח כלכלי/ תיירות ותרבות/ אסטרטגיה /תכנון/ אנרגיה
1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לביצוע שירותי ייעוץ בתחומים שונים הכול
כמפורט במסמכי המכרז והסכם המכרז בהרחבה (להלן– האשכול, השירותים, המכרז ו- ההסכם,
בהתאמה).
2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם התקשרות אשר הזוכה/ים במכרז יידרש
לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של (
₪ 500כולל מע"מ) שישולם לאשכול
גליל מזרחי.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול
www.eastgalil.org.ilבאמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את
מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין
רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8536363.
תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה
קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי
מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.
3.מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז
לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה
שהיא
. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
4.
ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – www.eastgalil.org.il
תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
5.מועד אחרון להגשת ההצעות –
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי
בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום תאריך  20/04/23 בשעה .12:00.
בכבוד רב,
יורם אזולאי, מנכ"ל
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' ­­_06/2023 למתן שירותים בתחום הווטרינריה: חיסונים ו/או עיקור וסירוס חתולים

מכרז מסגרת פומבי מס' ­­_06/2023

למתן שירותים בתחום הווטרינריה: חיסונים ו/או עיקור וסירוס חתולים

 

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותים בתחום הווטרינריה: חיסונים ו/או עיקור וסירוס חתולים כמפורט במסמכי המכרז וההסכם (להלן– האשכול, השירותים, המכרז ו- ההסכם, בהתאמה).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות החוזה אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 300 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il   באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8877858 שלומית דמתי ביטון

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום 28/03/2023, עד השעה  12:00.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

                                                           

 

 

300הוספה לסל

סגור
מכרז  פומבי מספר 03/2023 למתן שירותי ייעוץ בתחום התזונה במערך הבריאות האזורי

מכרז  פומבי מספר 03/2023

למתן שירותי ייעוץ בתחום התזונה במערך הבריאות האזורי

 

 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ בתחום התזונה למערך הבריאות האזורי.
 2. האשכול, בשותפות עם משרדי ממשלה וגופים אזוריים, מוביל תוכנית לקידום אסטרטגיה ומדיניות תזונה מקיימת באשכול גליל מזרחי. מהות מכרז זה היא לקבל שירותי ייעוץ וריכוז הפרויקט, ופרויקטים נוספים /אחרים ככל ויידרשו במהלך תקופת ההתקשרות, כמפורט במסמכי המכרז.
 3.  מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות החוזה אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו מפורסמים באתר האינטרנט – www.eastgalil.org.il  תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 4. מועד אחרון להגשת ההצעות
  ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום  15.03.2023 עד השעה  16:00.

 

 

סגור
מכרז פומבי מס' 4/2023 להקמה, הפעלה ואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור פסולת בנין בתחום שיפוט מועצה מקומית בוקעתא, כולל העמדת מימון משלים להקמת האתר

מכרז פומבי מס' 4/2023

להפעלה ואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור פסולת בנין בתחום שיפוט מועצה מקומית בוקעתא

 

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לקבלת שירותים של הפעלה ואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור פסולת בנין בתחום שיפוט מועצה מקומית בוקעתא, כמפורט במסמכי המכרז והחוזה (להלן– האשכול, העבודות, המועצה, המכרז ו- החוזה, בהתאמה).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות החוזה אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום 28/8/2023 עד השעה  12:00.

 

 

 

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל                                                                              מוטי חטיאל , יו"ר

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי                                      וועדת מכרזים אשכול גליל מזרחי                                                             

 

3,000הוספה לסל

סגור
התקשרות בפטור לפי "ספק יחיד" עם הגברת מיכל ריייקין לצורך שירותים של ניהול והנחיית תכנית ייחודית למנהיגות אזורית.

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי שוקל להתקשר בהסכם עם הגב' מיכל רייקין לצורך הפעלה של תכנית מנהיגות אזורית כולל גיוס של מימון משלים בסך של 800,000 ₪.

ע"פ חוו"ד שניתנה לאשכול עולה כי הספק הנ"ל הינו הספק היחיד / לא קיימים ספקים נוספים המסוגלים לבצע את השירותים הנדרשים הכוללים את גיוס המימון המשלים להפעלת התכנית.

גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות, רשאי לפנות ולהודיע על כך  בכתב תוך פירוט ניסיונו, התכנית המוצעת מטעמו, יכולתו לגיוס מימון משלים להפעלת התכנית, ופרטי יצירת קשר

עד לתאריך 2.3.2023  ט׳ אדר ה׳תשפ״ג  לאור כהן  בדוא"ל  [email protected]  יש לוודא קבלת המייל בטלפון 04-8200807.

ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית באתר האשכול, בכתובת www.eastgalil.org.il  – מצ"ב.

יורם אזולאי

מנכ"ל האשכול

 

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2023 למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2023

למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותים לאספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון מסוג "קרטונית" ופינוי ושינוע תכולתם מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום 2.3.2023  בשעה  12:00.

 

 

 

 בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

2,000הוספה לסל

סגור
קול קורא_להצטרפות למאגר עסקי קולינרייה ניידים_פודטראקים מהגליל המזרחי והגולן

מצ"ב קובץ קול קורא להצטרפות למאגר עסקי קולינריה ניידים (פודטראקים) מהגליל המזרחי והגולן: מיזם "שוק איכרים גליל גולן".

350הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי מס' 1/2023 לקבלת שירותים של קליטה וטיפול בפסולת בניין באתר מורשה עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

תנאי מכרז פומבי מס' 1/2023

לקבלת שירותים של קליטה וטיפול בפסולת בניין באתר מורשה עבור הרשויות החברות

באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

             טל: 04-8200807, פקס' 04-8200857

                         הודעה ותנאי מכרז

 

עלות חוברת המכרז – 3,000 (כולל מע"מ) כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 10/1/2023 עד השעה 12:00

 

מועד אחרון לרכישת חוברת מכרז 18/1/2023 עד השעה 12:00

 

מועד אחרון להגשת ההצעות 19/1/2023 עד השעה 12:00

מיקום תיבת המכרזים – מזכירות החברה –במשרדי האשכול במרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון מועד פתיחת ההצעות יימסר בהמשך.

סוג וסכום הבטוחה להצעה – ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ (כולל מע"מ)  ובתוקף – לפחות עד ליום  19/4/2023.

 

 1. כללי –
  • איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן – האשכול) הינו איגוד ערים אשר הוקם מכוח צו איגודי ערים (אשכול רשויות גליל מזרחי), תשע"ח-2018.
  • האיגוד נועד לקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. האשכול מקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות ובין השלטון המרכזי (משרדי ממשלה), מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.
  • שיתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן, בהם ניתן למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק החוסן האזורי והצמחת הגליל המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור.
  • האיגוד הוקם כחלק ממיזם האשכולות הארצי ומהווה את הזרוע הביצועית של פורום ראשי הרשויות בגליל המזרחי והגולן.
  • חברות באיגוד 18 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:

ארבע עשרה רשויות מקומיות: קריית שמונה, צפתמטולה, קצרין, יסוד המעלה, ראש פינה, טובא -זנגריה, חצור הגלילית, גוש חלב, מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, עג'ר ומסעדה.

ארבע מועצות אזוריות: הגליל העליון, גולן, מרום הגליל ומבואות החרמון.

 

3,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 13/2022 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה ותחזוקה של עמדות טעינה איטיות (AC), מהירות (DC)  ואולטרה מהירות לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט הרשויות החברות באיגוד ערים גליל מזרחי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 13/2022 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה ותחזוקה של עמדות טעינה איטיות (AC), מהירות (DC)  ואולטרה מהירות לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט הרשויות החברות באיגוד ערים גליל מזרחי 

האשכול מודיע בזאת דחיית מועדים ועל שינוי תנאי הסף כדלהלן.

תנאי הסף הקבוע בסעיף 5.4  לתנאי המכרז, ישונה  לנוסח שלהלן- "המציע הינו בעל מחזור כספי שלא יפחת מ-10 מיליון ₪ מעבודות תכנון, הקמה והפעלה של עמדות טעינה, במהלך השנים 2019, 2020, 2021, 2022 במצטבר. בנוסף – המציע אינו נמצא בהליכי מחיקה ו/או פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל".

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה (סבב ב) עד ליום 24.1.2023 השעה 12:00; מועד אחרון להגשת  הצעות 2.2.2023 עד השעה 12:00.

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 13/2022

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה ותחזוקה של עמדות טעינה איטיות (AC), מהירות (DC)  ואולטרה מהירות לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט הרשויות החברות באיגוד ערים גליל מזרחי

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה ותחזוקה של עמדות טעינה איטיות (AC), מהירות (DC) ואולטרה מהירות לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט הרשויות החברות באיגוד ערים גליל מזרחי.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1,500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 קרן עזרא.

 

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כ"ח, עד ליום ראשון תאריך 22.1.2023 בשעה  12:00.

 

 

 בכבוד רב,

 

 יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

                                                           

1,500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2022 לרכישת רכבי שטח 4×4

מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2022 לרכישת רכבי שטח 4x4

– נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז –

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לרכישת רכבי שטח 4×4 הכול כמפורט במסמכי המכרז וההסכם (להלן– האשכול, הרשויות, המכרז וההסכם, בהתאמה),
 2. יש להתעדכן ביחס להבהרות באתר האינטרנט של האשכול – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' תאריך 12/1/2023 בשעה  12:00.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

סגור
מכרז פומבי מס' 08/2022 – נוסח מעודכן – הפעלת מית"ר – מרכז יום תומך רב תחומי ביישוב טובא זנגריה

מכרז פומבי מס' 08/2022 – נוסח מעודכן – הפעלת מית"ר – מרכז יום תומך רב תחומי ביישוב טובא זנגריה

 נובמבר 2022

מהדורה מעודכנת מיום 23/11/22 לאחר הבהרות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

טל: 04-8200807, פקס' 04-8200857

 מכרז פומבי מס' 08/2022

פניה לקבלת הצעות להפעלת מית"ר – מרכז יום תומך רב תחומי ביישוב טובא זנגריה

 

 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזה הצעות להפעלת מית"ר – מרכז יום תומך רב תחומי ביישוב טובא זנגריה, בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו.

 

 1. שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש במסמךWORD בהתאם להוראות שלהלן עד למועד הנקוב בטבלה שבראשית מסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו: [email protected], יש לוודא קבלתן בטלפון שמספרו 052-6534578. תשובות יועברו לכלל המשתתפים באמצעות דוא"ל.

 

 1. "רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של האשכול –eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 052-6534578 – נעה טרץ.

 

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע

 

 1. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 

 1. את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במשרדי האשכול במסירה ידנית במעטפה אחת סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע (להלן: "ההצעה").

 

בכבוד רב,

יורם אזולאי, מנכ"ל

2,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2022 לקבלת שירותים של קליטה וטיפול של בפסולת בניין באתר מורשה עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2022

לקבלת שירותים של קליטה וטיפול של בפסולת בניין באתר מורשה עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לקבלת שירותים של קליטת פסולת בניין באתר מורשה עבור הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות החוזה אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שגיא נוימן ובמייל [email protected]

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום __ה'____22.12.2022__ בשעה  12:00.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 

3,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 09/2022 למתן שירותים להצבת מכולות ולפינוי ושינוע פסולת בניין מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז מסגרת פומבי מס' 09/2022

למתן שירותים להצבת מכולות ולפינוי ושינוע פסולת בניין מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות למתן שירותים להצבת מכולות ולפינוי ושינוע פסולת בניין מתחומי הרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שלוחה 4 שגיא נוימן ובמייל [email protected]

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' תאריך 22/12/2022  בשעה  12:00.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 

3,000הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי 11/2022 לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפליים (למעט תכנון ובנייה)

מכרז פומבי 11/2022 לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפליים (למעט תכנון ובנייה)

איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מודיע בזאת על רצונו לקבל הצעות במסגרת מכרז 11/2022 אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה) .

המועד האחרון להגשת הצעות: יום ה' 15.12.22 לא יאוחר משעה 14:00 במזכירות האשכול- מרכז עסקים צומת כח הגליל העליון. אין לשלוח הצעות בדואר/פקס/דוא"ל או בכל דרך אחרת אשר איננה במסירה ידנית כנדרש.

רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז-סך של 500 ₪ (כולל מע"מ) שלא יוחזרו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה ובאתר האינטרנט של האשכול בכתובת www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום ה' 01.12.22 לא יאוחר מהשעה 14:00 לגב' קרן אור עזרא בדוא"ל [email protected]. יש לוודא קבלה באישור במייל חוזר.

יורם אזולאי, מנכ"ל

 

500הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 6/2022 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/2022

לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

מרשויות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 1. איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ופסולת גזם משטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 5,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שלוחה 4 שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.
 3. מועד אחרון להגשת ההצעותההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום א' תאריך 24/7/2022 בשעה  12:00.

       

בכבוד רב,

 יורם אזולאי, מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 

מצורפים :

 1. חוברת מכרז מעודכנת להיום 17/7/22 מופיע בתחתית העמוד במסמך.
 2. קובץ תשובות לשאלות הבהרה סבב א' + קובץ תשובות לשאלות הבהרה סבב ב'.

 

 

5,000הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי מספר 05/2022 למתן שירותי ייעוץ – מתכלל/ת מערך הבריאות האזורי

מכרז  פומבי מספר 05/2022

למתן שירותי ייעוץ לתכלול מערך הבריאות האזורי

 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ לתכלול למערך הבריאות האזורי.
 2. האשכול, בשותפות עם משרדי ממשלה וגופים אזוריים, מוביל תוכנית לקידום הבריאות בגליל המזרחי ובגולן. מהות מכרז זה היא לקבל שירותי ייעוץ וריכוז הפרויקט כמפורט במסמכי המכרז.
 3. ניתן לעיין בתנאי המכרז, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיקבל המציע במשרדי האשכול ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
 4. את מסמכי המכרז ופרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל ניצן סלע-בלום באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected]
 5. מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה), עד ליום 07/07/2022  עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בכבוד רב,

יורם אזולאי, מנכ"ל

עדכון – מכרז פומבי מס' 05/2022  – מועד פתיחת מעטפות נדחה ליום א׳ 10.7.2022  בשעה 11:45 

סגור
מכרז פומבי מס' 07/2022 – הזמנת הצעות להעמדת יעוץ משפטי חיצוני וקבוע

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 07/2022

הזמנת הצעות להעמדת יעוץ משפטי חיצוני וקבוע

 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מבקש למנות יועץ משפטי חיצוני קבוע לאיגוד אשר הינו בעל ניסיון וידע מוכחים בתחום המוניציפאלי.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול www.eastgalil.org.il

את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו  ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כח

עד יום  10.07.2022 ולא יאוחר משעה 16:00.

 

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

 

1,000הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי מס' 06.2022 למתן שירותי ניהול אזורי בתחום האנרגיה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 06/2022 למתן שירותי ניהול אזורי בתחום האנרגיה

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להציע הצעות למתן שירותי ניהול אזורי בתחום האנרגיה.

ניתן לעיין בתנאי המכרז, באתר האשכול שכתובתו www.eastgalil.org.il.

יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 11/05/2022.

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד ליום ד' תאריך 18/05/2022 שעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.

בברכה

יורם אזולאי, מנכ"ל

 

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

 

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 3/2022 לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן- האשכול) מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול ו/או רשויות מקומיות אשר יצטרפו לאשכול במהלך תקופת ההתקשרות, (להלן – הרשויות ו- המכרז, בהתאמה), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.

את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.

מועד אחרון לרכישת חוברת המכרז

יום ד' 06/04/2022, שעה 12:00

מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' תאריך 7/4/2022 בשעה  12:00.

 

מצורף קובץ הודעת הבהרה בנושא הצמדת עלויות למדד

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 5/2022 למתן שירותי עיצוב גרפי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן- האשכול) מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות למתן שירותי עיצוב גרפי, (להלן –המכרז), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.

את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – ניתן לרכוש את מסמכי המכרז  באתר האינטרנט של האשכול –www.eastgalil.org.il  באמצעות כרטיס אשראי. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע להוריד את מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 04-8200807 שגיא נוימן.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות באתר האינטרנט – eastgalil.org.il תחת מכרזים – מכרזי רכש. יש להתעדכן ביחס להבהרות גם באתר האינטרנט של האשכול.

מועד אחרון להגשת ההצעות

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום א' תאריך 14/3/2022 בשעה  12:00.

500הוספה לסל

סגור
מכרז פומבי מס' 4/2022 למתן שירותי גבייה ואכיפה באמצעות מערכות מידע עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות למתן שירותי גבייה ואכיפה באמצעות מערכות מידע ממוחשבות עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול ו/או רשויות מקומיות אשר יצטרפו לאשכול  במהלך תקופת ההתקשרות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב

שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש במסמך WORD בהתאם להוראות שלהלן עד למועד הנקוב בטבלה שבראשית מסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו: [email protected]  יש לוודא קבלתן בטלפון שמספרו 054-2596310 תשובות יועברו לכלל המשתתפים באמצעות דוא"ל.

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי האשכול בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום של 2,000 ₪ אשר לא יוחזרו.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 04-8200807 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע

ניתן לעיין בתנאי המכרז המצורף להלן קודם לרכישתו. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי האשכול. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במשרדי האשכול במסירה ידנית במעטפה אחת סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

מועד אחרון להגשת הצעות 17.2.22 שעה 12:00

 

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

2,000הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מספר 01/2022 למתן שירותי ייעוץ בתחום הבריאות

עבור איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ורשויות החברות בו.

בתתי תחומים של: מקצועות הבריאות, יעוץ זקנה (גרונטולוגיה), קידום בריאות, אוריינות ודיגיטציה בבריאות.

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ לתחום הבריאות בתתי תחומים של: מקצועות הבריאות (רפואה, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, תזונה), יעוץ זקנה (גרונטולוגיה), קידום בריאות, אוריינות ודיגיטציה בבריאות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתמורה לסך של 50 ₪ בהתאם לכתובת הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 16:00.

מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית.

תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

ניתן לעיין בתנאי המכרז המצורף קודם לרכישתו. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל ניצן סלע בלום באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected].

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה), עד ליום 10.02.2022 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

 מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה. 

 

 

50הוספה לסל

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2022 לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול

מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2022

הודעה על הארכת הגשה חוברת מכרז לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול

 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן- האשכול) מודיע בזאת על הארכת מועד ההגשה להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים עבור האשכול ורשויות מקומיות החברות באשכול ו/או רשויות מקומיות אשר יצטרפו לאשכול במהלך תקופת ההתקשרות, (להלן – הרשויות ו- המכרז, בהתאמה), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הקבלן אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.
 3. "רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל שגיא נוימן באימייל [email protected]ו/או בטלפון 04-8200807 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו.
 4. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.
 5. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא. הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז כפי שיירכש ע"י המציע.
 6. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
 7. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל שגיא נוימן באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected]
 8. מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה), עד ליום 10/2/2022 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

סגור
הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי שוקל להתקשר בהסכם עם רשות ניקוז ונחלים כנרת לצורך תכנון וביצוע שבילי טיילות עם גשר ושיקום אקולוגי בתחום חלקת נחל חרמון.

ע"פ חוו"ד שניתנה לאשכול עולה כי הספק הנ"ל הינו הספק היחיד / לא קיימים ספקים נוספים המסוגלים לבצע את העבודות הנדרשות.

גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות, רשאי לפנות ולהודיע על כך  בכתב תוך פירוט ניסיונו ופרטי יצירת קשר עד לתאריך 10 בינואר 2022 , בדוא"ל  [email protected], יש לוודא קבלה בטלפון 04-6427097.

ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית המצורפת.

 

 

נורית צור רבינו

מנכ"לית האשכול

 

 

 

 

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2021 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית


איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותים לקליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית באתר מורשה כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה,) הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 15:00 תמורת תשלום בסך של
₪ 2,000אשר לא יוחזרו.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי
בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית.
פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל שגיא נוימן באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל  [email protected]
ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כ"ח ד.נ גליל עליון, עד ליום 19/8/2021 עד השעה 12:00

סגור
קול קורא מס' 7/2021 לעדכון מאגר נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן- האשכול) מבקש לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם באשכול, לצורך עדכון מאגר של נציגי ציבור.

המדובר בתפקיד שיבוצע בהתנדבות. זמינות נדרשת בימי השבוע בין השעות 9:00-16:30, בהתאם לצורך.

 1. הנחיות לגבי הגשת מועמדות

על המועמד למלא את השאלון המצ"ב ולחתום עליו בפני עו"ד. לשאלון יש לצרף את האסמכתאות הבאות:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח;
 • קורות חיים;
 • תעודות השכלה;

כלל המסמכים יוגשו לאשכול לדוא"ל [email protected] עד ליום 31.8.2021 בשעה 12:00.  יש לוודא קבלת הדוא"ל בטל' 04-8200807 (ענת).

סגור
מכרז פומבי מס' 10/2021 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 10/2021

לשירותי קליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותים לקליטה וטיפול בפסולת חקלאית/אורגנית באתר מורשה כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בהתאם לכתובת הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 15:00 תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ אשר לא יוחזרו.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל שגיא נוימן באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected]

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כ"ח ד.נ גליל עליון, עד ליום 11/8/2021 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 9/2021 לקבלת שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקטים הנדסיים
 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח ביחס לפרויקטים הנדסיים שונים, שיקודמו על ידי האשכול בתחום הבינוי ו/או שיפוצים ו/או פיתוח ותשתיות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בהתאם לכתובת הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 16:00 תמורת תשלום בסך של 2,000 ₪ אשר לא יוחזרו.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בדוא"ל [email protected] לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 1. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
 2. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל שגיא נוימן באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected]
 3. מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה), עד ליום 15/7/2021 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

מצורפת הודעת הבהרה יזומה – מכרז מסגרת פומבי מס' 9.2021 לקבלת שירותי ניהול, תיאום ופיקוח בפרויקטים הנדסיים

סגור
מכרז פומבי מס' 1/2021 לקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS לרשויות מקומיות החברות באשכולות

 

קישור לפתיחת מעטפות למכרז 1/2021 בשעה 12:00 2.6.2021

https://us02web.zoom.us/j/86212116721?pwd=UVFHVmYwVmZleTFWNGJWK3NmQ2NiQT09

Meeting ID: 862 1211 6721

Passcode: 3G13Hy

 

 

הודעה בדבר דחיית מועד הגשה   
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס'  1/2021

לקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים
 על בסיס
GIS  לרשויות מקומיות החברות באשכולות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים, איגוד ערים אשכול יהודה ושומרון

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום רביעי תאריך 2.6.2021 בשעה 12:00 , במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי.

אין שינוי ביתר הדרישות.

                                                                                                        

מכרז מסגרת משותף לאשכולות הערים: איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים, איגוד ערים אשכול יהודה ושומרון
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 1/2021
פניה לקבלת הצעות :
לקבלת שירותי מדידה וסקר נכסים
על בסיס
GIS לרשויות מקומיות החברות באשכולות

האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לאספקת שירותי מדידה וסקר נכסים על בסיס GIS לרשויות מקומיות החברות באשכולות ו/או אשר יצטרפו למי מהאשכולות במהלך תקופת ההתקשרות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.

 

את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו לרבות הסכם הספק אשר הזוכה/ים במכרז יידרש לחתום עליו על נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ( ₪ 2,000כולל מע"מ) שישולם לאשכול גליל מזרחי.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי באימייל [email protected]ו/או בנייד 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו.

מועד אחרון להגשת ההצעות
ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי
בכתובת מרכז העסקים בצומת כוח, עד ליום ה' תאריך 20/5/2021 בשעה 12:30

 

מצורף תשובות לשאלות הבהרה מתאריך 5.5.21

סגור
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 08/2021 לאספקת טרקטור חקלאי ומגרסות לפסולת


מכרז זה הינו מכרז משותף לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי ולאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי.
האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לאספקת טרקטור חקלאי ומגרסות עבור האשכולות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
את מסמכי המכרז על תנאיו, לרבות כל נספחיו ובהם הסכם המכרז אשר הזוכה יידרש לחתום עליו על נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של (
₪ 3,000 כולל מע"מ) במשרדי אשכול רשויות גליל מזרחי בימים א'-ה' בין השעות 15:00 – 09:00 בתיאום מראש עם אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בצומת כוח שבגליל העליון, עד ליום ג', תאריך ,20/4/2021 ועד השעה 12:00.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

סגור
קול קורא 07/2021 להגשת הצעות למיזמים בפרויקט רשתות חוסן


מטרת הקול קורא לעודד שיתוף פעולה אזורי, לחיזוק המוכנות והחוסן הקהילתי, בשגרה ובחירום, בקרב רשויות האשכול.
המהלך הוא חלק ממיזם משותף למשרד העבודה והרווחה, המשרד לשוויון חברתי, הסוכנות היהודית ואשכול גליל מזרחי.
מטרת המיזם היא לבנות רשת אזורית, המחזקת את הקשרים בין עמותות, ארגונים, רשויות ושחקנים נוספים, הפועלים באזור הגליל המזרחי בשגרה, ולאפשר את פעילותם המיטבית בזמני חירום
ביחס לשלוש אוכלוסיות: אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים וצעירים.

שלושת התחומים שבהם אנחנו מחפשים פתרונות ויוזמות בתחום החוסן הקהילתי, הם:

פלטפורמה דיגיטלית אזורית – פתרונות שיעסקו בריכוז ידע, שירותים ובעלי תפקידים בתחומים כגון חירום, צרכים מיוחדים, תעסוקה ונטוורקינג, השכלה, פנאי, היכרות, התנדבות, צרכנות, תחבורה חכמה ועוד

חיזוק והנגשת שירותי קצה – שירות עד בית התושב, פיתוח מענה או שירותים עד הבית בכל תחומי החיים – רווחה, בריאות ופנאי

מרחב משותף לצעירים במתחמים קיימים – יוזמות שישתמשו במרחבים הקיימים ליצירת מרחב שיאפשר עבודה עצמאית ושיתופי פעולה בתחומים שונים ביניהם מידע אזורי בתחום התעסוקה, השכלה, פנאי, היכרויות וכו

עקרונות הסיוע למיזמים הנבחרים מפורטים במסמכי הקול הקורא.

תאריך הגשה, (ידני לתיבת המכרזים): 25 באפריל 2021 עד השעה 12:00
ניתן לקרוא את מסמכי הקול הקורא באתר האשכול תחת מכרזים וכן פרטים נוספים על המיזם תחת פרויקט רשתות חוסן בקישור הבא: לחץ כאן
מפגש הסבר על הפרויקט יתקיים ביום רביעי, 7 באפריל בין השעות 10:00 עד 11:00 בזום. (לקבלת קישור לזום נא ליצור קשר עם נועה בכתובת מייל: [email protected]
מענה לשאלות והבהרות יינתן באמצעות המייל על ידי נועה טרץ מנהלת הפרויקט בכתובת המייל [email protected]
ניתן להעביר שאלות עד יום ראשון 11 באפריל 2021 בשעה .12:00
למען הסר ספק במקרה של סתירה בין הוראות מסמך זה והוראות הקול הקורא, יגזרו הוראות הקול הקורא

סגור
הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד –מטמנת עברון

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מעוניין להתקשר באופן ישיר עם מטמנה לטיפול בפסולת מעורבת,
ולצורך כך מעוניין האשכול להתקשר עם חברת 
עברון ת.מ.מ מחזור שותפות מוגבלת.
על פי חוות דעת מקצועית עולה כי בנסיבות העניין לא קיימת מטמנה נוספת בה ניתן לקבל שירות כאמור
מכוח התקשרות ישירה.
גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות בתנאים המפורטים בחוות הדעת , רשאי לפנות ולהודיע על כך
בכתב, עד תאריך 23/3/21לשגיא נוימן בדוא"ל ,
[email protected]יש לוודא קבלה בטלפון
.0542596310
ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית באתר האשכול.
בכבוד רב

נורית צור רבינו

מנכ"לית האשכול

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 6/2021 למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה/מפעל למיון פסולת עבור הרשויות החברות באשכול רשויות גליל מזרחי  

מכרז מסגרת פומבי  מס' 6/2021

למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה/מפעל למיון פסולת עבור הרשויות החברות באשכול רשויות גליל מזרחי

 

 1. מכרז זה הינו מכרז לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן האשכול).
 2. האשכול מזמין בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה/מפעל למיון פסולת עבור הרשויות החברות באשכול רשויות גליל מזרחי והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 3. את מסמכי המכרז על תנאיו, לרבות כל נספחיו ובהם הסכם המכרז אשר הזוכה יידרש לחתום עליו על נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) במשרדי אשכול רשויות גליל מזרחי בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין "לרכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בהעברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה (אותה חובה להגיש עם ההצעה) יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  בדוא"ל שיימסר על ידו ולחלופין להוריד את מסמכי המכרז מהאתר ולהגיש את ההצעה על גבי המסמך שהורד. על אף האמור, האשכול רשאי להחליט שלא לאפשר רכישה מרחוק כאמור, מכל סיבה שהיא, שאז יש לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי האשכול.

 1. מועד אחרון להגשת ההצעות –

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בצומת כוח שבגליל העליון, עד ליום ה', תאריך 18/03/2021, ועד השעה 12:00.

מצורפות תשובות לשאלות הבהרה.

סגור
פטור ממכרז התקשרות האשכול עם מפעל למיון פסולת

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד – מפעל מיון

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי שוקל להתקשר עם חברת אמניר תעשיות ושירותי סביבה לקבלת שירותים של טיפול בפסולת במפעל מיון הממוקם בעפולה.

על פי חוות דעת מקצועית עולה כי בנסיבות העניין לא קיים ספק נוסף המסוגל לספק את השירות הנדרש.

גוף הסבור כי באפשרותו לספק את השירות בתנאים המפורטים בחוות הדעת, רשאי לפנות ולהודיע על כך  בכתב, עד לתאריך 9/3/21 בשעה 12:00 לשגיא נוימן בדוא"ל [email protected] יש לוודא קבלה בטלפון 054-2596310

ניתן לעיין בחוות הדעת המקצועית באתר האשכול.

 

סגור
מכרז פומבי מס' 02/2021 לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב במרחב האשכול

מכרז פומבי מס' 02/2021
לקבלת שירותי ניהול מערך לכידה, עיקור וסירוס חתולי רחוב במרחב האשכול

עלות חוברת המכרז –  1000 ש"ח כולל מע"מ, כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה – יום ה', תאריך 11.02.21 עד 08:00
מועד אחרון
להגשת ההצעות – יום ה', תאריך ,25.02.21 בשעה 12:00
מיקום
תיבת המכרזים – מזכירות החברה –במשרדי האשכול במרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון

מועד פתיחת ההצעות 25.02.21 בשעה 12:00

סגור
מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 5/2021 לאספקת כלי צמ"ה ומגרסות לפסולת  

מכרז מסגרת פומבי (משותף) מס' 5/2021

לאספקת כלי צמ"ה ומגרסות לפסולת

 

 1. מכרז זה הינו מכרז משותף לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי ולאיגוד ערים אשכול רשויות נגב מזרחי (להלן יכונו יחדיו– האשכולות).
 2. האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים, אשר מתקיימים בהם תנאי הסף להשתתפות במכרז זה, להציע הצעות לאספקת כלי צמ"ה, טרקטור חקלאי ומגרסות עבור האשכולות, והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי מכרז זה, במפרטים הטכניים, הסכם ההתקשרות/הספק ובנספחים המצורפים למכרז ולהסכם המצ"ב.
 3. את מסמכי המכרז על תנאיו, לרבות כל נספחיו ובהם הסכם המכרז אשר הזוכה יידרש לחתום עליו על נספחיו, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) במשרדי אשכול רשויות גליל מזרחי בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00. מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר בשום מקרה ומכל סיבה שהיא.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין "לרכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בהעברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה (אותה חובה להגיש עם ההצעה) יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  בדוא"ל שיימסר על ידו ולחלופין להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של האשכול https://eastgalil.org.il ולהגיש את ההצעה על גבי המסמך שהורד. על אף האמור, האשכול רשאי להחליט שלא לאפשר רכישה מרחוק כאמור, מכל סיבה שהיא, שאז יש לרכוש את מסמכי המכרז במשרדי האשכול.

 1. מועד אחרון להגשת ההצעות –

ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי בצומת כוח שבגליל העליון, עד ליום ה', תאריך 25/02/2021, ועד השעה 12:00.

מצורף מסמך תשובות לשאלות הבהרה חלק א' וחלק ב'

סגור
מכרז מסגרת פומבי מספר 01/2021 למתן שירותי ייעוץ בתחום התיירות והתרבות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ לתחום התיירות והתרבות.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בתמורה לסך של ₪ 150 בהתאם לכתובת הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 16:00 – 08:00.
מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית.
תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במסמך המצורף באתר האינטרנט של האשכול. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל קרן עזרא באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל  keren[email protected]

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה), עד ליום 15.02.2021 עד השעה 12:00הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה.

 

סגור
מכרז פומבי מס' 3/2021 למתן שירותי פרסום ורכישת מדיה

איגוד ערים אשכולות רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 3/2021

למתן שירותי פרסום ורכישת מדיה

את מסמכי המכרז  ניתן לרכוש במשרדי האשכול, בימים א'-ה' בשעות 16:00 – 08:00  תמורת תשלום בסך של 1,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

מציע המעוניין לרכוש "מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל הגב' אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר האינטרנט www.eastgalil.org.il.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 07.02.2021

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד לתאריך 15.02.2021 שעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.

מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

סגור
מכרז פומבי מספר 04/2021 למתן שירותי ייעוץ – מתכלל מערך הבריאות האזורי

 

 

 

מכרז פומבי מספר 04/2021
למתן שירותי ייעוץ לתכלול מערך הבריאות האזורי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "האשכול)" מזמין בזאת הצעות מחיר למתן
שירותי ייעוץ לתכלול למערך הבריאות האזורי.

האשכול, בשותפות עם משרדי ממשלה וגופים אזוריים, מוביל תוכנית לקידום הבריאות בגליל המזרחי ובגולן. מהות מכרז זה היא לקבל שירותי ייעוץ וריכוז הפרויקט כמפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול בימים א'-ה' בשעות 16:00 – 08:00 תמורת תשלום בסך של ₪ 150אשר לא יוחזרו.
"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDFשיישלח לדוא"ל
שיימסר על ידו

ניתן לעיין בתנאי המכרז, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו .www.eastgalil.org.il

את מסמכי המכרז ופרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל נועה טרץ באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל .[email protected]

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה,) עד ליום 21.02.21 עד השעה .12:00הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל .

מצורף מסמך תשובות לשאלות הבהרה

סגור
מכרז פומבי מס' 07/2020 הפעלת מסגרות לפעילות פנאי והשתלבות חברתית עבור אוכלוסייה עם מוגבלויות

 

בשל הסגר, נדחה המועד להגשת ההצעות ליום רביעי 27.1 בשעה 13:00 בהגשה ידנית בלבד לתיבת המכרזים.

שימו לב לטפסים שהועלו ובכללם תשובות לשאלות הבהרה

 • תשובות לשאלות הבהרה מכרז 07/2020 מסגרות פנאי
 • רשימת מסגרות נשוא המכרז
 • מיפוי מסגרות-נפת צפת
 • מיפוי אוכלוסייה
 • מצגת כפי שהוצגה בישיבת הבהרות
 • נוסח של אישור בדבר ניסיון המציע במסגרת סעיף 2 לטבלת ניקוד האיכות.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 30.12.2020 שעה 12:00.

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזה הצעות להפעלת מסגרות פנאי והשתלבות חברתית לאוכלוסייה עם מוגבלויות, בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו.

שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש במסמך WORD בהתאם להוראות שלהלן עד למועד הנקוב בטבלה שבראשית מסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו: [email protected], יש לוודא קבלתן בטלפון שמספרו 052-6534578. תשובות יועברו לכלל המשתתפים באמצעות דוא"ל.

את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי האשכול בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום של 500 ש"ח אשר לא יוחזרו. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי האשכול.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במשרדי האשכול במסירה ידנית במעטפה אחת סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע (להלן: "ההצעה").

טבלת מועדים:

  תאריך יום שעה
פגישת מציעים (רשות) – תתקיים  בזום 06.12.2020 א' 11:00
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 08.12.2020 ג' 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות 30.12.2020 ד' 12:00
פתיחת מעטפות – מציעים רשאים להשתתף במעמד הפתיחה 30.12.2020 ד' 12:00
סגור
מכרז פומבי מס' -13/2020 למשרת פקח/ית אכיפה סביבתי/ת

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' -13/2020

למשרת פקח/ית אכיפה סביבתי/ת

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "אשכול גליל מזרחי" ו/או "האשכול") נותן בזו הודעה על משרה פנויה של פקח/ית אכיפה סביבתי/ת, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

 • כללי

 מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את המסמכים הבאים:

א. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות).

ב. תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת (השכלה, השתלמויות וכיו"ב).

ג. אישור כשירות רפואית ע"י רופא משפחה.

ד. אישור היעדר רישום פלילי ע"י משטרת ישראל.

ה. המלצות ממקומות עבודה קודמים -רצוי.

מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל אשכול גליל מזרחי במייל [email protected]  ו/או בטל' 04-6129550

מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים בצירוף המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected] נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.

המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו 30.11.2020 בשעה 14:00. אשכול גליל מזרחי שומר על זכותו להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה האמורה, מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור.

פניות מתאימות בלבד תיענינה. בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד המצויין לעיל, לא תטופלנה ולא  תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של אשכול גליל מזרחי להלן: "ועדת המכרזים".

אשכול גליל מזרחי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.

הליכי המכרז-

 1. המכרז יתקיים בפני ועדת המכרזים.
 2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.
 3. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים אשר אינן עומדות בתנאי מכרז

זה, וכן, לראיין באופן אישי את המועמדים.

 1. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני מיון והתאמה, זאת

בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

ב. פרטי המשרה

תיאור התפקיד: פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה במרחב של איגוד ערים אשכול גליל מזרחי ובפרט במרחב המועצה האזורית מרום הגליל.

היקף המשרה: משרה מלאה.

כפיפות: מנהל אגף איכות הסביבה.

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד שיזכה יהיה מוגבל במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו כעובד של אשכול גליל מזרחי.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד לבין אשכול גליל מזרחי.

ג. ייעוד:

פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה במרחב של איגוד ערים אשכול גליל מזרחי ובפרט במרחב המועצה האזורית מרום הגליל.

ד. תחומי אחריות

 1. כתיבה ומימוש תוכנית עבודה בפיקוח ובקרה בתחום איכות הסביבה למועצה אזורית מרום הגליל ולכל מרחב אחר שיידרש ע"י המנהל מעת לעת.
 2. ביצוע מדיניות האכיפה של האשכול לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.
 3. תיאום עבודה עם התובע של האשכול וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט.
 4. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.

ה. פירוט המשימות העיקריות הנגזרות מתחומי האחריות: תיאור התפקיד

 1. פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פינוי אשפה וטיפול בפסולת ומחזור, זיהום מים ושפכים, זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, שמירת הניקיון ועוד.
 2. הכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות הפקח.
 3. ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור

הגורמים הרלוונטיים למפגעים אלה.

 1. ביצוע בדיקות או מדידות או נטילת דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות

לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיראה לנכון, או לנהוג בהן בדרך אחרת.

 1. תיעוד עבירות סביבתיות במרחב האשכול ובפרט במועצה אזורית מרום הגליל לרבות כתיבת דוחות מפורטים.
 2. הזנת נתונים אודות עבירות איכות הסביבה ודוחות למערכת ממוחשבת והגשתם לממונה.
 3. מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות באשכול בהיבט האכיפה.
 4. איתור עבירות בניגוד לחוקי איכות הסביבה, וחקירת כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או

שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור.

 1. איסוף חומר ראיות כדין לצורך הגשת תביעות משפטיות ובכלל זה: חקירת חשודים ועדים,

עיכוב חשודים, חיפוש ותפיסת ראיות וכלים ששימשו לביצוע העבירה, לצורך העברתן

לגורמים המוסמכים לשקול הגשת כתבי אישום.

 1. מתן עדות בדיונים בבתי המשפט.
 2. מתן דו"חות קנס.
 3. ביצוע מטלות רלוונטיות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.
 4. פיקוח ובקרה על איסוף הפסולת.
 5. תיאום שוטף ועבודה משולבת בדגש על ביצוע מבצעי אכיפה מיוחדים עם גורמים ברשויות ואנשי המקצוע במשרדי הממשלה, רט"ג, משטרה, תאגידי מים וביוב לפי הצורך.

ו. מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. אסרטיביות ויכולת אכיפה.
 2. סדר וארגון.
 3. ייצוגיות.
 4. יכולת עבודה עצמאית ובמסגרת צוותית.
 5. נכונות לעבוד עבודה פיזית.
 6. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ.
 7. תודעת שירות גבוהה.

ז. דרישות התפקיד:

 1. השכלה: בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר להשכלה גבוהה/תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף 15 לחוק ההנדסאים והטכנאים בתחום איכות הסביבה.
 2. קורסים והכשרות מקצועיות: בוגר קורס פקחים סביבתיים מטעם משרד הפנים/ הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות ( אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות המקומיות ).
 3. ניסיון: עבודת שטח מוכחת בתחום האכיפה.
 4. שפות: עברית. ערבית- יתרון.
 5. רישיון: רישיון נהיגה (סוג 2) בתוקף.
 6. יישומי מחשב: שליטה טובה מאד בתוכנות ה – OFFICE .

ועדת המכרזים רשאית לשקול כחלק משיקוליה, דרישות העולות על האמור לעיל, לרבות ניסיון מיוחד, וותק בתחום וכיו"ב.

הבהרה: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

סגור
מכרז פומבי מס' 05/2020 להקמה והפעלת מרכז חוסן אזורי במודל "כוכב" – אשכול רשויות גליל מזרחי
 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מזמין בזה הצעות להפעלת מרכז חוסן אזורי במודל כוכב, בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו.

 

 1. שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש במסמך WORD בהתאם להוראות שלהלן עד למועד הנקוב בטבלה שבראשית מסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו: [email protected], יש לוודא קבלתן בטלפון שמספרו 052-6534578. תשובות יועברו לכלל המשתתפים באמצעות דוא"ל.

 

 1. את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש במשרדי האשכול בשעות העבודה הרגילות, בתמורה לתשלום של 2,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

"רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז – מציע המעוניין ל"רכוש מרחוק" את מסמכי המכרז, יפנה אל אורלי איבגי בטלפון 050-5961202 לצורך ביצוע התשלום בכרטיס אשראי/העברה בנקאית. לאחר שיקבל קבלה – יוכל המציע לקבל את מסמכי המכרז בקובץ PDF  שיישלח לדוא"ל שיימסר על ידו. מסמכי המכרז כפי שיימסרו למציע יהוו את הנוסח המחייב, אף במקרה של סתירה בין הקובץ המצורף להצעה ובין המסמכים שנמסרו למציע. תשומת לב המציעים – רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז – יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

 

 1. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו eastgalil.org.il. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי האשכול. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 

 1. את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במשרדי האשכול במסירה ידנית במעטפה אחת סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים, מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע (להלן: "ההצעה").

 

      מצורף קובץ תשובות לשאלות הבהרה

סגור
פניה לקבלת הצעות : לביצוע עבודות רישוי, תכנון, אספקה,להקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה תעריפי" של רשות החשמל עבור רשויות מקומיות החברות באשכולות

מכרז פומבי מס' 07/2020
מכרז משותף לאשכולות רשויות:
איגוד ערים אשכול הגליל והעמקים
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
איגוד ערים אשכול רשויות הכנרת והעמקים

 

האשכולות מזמינים בזאת מאת מציעים מתאימים, להציע הצעות לביצוע עבודות רישוי, תכנון,
אספקה,הקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית
תחת הסדר "מונה תעריפי" של רשות החשמל עבור רשויות מקומיות חברות באשכולות.


שאלות הבהרה מטעם המציעים ניתן להגיש עד למועד הנקוב במסמכי המכרז בדוא"ל שכתובתו:
[email protected]   

באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד בטלפון .050-2195818

את מסמכי המכרז על תנאיו לרבות כל נספחיו ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של ₪ 4,000 כולל
מע"מ במשרדי האשכול ברחוב ניצנים, 39מגדל העמק, בין השעות, 15:00 -08:00 בתיאום מראש
עם גזברית אשכול הגליל והעמקים, גב' רים אסדי, בטלפון 052-2221429

ניתן לעיין במסמכי המכרז
ללא עלות במשרדי האשכול גליל עמקים.

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז, בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור לתיבת המכרזים
במשרד האשכול גליל עמקים השוכן ברחוב הניצנים 39 קומה ב' – מגדל העמק במסירה ידנית במעטפה
אחת
סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז, הכוללת את כל מסמכי המכרז, האסמכתאות והנספחים,
מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, ללא עלות – המסמך מצורף להלן

 

טבלת מועדים
תאריך יום שעה
פגישת מציעים (
חובה) – תתקיים
במועצה מקומית
זרזיר
10:00 בשעה שני 19/10/2020
מועד אחרון להגשת
שאלות הבהרה
16:00 עד השעה רביעי 21/10/2020
מועד אחרון להגשת
הצעות
13:00 עד השעה שני 02/11/2020
פתיחת מעטפות
מציעים רשאים
להשתתף במעמד
הפתיחה
13:30 בשעה שני 02/11/2020

 

סגור
מכרז פומבי 04/2020 למתן שירותי ייעוץ מקצועי לליווי מכרז לביצוע סקר נכסים וליווי ביצוע סקר הנכסים

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז פומבי  04/2020 

למתן שירותי ייעוץ מקצועי לליווי עריכת מכרז לביצוע סקר נכסים וליווי ביצוע סקר הנכסים

לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ולרשויות האשכול

 

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ראשון, תאריך 25.10.2020, עד השעה 12:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים.

שאלות הבהרה  – בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected]  טל' לווידוא קבלת הדוא"ל:   04-8200807   עד ליום יום שני, 19.10.2020, עד השעה 12:00.

 מועד אחרון להגשת ההצעות – עד ליום ראשון, 25.10.2020 בשעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי אשכול בצומת כוח בכתובת המצוינת לעיל.

תשובות לשאלות הבהרה במסמך המצורף

סגור
**בוטל** מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2020 לניהול ואבטחת מערכות מידע ולמתן שירותי מחשוב עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי  

הודעה על ביטול המכרז

מכרז מס' 01/2020 לניהול ואבטחת מערכות מידע ולמתן שירותי מחשוב עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי –

האשכול מתכבד להודיע כי לאחר בחינה מחודשת של המודל נשוא המכרז, החליט האשכול לבטל את המכרז.

 

איגודי ערים אשכולות רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 01/2020

לניהול ואבטחת מערכות מידע ולמתן שירותי מחשוב עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי

 

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 2,500 ₪ אשר לא יוחזרו.

בשל מגבלות הקורונה, תתאפשר רכישת המסמכים רק באמצעות "רכישה מרחוק" על ידי העברה בנקאית לאיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, חשבון בנק 300885, בנק 12 פועלים, סניף 542.

לאחר ביצוע התשלום יש לעדכן את נעמה אסרף באמצעות כתובת המייל [email protected] ולהמתין לאישור קבלה בכתב.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר האינטרנט www.eastgalil.org.il.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – עד לתאריך 21.10.2020 בשעה 09:00.

פרוטוקול ישיבת הבהרות (רשות) 15.10.20 מצורף להלן במסמכים.

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד לתאריך 01.11.2020 שעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.

בהתאם לאמור בתנאי המכרז, האשכול מודיע על קיום ישיבת הבהרות (רשות) ב"זום" בתאריך 15.10.2020 בשעה 13:00. משתתפים אשר מעוניינים לקחת חלק בישיבה, נדרשים לפנות אל האשכול בדוא"ל [email protected] בבקשה לקבלת זימון וזאת עד ליום ד' ה-14.10.2020 בשעה 09:00.

סגור
הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 3/2020 לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות החברות באשכול

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 3/2020

לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות החברות באשכול

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו, במשרדי אשכול גליל מזרחי הנמצא במתחם העסקים בצומת כוח בגליל העליון (מעל ארומה) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00, בתיאום מראש עם הגב' אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202. כמו כן, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז מרחוק, בטלפון המצויין לעיל.

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם.

שאלות הבהרה  – בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected]  טל' לווידוא קבלת הדוא"ל: 050-5501089  עד ליום 11/10/2020 ועד השעה 12:00 בלבד.

תשובות לשאלות הבהרה חלק א' – הועלו במסמכים המצורפים.

מענה לשאלות הבהרה חלק ב' – הועלו במסמכים המצורפים.

מועד אחרון לרכישת חוברת המכרז – עד ליום 18/10/2020 

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד ליום 22/10/2020 בשעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי אשכול בצומת כוח בכתובת המצויינת לעיל.

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 2/2020 לרכישה, אספקה ותחזוקה של מתקן לשטיפת פחים

 

 הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 2/2020

לרכישה, אספקה ותחזוקה של מתקן לשטיפת פחים

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת סך של 3,000 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו, במשרדי אשכול גליל מזרחי הנמצא במתחם העסקים בצומת כוח בגליל העליון (מעל ארומה) בימים א'-ה' בין השעות 09:00 – 15:00, בתיאום מראש עם הגב' אורלי איבגי, בטלפון 050-5961202. כמו כן, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז מרחוק, בטלפון המצויין לעיל.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים באתר קודם לרכישתם.

שאלות הבהרה  – בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected]  טל' לווידוא קבלת הדוא"ל: 050-5501089  עד ליום 11/10/2020 ועד השעה 12:00 בלבד.

מצורפת הודעה בדבר שינוי תנאי סף הקבוע בסעיף 3.3 לתנאי המכרז

מצורף קובץ תשובות הבהרה חלק א'

מצורף תשובות לשאלות הבהרה חלק ב

מועד אחרון לרכישת חוברת המכרז – עד ליום 18.10.2020

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד ליום 22.10.2020 בשעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי אשכול בצומת כוח בכתובת המצויינת לעיל.

 

 

סגור
מכרז אחראית גביה לשירות הוטרינרי
סגור
מכרז כלבן
סגור
מכרז פקח/ית וטרינרי
סגור
מכרז פומבי 02/2020 למשרת איש/ת תחזוקה לכלביות אזוריות
סגור
הודעה על התקשרות עם ספק יחיד לרכישת משאית לשטיפת פחים ומשאית איסוף אשפה
סגור
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 06/2019 – לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
סגור
מכרז פומבי מס' 06/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

עלות חוברת המכרז – (3,000 ש"ח כולל מע"מ) כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 19/09/2019

מועד אחרון לרכישת חוברת מכרז  25/09/2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ה', תאריך 26/09/2019 עד השעה 12:00

סכום ערבות הצעה – 50,000 ש"ח – הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום 31/01/2020.

מיקום תיבת המכרזים – מזכירות האיגוד – במשרדי האיגוד מרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון מועד פתיחת ההצעות יימסר בהמשך.

סגור
מכרז פומבי מס' 05/2019 לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי

מכרז פומבי מס' 05/2019 – לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי

 

הודעה בדבר ביטול מכרז

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מודיע על ביטול מכרז 05/2019 לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי.

למציעים שרכשו את מסמכי המכרז – תוחזר עלות הרכישה.

 

 

 

 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

סגור
מענה מס' 1 לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 6/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

אל: משתתפי המכרז

מענה מס' 1 לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 6/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי במשרדי האשכול התקבלו שאלות הבהרה ביחס למכרז שבנדון, להלן השאלות והתשובות:
1. שאלה – נבקש להאריך מועד לשאלות הבהרה.
תשובה – ניתן להגיש שאלות עד ליום 9/7/2019 בשעה 10:00 . לא תהיה הארכה נוספת בשים לב למועד ההגשה הקרוב.
2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההליך.
3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף בהליך לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו בהליך.
4. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

סגור
בקשה לקבלת מידע (RFI) – לפתרון דיגיטלי עבור סנכרון והנגשת מידע בתחום התרבות והפנאי בתחום רשויות האשכול

האשכול מבקש לקבל מידע מתאגידים/גופים בעלי ידע וניסיון המתמחים בפתרונות דיגיטליים עבור סינכרון והנגשת מידע בתחומים של תרבות ופנאי במרחב האשכול והרשויות המקומיות החברות באשכול, כמפורט בחלק ב' להלן (להלן- הפנייה ו/או הבקשה).

סגור
מכרז פומבי מס' 4/2019  לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

 

מכרז פומבי מס' 04/2019

לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

הודעה בדבר דחיית מועדים, מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז נדחה ליום 02.06.19 עד השעה 10:00. משלוח השאלות יבוצע בהתאם להוראות המכרז.

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 09.06.19 עד השעה. 14:00 במזכירות האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.

אין לשלוח הצעות בדאר, בפקס, בדוא"ל או בכל דרך אחרת אשר איננה במסירה ידנית כנדרש.

 

סגור
מכרז לאספקת והפעלת ציוד מכני הנדסי עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי 03/2019

 

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום ה' 07/03/2019 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

מצ"ב פרוטוקול שאלות הבהרה.

סגור
מכרז פומבי מס' 01/2019 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת בתחנת מעבר , לטיפול והטמנת פסולת גושית ופסולת בניין ולגריסת פסולת גושית ופסולת בניין עבור הרשויות החברות באשכול

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 13/02/2019 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

סגור
מכרז פומבי מס' 14/2018 למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ 2

המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 18/11/18 ועד ליום 2/12/18 בשעה 12:00

סגור
מכרז פומבי מספר 2018/13 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורבת באתר מורשה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי פרוטוקול מס' 1 – פרסום תשובות הבהרה ושינוי תנאי סף

המועד האחרון להגשת הצעות לא השתנה והינו – יום ד', תאריך 2018.10.31 עד השעה 12:00

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2018 – למתן שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת בניין ופסולת גושית ולשיקום מצבורי פסולת עבור רשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

מועד אחרון להגשת ההצעה ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 23/8/2018 עד השעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.