מכרזים

מכרזים

סגור
מכרז אחראית גביה לשירות הוטרינרי
סגור
מכרז כלבן
סגור
מכרז פקח/ית וטרינרי
סגור
מכרז פומבי 02/2020 למשרת איש/ת תחזוקה לכלביות אזוריות
סגור
הודעה על התקשרות עם ספק יחיד לרכישת משאית לשטיפת פחים ומשאית איסוף אשפה
סגור
מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 06/2019 – לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי
סגור
מכרז פומבי מס' 06/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

עלות חוברת המכרז – (3,000 ש"ח כולל מע"מ) כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – 19/09/2019

מועד אחרון לרכישת חוברת מכרז  25/09/2019 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ה', תאריך 26/09/2019 עד השעה 12:00

סכום ערבות הצעה – 50,000 ש"ח – הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום 31/01/2020.

מיקום תיבת המכרזים – מזכירות האיגוד – במשרדי האיגוד מרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון מועד פתיחת ההצעות יימסר בהמשך.

סגור
מכרז פומבי מס' 05/2019 לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי

מכרז פומבי מס' 05/2019 – לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי

 

הודעה בדבר ביטול מכרז

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מודיע על ביטול מכרז 05/2019 לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון אדריכלי להקמת מבנה ציבור ותחנת הסגר (כלבייה) לשירות וטרינריה אזורי.

למציעים שרכשו את מסמכי המכרז – תוחזר עלות הרכישה.

 

 

 

 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

סגור
מענה מס' 1 לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס' 6/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

אל: משתתפי המכרז

מענה מס' 1 לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 6/2019 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית)

מרשויות מקומיות החברות באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי במשרדי האשכול התקבלו שאלות הבהרה ביחס למכרז שבנדון, להלן השאלות והתשובות:
1. שאלה – נבקש להאריך מועד לשאלות הבהרה.
תשובה – ניתן להגיש שאלות עד ליום 9/7/2019 בשעה 10:00 . לא תהיה הארכה נוספת בשים לב למועד ההגשה הקרוב.
2. המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי ההליך.
3. השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון בהגשת הצעתו. על המשתתף בהליך לצרף מסמך זה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו בהליך.
4. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם.

סגור
בקשה לקבלת מידע (RFI) – לפתרון דיגיטלי עבור סנכרון והנגשת מידע בתחום התרבות והפנאי בתחום רשויות האשכול

האשכול מבקש לקבל מידע מתאגידים/גופים בעלי ידע וניסיון המתמחים בפתרונות דיגיטליים עבור סינכרון והנגשת מידע בתחומים של תרבות ופנאי במרחב האשכול והרשויות המקומיות החברות באשכול, כמפורט בחלק ב' להלן (להלן- הפנייה ו/או הבקשה).

סגור
מכרז פומבי מס' 4/2019  לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

 

מכרז פומבי מס' 04/2019

לשירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

הודעה בדבר דחיית מועדים, מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז נדחה ליום 02.06.19 עד השעה 10:00. משלוח השאלות יבוצע בהתאם להוראות המכרז.

מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 09.06.19 עד השעה. 14:00 במזכירות האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.

אין לשלוח הצעות בדאר, בפקס, בדוא"ל או בכל דרך אחרת אשר איננה במסירה ידנית כנדרש.

 

סגור
מכרז לאספקת והפעלת ציוד מכני הנדסי עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי 03/2019

 

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום ה' 07/03/2019 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

מצ"ב פרוטוקול שאלות הבהרה.

סגור
מכרז פומבי מס' 01/2019 לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת בתחנת מעבר , לטיפול והטמנת פסולת גושית ופסולת בניין ולגריסת פסולת גושית ופסולת בניין עבור הרשויות החברות באשכול

מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 13/02/2019 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

סגור
מכרז פומבי מס' 14/2018 למתן שירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ 2

המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 18/11/18 ועד ליום 2/12/18 בשעה 12:00

סגור
מכרז פומבי מספר 2018/13 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורבת באתר מורשה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי פרוטוקול מס' 1 – פרסום תשובות הבהרה ושינוי תנאי סף

המועד האחרון להגשת הצעות לא השתנה והינו – יום ד', תאריך 2018.10.31 עד השעה 12:00

סגור
מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2018 – למתן שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת בניין ופסולת גושית ולשיקום מצבורי פסולת עבור רשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

מועד אחרון להגשת ההצעה ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 23/8/2018 עד השעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.