הנדון: מכרז פומבי מספר 05/2018 - פרוטוקול מס' 2 - הודעה על הארכת מועדי המכרז ופרסום תשובות הבהרה

מכרז פומבי מספר 05/2018 לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה

על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 

פרוטוקול מס' 2 - הודעה על הארכת מועדי המכרז ופרסום תשובות הבהרה

 

1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 21.3.2018 לא יאוחר מהשעה 14:00 במשרדי מנכ"ל האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.


2. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.


3. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת
החברה וזאת תמורת תשלום בסך 2,000 ש"ח (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.


4. שימת לב המשתתפים, כי נוכח שינויים שהוספו למסמכי המכרז בעקבות תשובות ההבהרה, ערך האשכול חוברת מכרז מעודכנת, שנועדה להחליף את חוברת המכרז הקודמת. על
משתתפים שכבר רכשו את חוברת המכרז לפנות אל האשכול לקבלת חוברת המכרז המעודכנת, ללא תשלום.


מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ה-08.04.18 בשעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

פרוטוקול 2 - דף מקדים לחץ כאן

פרוטוקול 2 - תשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן

 

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   של

  מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורב

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע

הודעה לתושבים מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה