הודעות ועידכונים

מכרז פומבי מס' 01/2019 למתן שירותים בתחום הפסולת : לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת בתחנת מעבר; טיפול והטמנת פסולת גושית ופסולת בניין; שירותי גריסת פסולת גושית ופסולת בניין

תאריך: 13.01.2019

מארגן: אשכול גליל מזרחי

 1. אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי קליטה וטיפול בפסולת ביתית מעורבת בתחנת מעבר , לטיפול והטמנת פסולת גושית ופסולת בניין ולגריסת פסולת גושית ופסולת בניין עבור הרשויות החברות באשכול, , הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה(להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה).
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי האשכול, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 3,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 20/01/2019 ועד ליום 13/02/2019.
 3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: www.eastgalil.org.il.
 4. האשכול שומר לעצמו את הזכות לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים והכל בהתאם לשיקול דעתו.
 5. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר' חיים אלמליח-מנהל אגף איכות הסביבה אשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.

מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 14/02/2019 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לתשומת לבכם, חלו שינויים במועד ההגשה ויש להתייחס לתאריכים שכתובים בגוף המכרז.

 

 

בכבוד רב,

 

נורית צור-רבינו, מנכ"לית

אשכול גליל מזרחי

 

 

לעיון במסמכי המכרז לחצ/י כאן

 

 

 

מכרז 14/2018 לשירותי הובלת פסולת מתחנות מעבר לאתרי הטמנה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

תאריך: 14.11.2018

מארגן: אשכול גליל מזרחי

 1. אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת מתחנת מעבר לאתר הטמנה עבור רשויות מקומיות החברות באשכול כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי האשכול, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 3,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 18/11/18 ועד ליום 2/12/18 בשעה 12:00.
 3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו:
 4. האשכול שומר לעצמו את הזכות לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים והכל בהתאם לשיקול דעתו.
 1. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר' חיים אלמליח-מנהל אגף איכות הסביבה אשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.

מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 2/12/18 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לעיון במסמכי המכרז לחצ/י כאן

 

לפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 1 לחצ/י כאן

 

לפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 2 לחצ/י כאן

 

מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורבת באתר מורשה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי

תאריך: 11.10.2018

מארגן: אשכול גליל מזרחי

 

 1. מכרז 13/2018 לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורבת באתר מורשה עבור הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי 
 2. אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי טיפול לרבות הטמנת פסולת מעורבת באתר מורשה עבור רשויות מקומיות החברות באשכול כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– האשכול, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
 3. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי האשכול, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 3,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 14/10/2018 ועד ליום 30/10/2018 .
 4. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו:
 5. האשכול שומר לעצמו את הזכות לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים והכל בהתאם לשיקול דעתו.
 6. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר' חיים אלמליח-מנהל אגף איכות הסביבה אשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.

 

מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 31/10/2018 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לעיון במסמכי המכרז לחץ/י כאן

למסמך הבהרות מס' 1 - לחץ/י כאן

 

 

הודעה בדבר שינוי תנאי סף וקביעת סיור קבלנים נוסף - מכרז 12-2018

תאריך: 17.09.2018

מארגן: אשכול גליל מזרחי

 

הודעה בדבר שינוי תנאי סף וקביעת סיור קבלנים נוסף - מרכז פומבי 12/2018

 

בהמשך לסיור הקבלנים שהתקיים ביום 4/9/2018, ולשאלות הבהרה שנתקבלו, מבקש האשכול להודיע על שינוי בתנאי הסף.

 

 

לפרטי ההודעה לחץ/י כאן

 

 

מכרז פומבי מס' 12/2018 - לביצוע עבודות בינוי והקמה של מרכז טיפול ושיקום לאנשים עם צרכים מיוחדים - "מארג מבואות החרמון"

תאריך: 26.08.2018

מארגן: אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי לביצוע עבודות בינוי

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על רצונו לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 12/2018 לביצוע עבודות בינוי של מרכז טיפול ושיקום לאנשים עם צרכים מיוחדים - "מארג מבואות החרמון".

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שלישי ה-04.09.18 בשעה 12:00. השתתפות בסיור הקבלנים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון ה-21.10.18 לא יאוחר מהשעה 12:00 במשרדי האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.  

רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז - סך של 3,000 ש"ח (כולל מע"מ) שלא יוחזרו. ניתן לרכוש את המכרז במשרדי האשכול ולעיין במסמכיו החל מיום שני ה-27.08.18 ועד למועד האחרון להגשה.

פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום ראשון ה-07.10.18 לא יאוחר מהשעה 12:00 לגב' רונה רנדל בדוא"ל rona@eastgalil.org.il. יש לוודא קבלה באישור במייל חוזר או בטלפון 04-8200807.

**בתאריכים הבאים לא ניתן יהיה להגיע למשרדים לעיין ו/או לרכוש מסמכים ו/או להגיש הצעה: 09-11.09.18, 18-19.09.18, 23.09-01.10.18**

לעיון במסמכי המכרז לחץ/י כאן

להלן רשימת הנספחים למסמך המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

***הודעה בדבר שינוי תנאי סף וקביעת סיור קבלנים נוסף***

מפרט טכני

כתב כמויות

רשימת תוכניות

דו"ח קרקע

מפת תחום ההרשאה

תשריט

היתר בנייה

מוקדמות

פרוטוקול סיור קבלנים

פרוטוקול סיור קבלנים שני -2.10.18

הודעה בדבר תיקון כתב כמויות

 

 

תשובות לשאלות ההבהרה:

1. תשובות לשאלות הבהרה

2. פרט מדרגות

3. פרט חיפוי קירות מבנה כולל בידוד

4. פרט חיפוי קירות פיתוח

5. הודעה בדבר שינוי תנאי סף מכרז 12-2018

6. כתב כמויות קובץ אקסל

לצפיה בתוכניות המכרז לחץ/י כאן

הנחיות לציבור בעקבות תחלואה במחלת העכברת בקרב מטיילים בדרום רמת הגולן

תאריך: 13.08.2018

מארגן: אשכול גליל מזרחי

בשבוע האחרון הגיע למשרד הבריאות מידע על תחלואה בקרב מטיילים שביקרו בנחלים בדרום רמת הגולן. ידוע עד לרגע זה על 27 חולים, מתוכם אושפזו כמחצית.

סימני המחלה האופייניים דומים למחלת השפעת: חום, כאבי ראש, כאבי שרירים. עם זאת החלק מהחולים תיתכן פגיעה בתפקודי כבד וכליה.

התמונה הקלינית ונסיבות החשיפה מתאימים להדבקה ב-לפטוספירוזיס (עכברת).

משרד הבריאות ממשיך בבדיקת האירוע ויוציא הנחיות לצוותים הרפואיים.

אנא עקבו אחר ההנחיות לציבור שפרסם משרד הבריאות:
1. חולים עם מחלת חום מעל 38 מעלות שטבלו במימי הנחלים זאכי, יהודייה, משושים וזויתן החל מתאריך 1.7.18, שחלו לפני פחות מ-3 שבועות מתבקשים לפנות לרופא המשפחה.
2. מי שטבל באחד או יותר מהנחלים ואינו סובל ממחלת חום או סימני מחלה אחרים אינו צריך לפעול.
3. משרד הבריאות מזהיר שלא לטבול בנחלים זכי, יהודיה, משושים זוויתן עד להודעה חדשה.

הודעה לתושבים מקרה נשיכה של תן החשוד כחולה במחלת הכלבת - מושב בית הלל

תאריך: 16.01.19

 

מארגן: אשכול גליל מזרחי

הודעה לתושבים

מקרה נשיכה של תן החשוד כחולה במחלת הכלבת - מושב בית הלל

 

          שלום רב,

          הרינו להודיעכם כי במוצאי שבת 12.01.19, תן תקף במושב בית הלל תושבת שיצאה מהבית ופצע אותה. התן לא אותר.

          לאור נסיבות האירוע קיים חשד סביר להיותו חולה במחלת הכלבת.

         

          מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם. המחלה

          מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או אדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

          למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:

 

 1. 1.לדווח למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית מזכירת המערך הווטרינרי באשכול בטלפון 04-6427095 על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין התן, החל מתאריך 02.01.2019 ועד לתאריך 12.01.2019, כולל.
 1. 2.חל איסור על כלב לנוע בשטח ציבורי ללא בעליו וללא רצועה.
 1. 3.על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם התן בבית הלל ובסביבות הישוב, יכנסו להסגר בהתאם למצב החיסון שלהם לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם התן הנגוע או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו.
 1. 4.עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת.

המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח ישובים לאלתר ועד בכלל, בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.

אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, והתגלה פצע, יש לשטפו מספר פעמים במים וסבון, כשאתם לובשים כפפות (חד פעמי או סיליקון) ולדווח לווטרינר המטפל.

 

במקרה של מגע אדם עם בעל חיים משוטט, יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון, מספר פעמים ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.

מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

 

                              דר' רועי דוידסון                                                        דר' רון ישראלי

                 מנהל השירות הווטרינרי האזורי                                             רופא וטרינר רשותי

הודעה לתושבים - מקרה כלבת בו מעורב תן בקיבוץ יפתח

תאריך: 16.01.19

 

מארגן: אשכול גליל מזרחי

        

הודעה לתושבים

 

מקרה כלבת בו מעורב תן, קיבוץ יפתח

 

         שלום רב,

 

        הרינו להודיעכם כי ביום א' 13.01.2019, בשעות אחר הצהרים, הגיע תן למוסך של קיבוץ יפתח, בסמוך לשער הכניסה, תקף את העובד המקום ונשך אותו.   

        העובד נאבק עם התן והמית אותו. הגופה נשלחה לבדיקה במכון הוטרינרי, ויום למחרת – יום שני ה 14.01.2019 הגיעה תשובה חיובית לכלבת.

 

        מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם. המחלה

        מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או אדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

 

        למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:

 

 1. 1.לדווח למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית מזכירת המערך הווטרינרי באשכול בטלפון 04-6427095 על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין התן, החל מתאריך 03.01.2019 ועד לתאריך 13.01.2019, כולל.

 

 1. 2.חל איסור על כלב לנוע בשטח ציבורי ללא בעליו וללא רצועה.

 

 1. 3.על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם התן ביפתח ובסביבת הקיבוץ, יכנסו להסגר בהתאם למצב החיסון שלהם לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם התן הנגוע או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו.

 

 1. 4.עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת.

 

בימים הקרובים יבוצע פיזור פתיונות חיסון אוראליים נגד כלבת, לצמצום הפצת המחלה.

 

המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח ישובים לאלתר ועד בכלל, בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.

 

אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, והתגלה פצע, יש לשטפו מספר פעמים במים וסבון, כשאתם לובשים כפפות (חד פעמי או סיליקון) ולדווח לווטרינר המטפל.

 

 

במקרה של מגע אדם עם בעל חיים משוטט, יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון, מספר פעמים ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

 

 

                              דר' רועי דוידסון                                                        דר' רון ישראלי

 

                 מנהל השירות הווטרינרי האזורי                                             רופא וטרינר רשותי

 

 

 

הודעה לתושבים - כלבת בתן בקיבוץ דן

תאריך: 13.12.18

 

מארגן: אשכול גליל מזרחי

הודעה לתושבים ביישובים בגליל

כלבת בתן בקיבוץ דן

 

 

         שלום רב,

 

         הרינו להודיעכם כי ביום א' 09.12.18, תן נשך עובד זר, במשק שי, הסמוך לשמורת תל דן. התן נלכד ונשלח לבדיקה.

         ביום רביעי 12.12.18, התקבלה תשובה חיובית לכלבת.

 

         מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם

         ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם. המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או

         אדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

 

         למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:

 1. 1. לדווח למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית מזכירת המערך הווטרינרי באשכול בטלפון 04-8536368 על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין התן בשמורת תל דן וסביבתו הקרובה, החל מתאריך 30.11.18 ועד לתאריך 09.12.18.
 1. 2. חל איסור על כלב לנוע בשטח ציבורי ללא בעליו וללא רצועה.
 1. 3. על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם התן בתל דן, יכנסו להסגר בהתאם למצב החיסון שלהם לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם התן הנגוע או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו.
 1. 4. עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת.

 

בימים הקרובים יבוצע פיזור פתיונות חיסון אוראליים נגד כלבת, לצמצום הפצת המחלה.

המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח ישובים לאלתר ועד בכלל, בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.

אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, והתגלה פצע, יש לשטפו מספר פעמים במים וסבון, כשאתם לובשים כפפות מטבח (חד פעמי או סיליקון) ולדווח לווטרינר המטפל.

 

במקרה של מגע אדם עם בעל חיים משוטט, יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון, מספר פעמים ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

 

                              דר' רועי דוידסון                                                        דר' רון ישראלי

                 מנהל השירות הווטרינרי האזורי                                             רופא וטרינר רשותי

 

 

הודעה לתושבים - כלבת בתן בקיבוץ דן

תאריך: 08.11.18

 

מארגן: אשכול גליל מזרחי

הודעה לתושבים ביישובים בגליל

כלבת בתן בקיבוץ דן

 

שלום רב,

 

הרינו להודיעכם כי ביום ה 01/11/2018, נתפס תן שהיה חשוד כחולה בכלבת ליד בית אושיסקין. התן אובחן ביום ג' כחיובי לכלבת. יש חשד שהתן נשך ביום ד' 31/10/2018 אזרח בכניסה לקיבוץ וביום ה' בבוקר 01/11/2018 נשך שתי תיירות בתל דן.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם. המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או לאדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

 

למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:

 

 1. 1. לדווח למזכירות הישוב או למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית, מנהלת משרד השירות הווטרינרי באשכול, בטלפון 04-8536368 , או לד"ר רון ישראלי בטלפון 0506728722 על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין התן הנ"ל, החל מתאריך 15/10/2018 ועד לתאריך 01/11/2018. כמו כן, לדווח למוזכרים למעלה במידה ובעל החיים שלכם או אתם ננשכתם, או באתם במגע, עם בעל חיים כל שהוא, כלב משוטט או חיית בר, החל מתחילת חודש אוקטובר 2018.
 1. 2. עליכם לקשור את כלבכם במשך כל שעות היממה ליד ביתכם או לסוגרו בביתכם ולצאת עמו לטיול אך ורק כשהוא קשור ומובל עם רצועה. יש להשתדל ולהחזיק את החתולים סגורים בבתים לאורך כל שעות היום ולאפשר להם לעשות את צרכיהם בארגזי חול מתאימים בתוך הבתים.
 1. 3. על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם הכלב הנ"ל יכנסו להסגר, בהתאם למצב החיסון שלהם, לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם התן הנגוע או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו וצפוי לעונשים כבדים ביותר.

 

 1. 4. עליכם לוודא שכלבכם יהיה מחסן בחיסון כלבת בר תוקף (יש לחסן את הכלב בכל שנה), מומלץ לחסן גם את החתולים שלכם.

המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח הישוב לאלתר ועד בכלל בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עליהם תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.

אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, יש לשטפו מספר פעמים במים וסבון, כשאתם לובשים כפפות מטבח (חד פעמי או סיליקון), ובמידה והתגלה פצע לדווח לווטרינר המטפל.

 

במקרה של מגע עם בעל חיים משוטט יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון מספר פעמים, לחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

 

     דר' רועי דוידסון                                        דר' עמאר חליחל                           דר' רון ישראלי

     מנהל המערך הווטרינרי האזורי                 רופא וטרינר רשותי                        רופא וטרינר רשותי

 

הודעה לתושבים - מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת - שמורת תל דן ושמורת נחל שניר

תאריך: 25.9.18

 

מארגן: אשכול גליל מזרחי

הודעה לתושבים

מקרים בהם מעורבים תנים החשודים כחולים בכלבת

שמורת תל דן ושמורת נחל שניר

 

         הרינו להודיעכם כי ביום א' 23.09.18, ערב סוכות, תן נשך אב ובתו שטיילו בשמורת תל דן.

         התן הומת ונשלח לבדיקת כלבת.

