מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2018 - למתן שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת בניין ופסולת גושית ולשיקום מצבורי פסולת עבור רשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

   1. חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי איסוף, טיפול ושינוע פסולת

בניין ופסולת גושית ושיקום מצבורי פסולת בשטחים פתוחים באמצעות מיחזור עבור רשויות החברות

באשכול גליל מזרחי בע"מ כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן החברה, העבודות, הרשויות, המכרז ו-

החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.

 

   2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש

במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת

תמורת תשלום בסך 3,000 ש"ח (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום

בדרך של העברה בנקאית. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א' ה' בשעות - 15:00-09:00 החל מיום

8/8/2018 ועד ליום 22/8/2018.

 

   3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו:

www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על

מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 

   4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים והכל בהתאם לשיקול

דעתה הבלעדי של החברה.

 

   5. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר' חיים אלמליח מנהל אגף איכות הסביבה אשכול גליל

מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.

 

   מועד אחרון להגשת ההצעה ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום
   23/8/2018 עד השעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

לעיון במסמכי המכרז לחץ/י כאן

לעיון בנספח - מפרט טכני מכרז פסולת בניין לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 1 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 2 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 3 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 4 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 5 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 6 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 7 לחץ/י כאן

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   של

  מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורב

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע

הודעה לתושבים מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה