דרושים

דרושים

סגור
מכרז פומבי 02/2024 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת יחסי ציבור, הסברה, שיווק ופרסום

מכרז פומבי 02/2024
לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה
מנהל/ת מחלקת יחסי ציבור, הסברה, שיווק ופרסום
בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש" ם – 1979 , ניתנת בזאת הודעה על משרה פנויה של
מנהל/ת מחלקת יחסי ציבור , הסברה, שיווק ופרסום )להלן דובר.ת( לאשכול גליל מזרחי והזמנה להציג
מועמדות לאיוש משרה זו.
א. כללי
1.1
. מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את
המסמכים הבאים, יש להגיש את המסמכים כקובץ PDF או WORD בלבד:
א. שאלון אישי – מלא וחתום על ידי המועמד
ב. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי
ג. אישורים על השכלה, לרבות קורסים והכשרות מקצועיות כנדרש מכוח תנאי הסף;
ד. אישורים מהמעסיק/ים הרלוונטי/ים המעידים על עמידה בתנאי הסף הרלוונטיים, כולל
תאריכים מדויקים.
ה. ממליצים – לפחות שניים בכתב או פרטי קשר להמלצה טלפונית.
ו. צילום תעודת זהות.
ז. צילום רישיון נהיגה.
מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל
[email protected] עד ליום א' 30.06.24 בשעה :0001 . יש לציין בכותרת האי -מייל את שם המועמד/ת ואת
שם המשרה.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 052-6005430 (קרן).

סגור
מכרז פומבי -01/2024 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה רכז חיילים משוחררים

מכרז פומבי -01/2024

לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה

רכז חיילים משוחררים

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של רכז חיילים משוחררים לאשכול גליל מזרחי והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

הערה: מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.  הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים +  המסמכים הנדרשים לדוא"ל שכתובתו [email protected], עד ליום 08.05.2024 בשעה 08:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8200807 (נועה).

סגור
מכרז פומבי -55/2023 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל.ת משרד

מכרז פומבי -55/2023

לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה

מנהל.ת משרד

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של  מנהל/ת משרד לאשכול גליל מזרחי והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

הערה: מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.  הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

 

 1. כללי
  • מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את המסמכים הבאים, יש להגיש את המסמכים כקובץ PDF או WORD בלבד:
   • א. שאלון אישי – מלא וחתום על ידי המועמד – מצ"ב קובץ
   • ב. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי ;
   • ג. אישורים על השכלה כנדרש מכוח תנאי הסף;
   • ד. ממליצים – לפחות שניים בכתב או פרטי קשר להמלצה טלפונית;
   • ה. צילום תעודת זהות;

 

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים +  המסמכים הנדרשים לדוא"ל שכתובתו [email protected], עד ליום 01.06.2023 בשעה 08:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8200807 (קרן).

 • הליכי המכרז –
  1. המכרז יתקיים בפני ועדת בחינה.
  2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל. הצעות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה.
  3. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים/ות אשר אינם/ן עומדים/ות בתנאי מכרז זה וכן לראיין באופן אישי את המועמדים/ות. מובהר כי האשכול שומר על זכותו לקיים גם ראיון מקדים טרם הזימון למבחנים ו/או הראיון בוועדת הבחינה.
  4. ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.
  5. האשכול אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו.

 

 

 1. פרטי המשרה

תואר התפקיד: מנהל.ת משרד.

היקף המשרה: משרה מלאה.

תנאי שכר: יקבעו עפ"י המקובל באשכולות ערים, עפ"י הנחיות משרד הפנים.

כפיפות: מנכ"ל האשכול.

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/מוגבלת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של אשכול גליל מזרחי.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין אשכול גליל מזרחי.

 1. תיאור התפקיד
 • ניהול לוח זמנים ופגישות של המנכ"ל
 • סיוע אדמיניסטרטיבי למנהלי המטה
 •    מזכירת מליאת האשכול
 • מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור
 • טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)
 •  ניהול והקלדה של מסמכים
 1. תנאים מקדמיים למינוי – תנאי סף
 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה
 • 4 שנות ניסיון בתפקידי ניהול אדמיניסטרציה
 • שליטה מלאה בתוכנות אופיס ואינטרנט
 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ בשפה העברית. יתרון לשליטה באנגלית וערבית
 • יכולת ארגונית גבוהה מאוד
 • ניידות

 

 1. דרישות נוספות רצויות :
 • יתרון לידע וניסיון בכתיבת מצגות בפלטפורמות שונות כגון, PowerPoint ו Prezi.

·         היכרות עם התחום המוניציפאלי – יתרון

 • ידע בהנהלת חשבונות-יתרון

·         יכולת למידה גבוהה

·         מוטיבציה גבוהה

·         יכולת עבודה בצוות ויחסי אנוש מעולים.

 

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות סעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים  עם מוגבלות, תשנ"ח –1998, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת  המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכ/ת לאוכלוסייה  הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי האשכול, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

בברכה,

יורם אזולאי, מנכ"ל

סגור
מכרז פומבי מס' 54/2023 מפקח/ת וטרינרי/ת

מכרז פומבי מס' 54/2023

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979,

ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של מפקח וטרינרי לאשכול גליל מזרחי, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת  מפקח וטרינרי כאמור.

 

 1. פרטי המשרה
  • תואר התפקיד: מפקח מערך השירותים הווטרינרים – אשכול גליל מזרחי.
  • היקף המשרה: משרה מלאה.
  • כפיפות: מנהל מערך השירותים הווטרינרים.
  • תנאי השכר: יקבעו עפ"י המקובל באשכולות ערים, עפ"י הנחיות משרד הפנים.
  • תקופת ניסיון: שנתיים.
  • כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/מוגבלת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.
  • המועמד מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד של אשכול גליל מזרחי.
  • הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין אשכול גליל מזרחי.
  • מכרז זה הינו לאיוש משרה בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים.

 

 1. תיאור התפקיד

ייעוד:

ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשויות המקומיות החברות באשכול; איתור ולכידת בעלי חיים נטושים ופצועים ומתן מענה לפניות תושבים, כל אלו בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשויות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום )משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה).

תחומי אחריות:

 • פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשויות.
 • איתור, זיהוי ולכידה של בעלי חיים נטושים ופצועים )כלבים, חתולים, סוסים, בעלי כנף ועוד(.
 • טיפול בכלבייה העירונית ובבעלי החיים הנמצאים בהסגר.
 • ביצוע פעולות למניעת צער בעלי חיים והגנה על בעלי חיים בתחום הרשות המקומית.
 • טיפול במטרדי בע"ח
 • פיקוח ואכיפת חוקי עזר עירוניים
 • סיוע בפיקוח על עסקים למכירת מזון מן החי כולל ליווי הווטרינר בביקורות בעסקים.
 • פיקוח על שמירת הסדר, ניקיון ומניעת מפגעים.
 • טיפול בפניות ציבור וסגירתן תוך עמידה בזמני תקן.
 • טיפול במשימות ופרויקטים מיוחדים של אגף הווטרינריה.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות מקומית;

 • פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי שמירה על בריאות הציבור בתחום הווטרינריה בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002 ,חוקי עזר עירוניים, פקודת הכלבת, חוק צער בע"ח וכו'.
 • טיפול בפניות ציבור מהמוקד העירוני ומתן מענה תוך עמידה בזמני תקן.
 • היערכות והכנת כל הציוד הנדרש וביצוע סיורים יזומים במרחב הגליל המזרחי.
 • ניהול רישום ומעקב אחר ביצוע פעולות הפיקוח וממצאיהם.
 • מתן התראות ומעקב עליהן.
 • מתן קנסות לעוברים על החוק.

 

איתור וזיהוי כלבים אבודים ולכידת בעלי חיים (כלבים וחתולים משוטטים ונחשים),כולל ביצוע הסגרים –

 • ביצוע סיורים בהתאם לבקשות לאיתור או לכידת בעלי חיים )כלבים, חתולים, סוסים, בעלי כנף וכו'( נטושים, חולים או פצועים העולות מקריאות המוקד.
 • היערכות לסיורים יזומים לאיתור בעלי חיים נטושים והכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות המפקח.
 • ביצוע סיורים יזומים בתחום המרחב.
 • ניהול רישום ומעקב אחר ביצוע פעולות הפיקוח וממצאיהם.
 • מענה לפניות ציבור המתקבלות בהיבטי איתור, תוך עמידה בזמני תקן.
 • העברת כלבים נושכים להסגר לכלביה העירונית בהתאם להוראות החוק.
 • לכידת חתולי רחוב והעברתם לווטרינר המבצע עיקורים מטעם הרשות.

 

ניהול וטיפול בכלבייה –

 • טיפול בכלביה בעת הצורך ע"פ הוראות המנהל הכוללות בין היתר טיפול בבע"ח השוהים בכלביה, שטיפת כלובים, האכלת בעלי החיים, קבלה ושחרור של בעלי חיים בכלבייה, ביצוע רישומים ודיווח למשרדי השרות הווטרינרי וביצוע תחזוקה שוטפת של המתקן.

פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית

 • סיוע לווטרינר בפיקוח על עסקים למכירת מזון מן החי כולל ליווי הווטרינר לביקורות בעסקים.

פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו

 • ביצוע ביקורות/ פעולות למניעת התעללות ונטישת בעלי חיים על פי חוק צער בעלי חיים- 1994 וחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008.
 • ביצוע פעולות לשמירה על הוראות חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, תשנ"ד-1994 ,ותקנותיו.
 • פיקוח ואכיפה של תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים, תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים(, תשס"א-2001 ,באירועים נוספים המנויים בתקנות ומתרחשים בתחומי האשכול, בהתאם להוראות הווטרינר.
 • עזרה לווטרינר בפיקוח על מתקנים על פי הגדרת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009.

 

 1. דרישות סף

רשאים להגיש מועמדות רק מציעים העומדים בכל דרישות הסף הבאות:

השכלה: בעל תעודת 12 שנות לימוד לפחות

רישיון נהיגה (סוג 2) בתוקף

שפות: עברית

יישומי מחשב: היכרות בסיסית עם יישומי  ה-office.

היעדר רישום פלילי ו/או היעדר הרשעה שבנסיבות הענין שיש עמה קלון.

על המועמד שיתקבל לתפקיד לסיים קורס פקחים ווטרינרים של מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

 1. דרישות נוספות:

ניסיון כפקח וטרינרי – יתרון.

 1. מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
  • איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור
  • עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנות כוננות בלילות, בסופי שבוע ובחגי ישראל
  • גישה טובה לבעלי חיים
  • יחסי אנוש מעולים, שירותיות , אדיבות
  • אמינות
  • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
  • יכולת התמודדות עם לחץ .
  • פעילות בלבוש ייחודי (מדים).
  • ייצוגיות מול תושבים
  • עבודה בשעות גמישות בהתאם לתכנית עבודה.
  • יכולת לנהוג ברכבים ייעודיים
 2. הגשת המועמדות:
  • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 28/05/2023 בשעה: 12:00, בדוא"ל: [email protected].
  • הגשת המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:
   • קורות חיים.
   • מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף לרבות תעודות המעידות על השכלה וכן מסמכים רלבנטיים לדרישות המשרה.
   • המלצות.
  • בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה.
  • ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.
  • רק פניות מתאימות תעניינה, ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את המועמדים/ות אשר עמדו בתנאי הסף במכרז, ביחס למשרה אליה הוגשה מועמדת.
  • האשכול אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, בכל שלב משלביו.
  • המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. נשמח לקבל הצעות מנשים מועמדות.

 

תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות סעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים  עם מוגבלות, תשנ"ח –1998, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת  המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי  הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכ/ת לאוכלוסייה  הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי האשכול, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

בברכה,

 

יורם אזולאי

מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

סגור
מכרז פומבי מס' 53/2023 למשרת מנהלן/ית לכלביות השירות הוטרינרי האזורי

 מכרז פומבי מס' 53/2023 למשרת מנהלן/ית לכלביות השירות הוטרינרי האזורי

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979,

ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של מנהלן/ית לאשכול גליל מזרחי, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרת  מנהלן/ית כאמור.

 1. פרטי המשרה

תאור  התפקיד: מנהלן/ית מערך השירותים הווטרינרים – אשכול גליל מזרחי, בכלביות השירות הוטרינרי האזורי

היקף המשרה: משרה מלאה

כפיפות: מנהל השירות הוטרינרי והווטרינר האזורי בכלביה

תנאי השכר: יקבעו עפ"י המקובל באשכולות ערים, עפ"י הנחיות משרד הפנים.

תקופת ניסיון: שנתיים

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/מוגבלת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של אשכול גליל מזרחי.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין אשכול גליל מזרחי.

 

 1. תיאור התפקיד
 2. אחריות על פעילות הכלבייה ועל התחזוקה השוטפת
 3. תפעול אדמיניסטרטיבי של הכלבייה בדגש על רישום הכלבים המגיעים לכלבייה, מענה טלפוני וקבלת קהל
 4. טיפול אנושי בבעלי החיים המצויים בהסגר – האכלה, ניקיון, רישום, תשומת לב וכו'
 5. סיוע לרופא הווטרינר בפרוצדורות רפואיות
 6. טיפול, הפנייה ומעקב אחר פניות שונות (מתושבים, רשויות חברות, משטרה, משרד הבריאות ומשרד החקלאות )
 7. טיפול בפניות ציבור וסגירתן תוך עמידה בזמני תקן
 8. טיפול בדרישות לתשלום , עבודה מול ספקים , טיפול בהזמנות עבודה
 9. אחריות על שחרור כלבים מהכלבייה (כולל הוצאתם מהתאים) וטיפול בהשגת האישורים הנדרשים לצורך כך
 10. אחריות למציאת פתרונות עבור כלבים המיועדים לאימוץ ( צילום הכלבים ופרסומם בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר השירות הווטרינרי ובפלטפורמות נוספות, קשר שוטף עם עמותות לקליטת בע"ח, ניהול לוגיסטי של העברת הכלבים לאימוץ)
 11. ניהול, ארגון, סיוע והשתתפות בימי אימוץ בעלי חיים בקהילה
 12. קשר שוטף עם עמותות ומתנדבים למען לבע"ח
 13. עבודה לפי נוהל כלביות של משרד החקלאות
 14. טיפול במשימות ופרויקטים מיוחדים של אגף הווטרינריה

 

 

 1. דרישות סף

השכלה: 12 שנות לימוד לפחות.

 

 1. דרישות נוספות:

ניסיון: יתרון בניסיון ככלבן.

יתרון בניסיון כאסיסטנט במרפאה וטרינרית.

ידע באילוף כלבים – יתרון.

שפות: עברית

יישומי מחשב: שליטה טובה מאד בתוכנות ה – OFFICE .

נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, כולל סופי שבוע וחגי ישראל לפי תכנית עבודה.

נכונות לעבוד עבודה פיזית.

 

 1. כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות אישית

בעל יכולת מתן שירות גבוהה

יחסי אנוש טובים

גישה אוהבת לבעלי חיים

ערנות ודריכות

אומץ לב

מוטיבציה ונכונות להשקיע

יכולת עבודה בצוות

 

 1. הגשת המועמדות:
  • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 28/05/2023 בשעה: 12:00, בדוא"ל: [email protected].
  • הגשת המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:
   • קורות חיים.
   • מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף לרבות תעודות המעידות על השכלה וכן מסמכים רלבנטיים לדרישות המשרה.
   • המלצות.
  • בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה.
  • ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.
  • רק פניות מתאימות תעניינה, ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את המועמדים/ות אשר עמדו בתנאי הסף במכרז, ביחס למשרה אליה הוגשה מועמדת.
  • האשכול אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, בכל שלב משלביו.
  • המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. נשמח לקבל הצעות מנשים מועמדות.

 

תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות סעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים  עם מוגבלות, תשנ"ח –1998, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת  המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי  הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכ/ת לאוכלוסייה  הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי האשכול, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

                                                                                                                  יורם אזולאי

                                                                                                                       מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 

סגור
מכרז פומבי -52/2023 דרוש/ה רכז חיילים משוחררים

מכרז פומבי -52/2023

לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה

רכז חיילים משוחררים

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של רכז חיילים משוחררים לאשכול גליל מזרחי והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

הערה: מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.  הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

 1. כללי
  • מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את המסמכים הבאים, יש להגיש את המסמכים כקובץ PDF או WORD בלבד:
   • א. שאלון אישי – מלא וחתום על ידי המועמד;
   • ב. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי ;
   • ג. אישורים על השכלה כנדרש מכוח תנאי הסף;
   • ד. ממליצים – לפחות שניים בכתב או פרטי קשר להמלצה טלפונית;
   • ה. צילום תעודת זהות;

 

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים +  המסמכים הנדרשים לדוא"ל שכתובתו [email protected], עד ליום 08.05.2023 בשעה 08:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8200807 (נועה).

 • הליכי המכרז –
  1. המכרז יתקיים בפני ועדת בחינה.
  2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל. הצעות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה.
  3. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים/ות אשר אינם/ן עומדים/ות בתנאי מכרז זה וכן לראיין באופן אישי את המועמדים/ות. מובהר כי האשכול שומר על זכותו לקיים גם ראיון מקדים טרם הזימון למבחנים ו/או הראיון בוועדת הבחינה.
  4. ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.
  5. האשכול אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו.

 

 1. פרטי המשרה

תואר התפקיד: רכז/ת חיילים משוחררים.

היקף המשרה: 80%.

תנאי שכר: יקבעו עפ"י המקובל באשכולות ערים, עפ"י הנחיות משרד הפנים.

כפיפות: מפתחת שירותים חברתיים אזוריים.

כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/מוגבלת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.

המועמד/ת מתחייב/ת שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד/ת של אשכול גליל מזרחי.

הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין אשכול גליל מזרחי.

 1. תיאור התפקיד

מתן שירותי ייעוץ והכוונה לצעירים וחיילים משוחררים במרחב אשכול גליל מזרחי.

הגדרות תפקיד:

 • כללי: מתן שירותי ייעוץ והכוונה לחיילים משוחררים, כולל הנגשת המידע של הטבות לחיילים משוחררים ופעילויות יזומות לטובת השתלבותם בחיים האזרחיים בצורה מיטבית.
 • איתור חיילים משוחררים הזכאים להטבות והנגשת ההטבות על מנת לסייע להם להשתלב בצורה מיטבית בחיים האזרחיים, בדגש על תחומי ההשכלה האקדמית, המקצועית והתעסוקה.
 • ליווי חיילים משוחררים, על פי הגדרתם על ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, לרבות פנייה יזומה לכל אחד מהם.
 • ייזום וביצוע פרויקטים בתחומי ההשכלה והתעסוקה למען החיילים המשוחררים.
 • יצירת קשרי פעולה עם גורמים נוספים במרחב למען שילובם המיטבי של החיילים המשוחררים בחיים האזרחיים.
 • איתור חיילים משוחררים להשתתפות בתוכניות השכלה שמקדם האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
 • ליווי פעילויות המבוצעות באשכול על ידי האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ובהכשרות המבוצעות במוסדות לימוד הנמצאים במרחב הגאוגרפי של האשכול.
 • ארגון פעילויות אירועים וכנסים בהתאם לאוכלוסיות היעד.
 • עמידה ביעדים ובתוכנית שנתית שתגובש בין הגורם הרלוונטי מטעם האשכול לבין הגורמים הרלוונטיים השונים.
 • ליווי ומעקב תקופתי אחר חיילים משוחררים שקיבלו שירותי מידע והכוונה.
 • הגשת דוח ביצוע חודשי לאגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
 1. מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 • עבודה בעלת אופי יזמי ויצירתי למיקסום תקציבי האשכול.
 • עבודה ותכלול עם גורמים רבים באשכול ומחוצה לו.
 • נכונות לנסיעות ברחבי האשכול וריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה.

 

 1. תנאים מקדמיים למינוי – תנאי סף

רשאים להגיש מועמדות מציעים אשר עומדים בכל התנאים שלהלן:

 • בעל ניסיון בתחום החברתי
 • בעל תואר אקדמי או במהלך התואר הראשון
 • יכולת שליטה מלאה בתוכנית ה- office ובעבודה עם מחשב ועם תוכנות ייעודיות.
 • רישיון נהיגה וניידות חובה
 • מגורים ברשויות האשכול – יתרון

 

כישורים נדרשים:

 • שירותי
 • מקצועי
 • פרואקטיבי ויוזם
 • כושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב
 • יכולת הובלה
 • יכולת עבודה בצוות
 • יחסי אנוש מעולים
 • עבודה עצמאית ויכולת ניהול אישית גבוהה
 • הכרות עם תחום התעסוקה, גופים אקדמיים ומוסדות להכשרה מקצועית
 • נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות

 

רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות סעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים  עם מוגבלות, תשנ"ח –1998, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת  המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכ/ת לאוכלוסייה  הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי האשכול, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

בברכה,

יורם אזולאי, מנכ"ל

 

 

סגור
מכרז פומבי מס' 51/2023 דרוש/ה מפקח/ת וטרינרי/ת (2 משרות)

מכרז פומבי מס' 51/2023

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979

מכריז בזה איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי על שתי משרות פנויות לתפקיד מפקח/ת וטרינרי/ת.

 

 1. פרטי המשרה
  • תואר התפקיד: מפקח מערך השירותים הווטרינרים – אשכול גליל מזרחי.
  • היקף המשרה: משרה מלאה.
  • כפיפות: מנהל מערך השירותים הווטרינרים.
  • תנאי השכר: יקבעו עפ"י המקובל באשכולות ערים, עפ"י הנחיות משרד הפנים.
  • תקופת ניסיון: שנתיים.
  • כללי: בכפוף להוראות כל דין וקבלת כל האישורים הדרושים, המועמד/ת שת/יזכה ת/יהיה מוגבל/מוגבלת במקצועו במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר.
  • המועמד מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידו/ה כעובד של אשכול גליל מזרחי.
  • הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד/ת לבין אשכול גליל מזרחי.
  • מכרז זה הינו לאיוש משרה קיימת ומשרה נוספת חדשה. איוש המשרה החדשה ייעשה בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים. בהעדר אישור, יהיה רשאי האשכול לאייש משרה אחת בלבד מבין השתיים.

 

 1. תיאור התפקיד

ייעוד:

ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשויות המקומיות החברות באשכול; איתור ולכידת בעלי חיים נטושים ופצועים ומתן מענה לפניות תושבים, כל אלו בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשויות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה).

תחומי אחריות:

 • פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשויות.
 • איתור, זיהוי ולכידה של בעלי חיים נטושים ופצועים(כלבים, חתולים, סוסים, בעלי כנף ועוד).
 • טיפול בכלבייה העירונית ובבעלי החיים הנמצאים בהסגר.
 • ביצוע פעולות למניעת צער בעלי חיים והגנה על בעלי חיים בתחום הרשות המקומית.
 • טיפול במטרדי בע"ח
 • פיקוח ואכיפת חוקי עזר עירוניים
 • סיוע בפיקוח על עסקים למכירת מזון מן החי כולל ליווי הווטרינר בביקורות בעסקים.
 • פיקוח על שמירת הסדר, ניקיון ומניעת מפגעים.
 • טיפול בפניות ציבור וסגירתן תוך עמידה בזמני תקן.
 • טיפול במשימות ופרויקטים מיוחדים של אגף הווטרינריה.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות מקומית;

 • פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי שמירה על בריאות הציבור בתחום הווטרינריה בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002 ,חוקי עזר עירוניים, פקודת הכלבת, חוק צער בע"ח וכו'.
 • טיפול בפניות ציבור מהמוקד העירוני ומתן מענה תוך עמידה בזמני תקן.
 • היערכות והכנת כל הציוד הנדרש וביצוע סיורים יזומים במרחב הגליל המזרחי.
 • ניהול רישום ומעקב אחר ביצוע פעולות הפיקוח וממצאיהם.
 • מתן התראות ומעקב עליהן.
 • מתן קנסות לעוברים על החוק.

 

איתור וזיהוי כלבים אבודים ולכידת בעלי חיים (כלבים וחתולים משוטטים ונחשים),כולל ביצוע הסגרים –

 • ביצוע סיורים בהתאם לבקשות לאיתור או לכידת בעלי חיים (כלבים, חתולים, סוסים, בעלי כנף וכו') נטושים, חולים או פצועים העולות מקריאות המוקד.
 • היערכות לסיורים יזומים לאיתור בעלי חיים נטושים והכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות המפקח.
 • ביצוע סיורים יזומים בתחום המרחב.
 • ניהול רישום ומעקב אחר ביצוע פעולות הפיקוח וממצאיהם.
 • מענה לפניות ציבור המתקבלות בהיבטי איתור, תוך עמידה בזמני תקן.
 • העברת כלבים נושכים להסגר לכלביה העירונית בהתאם להוראות החוק.
 • לכידת חתולי רחוב והעברתם לווטרינר המבצע עיקורים מטעם הרשות.

 

ניהול וטיפול בכלבייה –

 • טיפול בכלביה בעת הצורך ע"פ הוראות המנהל הכוללות בין היתר טיפול בבע"ח השוהים בכלביה, שטיפת כלובים, האכלת בעלי החיים, קבלה ושחרור של בעלי חיים בכלבייה, ביצוע רישומים ודיווח למשרדי השרות הווטרינרי וביצוע תחזוקה שוטפת של המתקן.

פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולהחזקת בעלי חיים ברשות המקומית

 • סיוע לווטרינר בפיקוח על עסקים למכירת מזון מן החי כולל ליווי הווטרינר לביקורות בעסקים.

פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו

 • ביצוע ביקורות/ פעולות למניעת התעללות ונטישת בעלי חיים על פי חוק צער בעלי חיים- 1994 וחוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית-סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008.
 • ביצוע פעולות לשמירה על הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994 ,ותקנותיו.
 • פיקוח ואכיפה של תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים, תערוכות, הצגות ותחרויות של בעלי חיים(, תשס"א-2001 ,באירועים נוספים המנויים בתקנות ומתרחשים בתחומי האשכול, בהתאם להוראות הווטרינר.
 • עזרה לווטרינר בפיקוח על מתקנים על פי הגדרת תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, תשס"ט-2009.

 

 1. דרישות סף

רשאים להגיש מועמדות רק מציעים העומדים בכל דרישות הסף הבאות:

השכלה: בעל תעודת 12 שנות לימוד לפחות

רישיון נהיגה (סוג 2) בתוקף

שפות: עברית

יישומי מחשב: היכרות בסיסית עם יישומי  ה-office.

היעדר רישום פלילי ו/או היעדר הרשעה שבנסיבות הענין שיש עמה קלון.

על המועמד שיתקבל לתפקיד לסיים קורס פקחים ווטרינרים של מרכז השלטון המקומי וארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות תוך שנה מיום קבלת התפקיד.

 1. דרישות נוספות:

ניסיון כפקח וטרינרי – יתרון.

 1. מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
  • איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבריאות הציבור
  • עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנות כוננות בלילות, בסופי שבוע ובחגי ישראל
  • גישה טובה לבעלי חיים
  • יחסי אנוש מעולים, שירותיות , אדיבות
  • אמינות
  • יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.
  • יכולת התמודדות עם לחץ .
  • פעילות בלבוש ייחודי (מדים).
  • ייצוגיות מול תושבים
  • עבודה בשעות גמישות בהתאם לתכנית עבודה.
  • יכולת לנהוג ברכבים ייעודיים
 2. הגשת המועמדות:
  • ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 17/04/2023 בשעה: 12:00, בדוא"ל: [email protected].
  • הגשת המועמדות תכלול את המסמכים הבאים:
   • קורות חיים.
   • מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף לרבות תעודות המעידות על השכלה וכן מסמכים רלבנטיים לדרישות המשרה.
   • המלצות.
  • בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה.
  • ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.
  • רק פניות מתאימות תעניינה, ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את המועמדים/ות אשר עמדו בתנאי הסף במכרז, ביחס למשרה אליה הוגשה מועמדת.
  • האשכול אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא שומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, בכל שלב משלביו.
  • המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד. נשמח לקבל הצעות מנשים מועמדות.

 

תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות סעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים  עם מוגבלות, תשנ"ח –1998, ובתנאי שהם עומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת  המוגבלות.

זכותו/ה של מועמד/ת עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו/ה מחמת מוגבלותו/ה בהליכי  הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכ/ת לאוכלוסייה  הזכאית לייצוג הולם כשאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי האשכול, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

בברכה,

 

יורם אזולאי

מנכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

סגור
מכרז פומבי – 50/2023 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה גזבר/י ת

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של גזבר/ית לאשכול גליל מזרחי והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

הערה: מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

 

 1. כללי
  • מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את המסמכים הבאים, יש להגיש את המסמכים כקובץ PDF או WORD בלבד:
   • א. שאלון אישי – מלא וחתום על ידי המועמד;
   • ב. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי ;
   • ג. אישורים על השכלה, לרבות קורסים והכשרות מקצועיות כנדרש מכוח תנאי הסף;
   • ד. אישורים מהמעסיק/ים הרלוונטי/ים המעידים על עמידה בתנאי הסף הרלוונטיים, כולל תאריכים מדויקים;
   • ה. ממליצים – לפחות שניים בכתב או פרטי קשר להמלצה טלפונית;
   • ו. צילום תעודת זהות;
   • ז. שימת לב המועמדים לתנאי העדיפות/ יתרון – יש לצרף אסמכתאות ביחס לקיומם של התנאים המפורטים, ככל וקיימים במועמד.

 

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים +  המסמכים הנדרשים לדוא"ל שכתובתו [email protected], עד ליום 26.01.2023 בשעה 14:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-6427094/416 (קרן).

סגור
מכרז פומבי מס' 09/2022 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת אגף חירום וביטחון

מכרז פומבי מס' 09/2022

למשרת מנהל/ת אגף חירום ובטחון

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של מנהל/ת אגף חירום ובטחון, והזמנה להגשת מועמדות לאיוש משרוה זו כאמור.

מסמכי המכרז מצורפים באתר האשכול www.eastgalil.org.il (צד שמאל).

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 28/12/22 בשעה: 12:00, בדוא"ל: [email protected].

 

סגור
מכרז פומבי – 10/2022 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה גזבר/ית

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם – 1979 , ניתנת בזה הודעה

על משרה פנויה של גזבר/ית לאשכול גליל מזרחי והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.
הערה: מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה . הזדמנות
שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.
1. כללי
1.1. מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את
המסמכים הבאים, יש להגיש את המסמכים כקובץ PDF או WORD בלבד:
א. שאלון אישי – מלא וחתום על ידי המועמד;
ב. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי ;
ג. אישורים על השכלה, לרבות קורסים והכשרות מקצועיות כנדרש מכוח תנאי הסף;
ד. אישורים מהמעסיק/ים הרלוונטי/ים המעידים על עמידה בתנאי הסף הרלוונטיים, כולל
תאריכים מדויקים;
ה. ממליצים – לפחות שניים בכתב או פרטי קשר להמלצה טלפונית;
ו. צילום תעודת זהות;
ז. שימת לב המועמדים לתנאי העדיפות/ יתרון – יש לצרף אסמכתאות ביחס לקיומם של
התנאים המפורטים, ככל וקיימים במועמד.
מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל שכתובתו
[email protected] , עד ליום 27.11.2022 בשעה 08:00 . יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת
שם המשרה .
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-6427094 (קרן)

סגור
מנהל/ת אגף חירום ובטחון- המכרז בוטל

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 09/2022

למשרת מנהל/ת אגף חירום ובטחון

 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של מנהל/ת אגף חירום ובטחון, והזמנה להגשת מועמדות לאיוש משרוה זו כאמור.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול www.eastgalil.org.il בצד שמאל.

מועמד/ת העונה על דרישות המכרז ישלח קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected] ו/או בטל' 04-8200807 בימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00.

המועד האחרון להגשת המועמדות למשרה הינו 15.11.2022 בשעה 12:00.

אשכול גליל מזרחי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.

סגור
מכרז פומבי 06/2022 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת מחלקת יחסי ציבור, הסברה, שיווק ופרסום

מכרז פומבי 06/2022

לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה

מנהל/ת מחלקת יחסי ציבור, הסברה, שיווק ופרסום

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם – 1979, ניתנת בזאת הודעה על משרה פנויה של מנהל/ת מחלקת יחסי ציבור, הסברה, שיווק ופרסום (להלן דובר.ת) לאשכול גליל מזרחי והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו.

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected] עד ליום ה' 28.07.22 בשעה 10:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8200807 (ענת).

אשכול גליל מזרחי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.

הליכי המכרז –

 1. המכרז יתקיים בפני ועדת בחינה.
 2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.
 3. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים/ות אשר אינם/ן עומדים/ות בתנאי מכרז זה וכן לראיין באופן אישי את המועמדים/ות. מובהר כי האשכול שומר על זכותו לקיים גם ראיון מקדים טרם הראיון בוועדת הבחינה

בברכה,

יורם אזולאי, מנכ"ל

סגור
מכרז פומבי -04/2022 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת מערכות מידע

מכרז פומבי -04/2022

לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה

מנהל/ת מערכות מידע

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם – 1979, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה של מנהל/ת מערכות מידע לאשכול גליל מזרחי והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

הערה: מובהר בזאת כי בכל מקום בו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. הזדמנות שווה ניתנת לאישה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

מועמדים העונים על דרישות המכרז ישלחו את כל המסמכים הנ"ל לדוא"ל [email protected] עד ליום ה', ה-28.07.22 בשעה 10:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד ואת שם המשרה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8200807. יש לוודא קבלת המסמכים טלפונית באמצעות פנייה למס' הנ"ל, או באמצעות מייל חוזר המאשר קבלה.

אשכול גליל מזרחי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.

מועמד שלא יגיש את כל המסמכים הנדרשים במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותו לא תיבדק והיא תפסל על הסף.

 

בברכה,

יורם אזולאי, מנכ"ל

סגור
מכרז פומבי מספר 05/2022 למתן שירותי ייעוץ – מתכלל/ת מערך הבריאות האזורי

מכרז  פומבי מספר 05/2022

למתן שירותי ייעוץ לתכלול מערך הבריאות האזורי

 1. איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ לתכלול למערך הבריאות האזורי.
 2. האשכול, בשותפות עם משרדי ממשלה וגופים אזוריים, מוביל תוכנית לקידום הבריאות בגליל המזרחי ובגולן. מהות מכרז זה היא לקבל שירותי ייעוץ וריכוז הפרויקט כמפורט במסמכי המכרז.
 3. ניתן לעיין בתנאי המכרז, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיקבל המציע במשרדי האשכול ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
 4. את מסמכי המכרז ופרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל ניצן סלע-בלום באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל [email protected]
 5. מועד אחרון להגשת ההצעה – ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי האשכול בכתובת מתחם העסקים צומת כוח ד.נ הגליל העליון (מעל ארומה), עד ליום 07/07/2022  עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

בכבוד רב,

יורם אזולאי, מנכ"ל

עדכון – מכרז פומבי מס' 05/2022  – מועד פתיחת מעטפות נדחה ליום א׳ 10.7.2022  בשעה 11:45 

סגור
מכרז פומבי 02/2022 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה דובר/ת

מכרז פומבי 02/2022 – לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה דובר/ת

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של דובר/ת אשכול גליל מזרחי, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים.

תואר התפקיד: דובר/ת האשכול.
תקן: מנהל/ת מחלקה.
רמת התפקיד: משרה בחוזה אישי הנגזרת משכר מנכ"ל.
היקף המשרה: משרה מלאה.
כפיפות: מנכ"ל אשכול גליל מזרחי.

מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected]

המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו יום ד' 18/5/22 בשעה 10:00 .

סגור
מכרז פומבי מס' 03/2022 למשרת מוקדן / נציג שירות

מכרז פומבי מס' 03/2022 למשרת מוקדן / נציג שירות

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של מוקדן/ נציג שירות לשירות הווטרינרי באשכול גליל מזרחי, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים.
מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל אשכול גליל מזרחי בדוא"ל [email protected] ו/או בטל 04-8200807
בימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00 .
מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected]

המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו 15.05.2022 בשעה 16:00

סגור
משרה זמנית (החלפה לחל"ד) לתפקיד מוביל/ה דיגיטלי/ת

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המשרה יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected] עד ליום ג,' ה- 25.01.2022 בשעה 9:00.

יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: ( 04-8200807 ענת)

תאור התפקיד: מוביל/ה דיגיטלי/ת
רמת התפקיד: משרה בחוזה אישי הנגזרת משכר מנכ"ל.
היקף המשרה: משרה מלאה.
כפיפות: מנכ"לית אשכול גליל מזרחי

סגור
מכרז פומבי מס' 14/2021 למשרת פקח/ית אכיפה


איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של פקח/ית אכיפה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרות אלו כאמור.
ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים.

מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל אשכול גליל מזרחי במייל [email protected] ו/או בטל 04-6129550
בימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00 .
מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected]
המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו 10.1.2022 בשעה 15:00

סגור
מכרז פומבי – 13/2021 לאשכול גליל מזרחי דרוש.ה מנכ"ל.ית

תחומי אחריות
1. יישום מדיניות מועצת האשכול בכל הקשור לקידום פיתוח אזורי ושיתופי פעולה בין הרשויות
המקומיות החברות באשכול.
2. ניהול ממשקי העבודה מול רשויות האשכול, לרבות קיום ועדות ופורומים וגיבוש נהלי ודפוסי עבודה משותפים לצורך קידום עבודה משותפת.
3. זיהוי הזדמנויות אסטרטגיות אזוריות וקידומן מול רשויות האשכול והגורמים הרלוונטיים.
4. ייזום, תכנון, ביצוע וניהול תוכניות ופרויקטים שונים ברשויות האשכול ובאזור.
5. איתור וגיוס מקורות מימון לקידום פעילות האשכול.
6. ניהול יחידות ועובדי האשכול וכלל פעילותיו, לרבות תקציב האשכול, התקשרויותיו ומשאביו תוך שמירה על הוראות החוק.
7. יצירת וניהול השותפות האזוריות תוך תיאום פעילות האשכול בין כלל הגופים הפועלים באזור, לרשות רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, חברה אזרחית, מגזר עסקים וארגונים אחרים הפועלים באזור.
8. ייצוג האשכול אל מול משרדי הממשלה וגורמי חוץ.
9. מילוי תפקידים על פי דין, לרבות בהתאם להטלת תפקידים והאצלת סמכויות מטעם הרשויות ומועצת האשכול

יש להגיש מועמדות לדוא"ל [email protected] עד לתאריך 04.01.2022 בשעה 12:00

ההגשה תכלול:
1. קורות חיים עדכניים ( 2-3עמ' מקסימום).
2. מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף, לרבות תעודות המעידות על השכלה, הניסיון המקצועי והניהולי הנדרש וכל מסמך רלבנטי לדרישות המשרה.
3. המלצות ו/או רשימת ממליצים (מקסימום שלושה)
4. את כל המסמכים יש לאחד לקובץ PDF אחד ולשלוח אותו לכתובת הדוא"ל הרשומה.
בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה. ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים.

סגור
מכרז פומבי מס' 12/2021 למשרת מפקח/ת מערך איכות הסביבה

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של מפקח/ת מערך איכות הסביבה, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים.

מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל אשכול גליל מזרחי במייל [email protected] ו/או בטל' 04-6129550 בימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00

מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected]

המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו 5.12.2021 בשעה 12:00

סגור
מכרז פומבי מס' 11/2021 למשרת פקח/ית סביבתי/ת

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של פקח/ית סביבתי/ת, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרה זו כאמור.

ניתן לעיין במסמכי המכרז המצורפים.

מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל אשכול גליל מזרחי במייל [email protected] ו/או בטל' 04-6129550 בימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00

מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected]

המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו 5.12.2021 בשעה 12:00

סגור
מכרז פומבי מס' 10/2021 למתן שירותי ייעוץ – מתכלל/ת מערך הבריאות האזורי  

קידום הבריאות בגליל המזרחי

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

מבקש לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 10/2021

למתן שירותי ייעוץ – מתכלל מערך הבריאות האזורי

 האשכול, בשותפות עם משרדי ממשלה וגופים אזוריים, מוביל תכנית חדשנית ומאתגרת לקידום הבריאות בגליל המזרחי ובגולן. מהות המכרז זה הינה לאיתור יועץ אשר יתכלל וירכז את הפרויקט.

מצורפים מסמכי המכרז ותנאיו.

הנוסח המחייב של מסמכי המכרז הינו הנוסח שיתקבל מהאשכול בכפוף לביצוע רישום באמצעות הדוא"ל: [email protected]. יש להשלים את הרישום לא יאוחר מתאריך 10.11.21 עד השעה 12:00.

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – עד לתאריך 02.11.2021 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת ההצעות – עד לתאריך 11.11.2021 שעה 11:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.

בברכה

נורית צור רבינו, מנכ"לית

סגור
מכרז פומבי -09/2021 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת יחידה טכנולוגית אזורית

מכרז פומבי -09/2021

לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת יחידה טכנולוגית אזורית

תיאור התפקיד:
תכנון, פיתוח וניהול תשתיות ושירותי המחשוב ומערכות המידע באשכול וברשויות הצורכות את שירותי היחידה, תוך שימת לב להבטחת הרציפות התפקודית, התייעלות ארגונית, שיפור השירות לתושב, והתאמת פעילות תשתיות ושירותי המחשוב ומערכות המידע לצרכי הארגון ולמטרותיו, בדגש על גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות האשכול בתחום מערכות מידע.

מועמדים העונים על דרישות המכרז ישלחו את כל המסמכים הנ"ל לדוא"ל [email protected] עד לתאריך 21.11.21 בשעה 14:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד ואת שם המשרה.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8200807 

סגור
קול קורא מס' 7/2021 לעדכון מאגר נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי (להלן- האשכול) מבקש לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם באשכול, לצורך עדכון מאגר של נציגי ציבור.

המדובר בתפקיד שיבוצע בהתנדבות. זמינות נדרשת בימי השבוע בין השעות 9:00-16:30, בהתאם לצורך.

 1. הנחיות לגבי הגשת מועמדות

על המועמד למלא את השאלון המצ"ב ולחתום עליו בפני עו"ד. לשאלון יש לצרף את האסמכתאות הבאות:

 • צילום תעודת זהות כולל ספח;
 • קורות חיים;
 • תעודות השכלה;

כלל המסמכים יוגשו לאשכול לדוא"ל [email protected] עד ליום 31.8.2021 בשעה 12:00.  יש לוודא קבלת הדוא"ל בטל' 04-8200807 (ענת).

סגור
מכרז פומבי מס' 6/2021 למשרת נהג משא בעל רישיון נהיגה בדרגה C או דרגה C1 אשר הוצא עד 31/12/2006 לנהיגה ואחזקת משאית לשטיפת פחים

 

 

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של למשרת נהג משא בעל רישיון נהיגה בדרגה C או דרגה C1 אשר הוצא עד 31/12/2006 לנהיגה ואחזקת משאית לשטיפת פחים והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרות אלו כאמור.

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.
מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל אשכול גליל מזרחי במייל

[email protected]  או בטלפון   04-6129550 בימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00

מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל  [email protected] 

המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו 16.8.2021 בשעה 12

 

סגור
מכרז פומבי מס' 5/2021 למשרת עובד אחזקה בעל רישיון נהיגה בדרגה C או דרגה 1C למי שהוציא את הרישיון עד 31/12/2006 לנהיגה ואחזקת משאית לשטיפת פחים

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי נותן בזו הודעה על משרה פנויה של עובד אחזקה בעל רישיון נהיגה בדרגה  Cאו דרגה 1C למי שהוציא את הרישיון עד 31/12/2006 לנהיגה ואחזקת משאית לשטיפת פחים לנהיגה ואחזקת משאית לשטיפת פחים, והזמנה להציג מועמדות לאיוש משרות אלו כאמור.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האשכול www.eastgalil.org.il

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל אשכול גליל מזרחי במייל [email protected] ו/או בטל' 04-6129550 בימים א'- ה' בין השעות 09:00-15:00

מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected]

המועד האחרון להצגת המועמדות למשרה הינו 13.6.2021 בשעה 10:00

סגור
קול קורא מס' 4/2021 להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

קול קורא מס' 4/2021

הודעה על הארכת קול קורא מס' 4/2021 עד ליום 3.6.21 בשעה 12:00

להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי מבקש לקבל הצעות של מועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כח אדם באשכול.

התפקיד בהתנדבות.

כלל המסמכים יוגשו לאשכול לדוא"ל [email protected] עד ליום 27.5.2021 בשעה 12:00.  יש לוודא קבלת הדוא"ל בטל' 04-8200807 (ענת).

הפרטים במסמך המצורף

סגור
מכרז פומבי – 03/2021 לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי אזורי

לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת אגף פיתוח כלכלי אזורי

תיאור התפקיד

ייזום פעולות ותהליכים לעידוד פיתוח כלכלי אזורי למיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי האזורי ולקידום מנועי צמיחה משותפים.

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים+ המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected] עד ליום ד' 26.5.2021 בשעה 12:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.

אנא קראו בתשומת לב את דרישות הסף ואת ההנחיות להגשת המכרז

מסמכים שיש לצרף לבקשת המועמדות
1. יש להגיש את כל המסמכים בקבצים PDF או WORD בלבד.
2. שאלון אישי – מלא וחתום ע"י המועמד.
3. קובץ קורות חיים, אישורים על השכלה ואישורים מהמעסיק הרלוונטי המעידים על עמידה בתנאי
הסף הרלוונטיים כולל תאריכים מדוייקים.
4. צילום תעודת זהות.
5. ממליצים – לפחות שניים, בכתב או פרטי קשר להמלצה טלפונית.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8200807 (ענת).

 

סגור
מכרז פומבי מס' 01/2021 מנהל/ת אגף חירום וביטחון

מכרז פומבי מס' 01/2021
בהתאם לסעיף 13 לצו המועצות המקומיות (שירות העובדים,) תשכ"ב- ,1962מכריז בזה איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי על משרה פנויה
מנהל/ת אגף חירום וביטחון
כפיפות ואחריות ניהולית
– מנכ"לית אשכול רשויות גליל מזרחי
הנחיה מקצועית – מנהל מינהל חירום במשרד הפנים
היקף משרה: משרה מלאה
תחילת עבודה: מיידי

 

ייעוד התפקיד
ניהול, פיקוח, בקרה, יעוץ וסיוע לבניית מוכנות הרשויות המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות) באשכול למצבי חירום וביטחון עפ"י הנחיית מינהל החירום במשרד הפנים ובהתאם לאישור מועצת האשכול. בנוסף ביצוע תהליכי מעקב על מוכנות הרשויות ומימוש תקציבים, זאת בדגש על רשויות
בהן יש צורך לסיוע מיוחד, תוך פיתוח והטמעת תפיסת ביטחון אחידה באשכול.

תחומי אחריות
סיוע בבניין הכח:
הכנת הרשויות המקומיות והאזור לחירום.
הכנת תכניות עבודה אזורית
תיאום הכשרות, אימונים, תרגילים.
ריכוז ותיפעול כל היבטי החירום בפן האזורי וסיוע לרשויות על פי צרכיהן.

סיוע הפעלת הכח:

מימוש הסיוע והיתרון האזורי עפ"י הנחיות מינהל החירום
תיאום אסטרטגיית החירום האזורית עם רשויות האשכול ומינהל החירום

הגשת המועמדות:

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 17.02.2021 בשעה 12:00בדוא"ל: [email protected]

כל הפרטים בקובץ המצורף

סגור
מכרז פומבי מס' 07/2020 לתפקיד מוביל/ה דיגיטלי/ת

 

על פי נהלי משרד הפנים, עם המעבר מתאגיד עירוני לאיגוד ערים מסוג אשכול, מחוייב האשכול

להסדרת תקני כוח האדם הקיימים לאיגוד החדש. לצורך כך מפורסמת המשרה הבאה

המשרה מאויישת בעובד


פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: ( 04-8200807נועה) 

סגור
מכרז פומבי 08/2020 למשרת מנהל/ת אגף פרויקטים

 

על פי נהלי משרד הפנים, עם המעבר מתאגיד עירוני לאיגוד ערים מסוג אשכול, מחוייב האשכול

להסדרת תקני כוח האדם הקיימים לאיגוד החדש. לצורך כך מפורסמת המשרה הבאה

המשרה מאויישת בעובד


פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: ( 04-8200807נועה) 

סגור
מכרז פומבי 09/2020 למשרת מנהל/ת אגף איכות הסביבה

 

על פי נהלי משרד הפנים, עם המעבר מתאגיד עירוני לאיגוד ערים מסוג אשכול, מחוייב האשכול

להסדרת תקני כוח האדם הקיימים לאיגוד החדש. לצורך כך מפורסמת המשרה הבאה

המשרה מאויישת בעובד


פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: ( 04-8200807נועה) 

סגור
מכרז פומבי מס' 14/2020 למשרת מפקח/ית וטרינרי/ת

מכרז פומבי מס' 14/2020 למשרת מפקח/ית וטרינרי/ת

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected] עד
ליום ג' ה- 22.12.2020 בשעה .12:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה. פניות מתאימות
בלבד תיענינה

סגור
מכרז פומבי מס' 12/2020למשרות מפקח/ית וטרינרי/ת
 • על פי נהלי משרד הפנים, עם המעבר מתאגיד עירוני לאיגוד ערים מסוג אשכול, מחוייב האשכול
  להסדרת תקני כוח האדם הקיימים לאיגוד החדש. לצורך כך מפורסמות המשרות הבאות
 • המשרות מאויישות בעובדים
 • מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל
  [email protected] עד ליום ג' ה- 22.12.2020 בשעה ,12:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת
  ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה
  .

  פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: ,04-8200807 
סגור
מכרז פומבי מס' 06/2020 מנהל/ת חשבונות
 • על פי נהלי משרד הפנים, עם המעבר מתאגיד עירוני לאיגוד ערים מסוג אשכול, מחוייב האשכול
  להסדרת תקני כוח האדם הקיימים לאיגוד החדש. לצורך כך מפורסמת המשרה הבאה
 • המשרה מאויישת בעובד 
 • מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל
  [email protected] עד ליום ג' ה- 22.12.2020 בשעה ,12:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת
  ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה
  .

  פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: ,04-8200807 
סגור
מכרז פומבי מס' 11/2020למשרת מפקח/ת למערך איכות הסביבה
 • על פי נהלי משרד הפנים, עם המעבר מתאגיד עירוני לאיגוד ערים מסוג אשכול, מחוייב האשכול
  להסדרת תקני כוח האדם הקיימים לאיגוד החדש. לצורך כך מפורסמת המשרה הבאה
 • המשרה מאויישת בעובד 
 • מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל
  [email protected] עד ליום ג' ה- 22.12.2020 בשעה ,12:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת
  ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה
  .

  פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: ,04-8200807 
סגור
מכרז פומבי מס' 10/2020 למשרת מנהל/ת משרד לשירות הווטרינרי
 •  על פי נהלי משרד הפנים, עם המעבר מתאגיד עירוני לאיגוד ערים מסוג אשכול, מחוייב האשכול
  להסדרת תקני כוח האדם הקיימים לאיגוד החדש. לצורך כך מפורסמת המשרה הבאה
 • המשרה מאויישת בעובד 
 • מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל
  [email protected] עד ליום ג' ה- 22.12.2020 בשעה ,12:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת
  ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה
  .

  פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: ,04-8200807 
סגור
קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי ליווי וייעוץ לפרויקט "עידוד גרעיני התיישבות של אנשי מקצוע בתחום הרפואה והטכנולוגיה"

**הודעה על הארכת מועד ההגשה – ניתן להגיש הצעות עד ל-12.11.20 בשעה 12:00

 

קול קורא לקבלת הצעות למתן שירותי ליווי וייעוץ לפרויקט

"עידוד גרעיני התיישבות של אנשי מקצוע בתחום הרפואה והטכנולוגיה"

לאיגוד ערים גליל מזרחי

פירוט במסמך המצורף.

למען הסר ספק, השירותים יסופקו במתכונת של "נותן שירותים". נותן השירותים לא ייקלט כעובד של האשכול ולא יועסק ע"י האשכול כשכיר.

שאלות ובקשות להבהרות יועברו לידי נועה טרץ, עד ליום חמישי, 29 באוקטובר, שעה 10:00, באמצעות דוא"ל [email protected]  לא יתקבלו פניות טלפוניות או אחרות. מס' הטל' לווידוא קבלתה של הודעת דוא"ל בלבד, הינו 052-6534578.

על המציע לשלוח באמצעות דוא"ל, את טופס הגשת המועמדות המצורף כנספח א' למסמך זה, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים המפורטים לעיל, עד לתאריך 10 בנובמבר בשעה 16:00 לנועה טרץ בכתובת [email protected]. לאחר השליחה באחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון 052-6534578.

סגור
מכרז פומבי 01/202 – גזבר/ית

מכרז פומבי -01/202

ניהול המערך הכלכלי של האשכול ובכלל זה ענייניה הכספיים והסמכות המקצועית העליונה של הרשות בנושאים הכספיים

סגור
מכרז וטרינרים

ניתנת בזה הודעה על 2 משרות פנויות של וטרינר/ית לתפקיד וטרינר אזורי.

תנאי סף – הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א – 1991

עיקרי התפקיד:

 • פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.
 • ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד החקלאות.
 • הפעלת מערך לכידת כלבים ובעלי חיים משוטטים בתחומי האשכול.
 • דאגה ומתן טיפול רפואי לבעלי החיים המוחזקים בכלבייה האזורית.
 • פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי במרחב האשכול (מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אחסון וייצור).
סגור
מנהל/ת משרד

עיקרי התפקיד

 • ניהול לוח זמנים ופגישות של המנכ"לית
 • טיפול בדואר (רגיל ואלקטרוני)
 • ניהול והקלדה של מסמכים
 • מענה טלפוני ומענה לפניות הציבור

פרטים נוספים בקובץ המצורף

סגור
דובר/ת

עיקרי התפקיד:

 • תפעול מערך אמצעי הפצת מידע אל מול גופי התקשורת הארציים והמקומיים, לרבות אתרי האינטרנט של האשכול (אתר הבית, אתר וטרינריה ואתר גליליום), דפי הפייסבוק של האשכול וכו'.
 • תיאום והעברת מידע בין בעלי תפקידים באשכול לאמצעי התקשורת.
 • שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של האשכול כלפי חוץ.
 • הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של האשכול לתקשורת.
 • הכנת מערכי שיווק בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של האשכול: פרסום מודעות, מאמרים וכתבות.
 • תפעול מערך הפצת המידע לתושבים באשכול, לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית: עלונים, מנשרים והודעותלתושבים.
 • תיעוד אירועים הנערכים באשכול לצורך הפצתם באמצעי התקשורת השונים, ובאתרי האינטרנט שלהאשכול.
 • ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם האשכול.
 • קיום כנסי מידע וסיורי שטח לעיתונאים.

פרטים נוספים בקובץ המצורף

סגור
מפקח/ת איכות הסביבה

מפקח במערך איכות הסביבה

עיקרי התפקיד

1. מעקב ופיקוח אחר העבודות המבוצעות ע"י קבלני השירות בתחום איכות הסביבה עבור רשויות האשכול אשר הצטרפו למערך פינוי האשפה ואיכות הסביבה, באמצעות סיורים בשטח ובאמצעות ניהול "תיק מעקב" עבור כל
אחד מקבלני השירות אשר יכלול דיווחים שוטפים ו/או מיוחדים, חוות דעת המפקח על טיב השירות, טיב העבודות וטיבו של כל אחד מקבלני השירות בתחום איכות הסביבה וכל מידע אחר/נוסף כפי שיידרש מעת לעת על ידי המנהל.
2. בדיקת דרישות והוראות החוזים השונים עם קבלני השירות השונים בתחום איכות הסביבה של רשויות האשכול (להלן: "החוזים,)" דיווח על הוראות והתחייבויות שאינן מקוימות לעומת השירותים הניתנים בפועל על ידי קבלני השירות בתחום איכות הסביבה ועובדיהם, דיווח על הוראות סותרות ו/או בלתי מתאימות ו/או הנדרשות לשינוי לדעת המפקח (לרבות מתן המלצה לשינוי הנדרש,) ביצוע פעולות לאכיפת קיום ומילוי מלוא הדרישות וההוראות בהתאם להנחיית המנהל.
3.ביצוע פיקוח, מעקב והליכי בקרה שונים, על פי הנחיות מנהל האגף.
4.פיקוח והקפדה על יישום של נהלי עבודה קיימים ו/או עתידיים בקרב קבלני השירות בתחום איכות הסביבה ועובדיהם.
פרטים נוספים בקובץ המצורף

סגור
כלבן/ית

כלבן/ית מערך השירותים הווטרינרים – אשכול גליל מזרחי, בכלביה בקצרין או בצפת

תיאור התפקיד
1.אחריות על פעילות הכלבייה ועל התחזוקה השוטפת
2.תפעול אדמיניסטרטיבי של הכלבייה בדגש על רישום הכלבים המגיעים לכלבייה, מענה טלפוני וקבלת קהל
3.טיפול אנושי בבעלי החיים המצויים בהסגר – האכלה, ניקיון, רישום, תשומת לב וכו'
4.סיוע לרופא הווטרינר בפרוצידורות רפאויות ובתפעול האדמיניסטרטיבי של הכלבייה
5.טיפול, הפנייה ומעקב אחר פניות שונות (מתושבים, רשויות חברות, משטרה, משרד הבריאות ומשרד החקלאות )
6.טיפול בדרישות לתשלום , עבודה מול ספקים , טיפול בהזמנות עבודה
7.אחריות על שחרור כלבים מהכלבייה (כולל הוצאתם מהתאים) וטיפול בהשגת האישורים הנדרשים לצורך כך
8.אחריות למציאת פתרונות עבור כלבים המיועדים לאימוץ ( צילום הכלבים ופרסומם בפייסבוק, באינסטגרם ובאתר השירות הווטרינרי, קשר שוטף עם עמותות לקליטת בע"ח, ניהול לוגיסטי של העברת הכלבים לאימוץ)
9.ניהול, ארגון, סיוע והשתתפות בימי אימוץ בעלי חיים בקהילה
10.קשר שוטף עם עמותות ומתנדבים למען לבע"ח

פרטים נוספים בקובץ המצורף

סגור
אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על עריכת קול קורא לצורך איתור פרויקטור להקמת פלטפורמת תרבות אזורית

על המציע לשלוח באמצעות דוא"ל, את טופס הגשת המועמדות המצורף כנספח א' למסמך זה, בצירוף מסמך
קורות חיים וכלל המסמכים הרלוונטיים המפורטים לעיל, עד לתאריך 07.03.2019 בשעה 10:00 לנועה טרץ בכתובת [email protected] לאחר השליחה באחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון 04-8200807

סגור
קול קורא לתפקיד אחראי פרויקטים בתחום הרווחה והשירותים החברתיים

על המציע לשלוח באמצעות דוא"ל, את טופס הגשת המועמדות המצורף כנספח א' למסמך זה, בצירוף
קורות חיים וכלל המסמכים הרלוונטיים המפורטים לעיל, עד לתאריך 10.02.2019 בשעה 14:00 לנועה
טרץ בכתובת [email protected] לאחר השליחה אחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון 04-8200807.

סגור
מכרז פומבי מס' 10/2017 למשרת פקח/ית איכות הסביבה

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל [email protected] עד ליום א' ה14/01/18- בשעה 10:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה.

סגור
לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה למשרה זמנית רכז/ת פרויקטים בתחום דיגיטציה וחדשנות

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל
[email protected] עד ליום ראשון ה- 12.08.18 בשעה 12:00 . נא לציין בכותרת האי-מייל את שם
המועמד/ת ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה.
המשרה הינה זמנית לחצי שנה והארכתה תישקל בהתאם לביצועים ולתקציבים שיועברו לאשכול.
העסקה על בסיס חוזה אישי בכפוף לאישור המשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים.

סגור
לשותפות האזורית גליליום דרוש/ה מנהל/ת

לשותפות האזורית גליליום
דרוש/ה
מנהל/ת

שותפות אזורית גליליום מבטאת מאמץ אזורי ייחודי לו שותפות 18 רשויות מקומיות, בתי ספר, מכללות אקדמיות, מכוני מחקר, חברות תעשייתיות וארגוני חברה אזרחית, מהגליל המזרחי והגולן. 
שותפות גליליום מבקשת לקדם את לימודי המדעים והטכנולוגיה בקרב ילדי הגליל המזרחי והגולן, מגיל גן ועד יב', תוך שימוש בשיטות מתקדמות והישענות על חקר מדעי.

פניות מתאימות יש להעביר לאגף משאבי אנוש במכללה האקדמית תל- חי, עד לתאריך 28/12/2018
לדואר אלקטרוני: [email protected]