         בשעות אחר הצהרים המאוחרות של אותו היום, נפגעה ילדה כבת 3 מתן, בשמורת הטבע נחל שניר, התן טרם נלכד.

 

         מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות.

         במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם.

         המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או אדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

 

        למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:

 

 1. 1. לדווח למזכירות הישוב או למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית מזכירת המערך הווטרינרי באשכול בטלפון 04-8536368 על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין התן בשמורת תל דן או התן בשמורת נחל שניר, וסביבתן הקרובה, החל מתאריך 09/09/2018 ועד לתאריך 23/09/2018.
 1. 2. חל איסור על כלב לנוע בשטח ציבורי ללא בעליו וללא רצועה.
 1. 3. על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם התן בתל דן ו/ או בנחל שניר, יכנסו להסגר בהתאם למצב החיסון שלהם לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם התן הנגוע או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו.
 1. 4. עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת.

 

בימים הקרובים יבוצע פיזור פתיונות חיסון אוראליים נגד כלבת, לצמצום הפצת המחלה.

המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח ישובים לאלתר ועד בכלל, בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.

אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, יש לשטפו מספר פעמים במים וסבון, כשאתם לובשים כפפות מטבח (חד פעמי או סיליקון), ובמידה והתגלה פצע לדווח לווטרינר המטפל.

 

במקרה של מגע עם בעל חיים משוטט יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון, מספר פעמים ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

 

                              דר' רועי דוידסון                                                        דר' רון ישראלי

                 מנהל השירות הווטרינרי האזורי                                             רופא וטרינר רשותי

הודעה לתושבים מקרה כלבת בגונן

תאריך: 24.7.18

 

מארגן: אשכול גליל מזרחי

        הודעה לתושבים - מקרה כלבת בגונן

 

        הרינו להודיעכם כי ביום שבת 21/7/2018 טופלה גורת כלבים מהיונקיה של הבקר, בקיבוץ גונן, במרפאה וטרינרית. לאחר שמתה אובחנה כחיובית לכלבת. תיאור הכלבה:

        גזע רועים שלטי, חומה עם כתם חום בהיר בחלק התחתון של הגוף, במשקל של כ 7 ק"ג.

 

        מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם. המחלה מועברת על ידי

        מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או לאדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

 

        למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:

 

  1. 1. לדווח למזכירות הישוב או למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית, מנהלת משרד המערך הווטרינרי באשכול, בטלפון 04-6427095 , או לדר' רון ישראלי 050-6728722, על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין הגורה הנ"ל, החל מתאריך 8/7/2018 ועד לתאריך 21/7/2018. כמו כן, לדווח למוזכרים למעלה במידה ובעל החיים שלכם או אתם ננשכתם, או באתם במגע, עם בעל חיים כל שהוא, כלב משוטט או חיית בר, החל מתחילת חודש יוני 2018.
 1. 2. עליכם לקשור את כלבכם במשך כל שעות היממה ליד ביתכם או לסוגרו בביתכם ולצאת עימו לטיול אך ורק כשהוא קשור ומובל עם רצועה. יש להשתדל ולהחזיק את החתולים סגורים בבתים לאורך כל שעות היום ולאפשר להם לעשות את צרכיהם בארגזי חול מתאימים בתוך הבתים.
 1. 3. על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם הגורה הנ"ל יכנסו להסגר, בהתאם למצב החיסון שלהם, לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם הגורה הנגועה או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו וצפוי לעונשים כבדים ביותר.

 

 1. 4. המערך הוטרינרי האזורי ייבצע ביום חמישי 26/7/18 חיסוני כלבת חובה, לכל הכלבים והחתולים ביישוב.

   החיסונים יתבצעו על הדשא ליד מועדון בית רזי, החל משעה 16:00.

   עליכם להגיע כאשר הכלבים מובלים ברצועה, והחתולים בכלובים.

 

המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח הישוב לאלתר, ועד בכלל, בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עליהם תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.

אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, יש לשטפו מספר פעמים במים וסבון, כשאתם לובשים כפפות מטבח (חד פעמי או סיליקון), ובמידה והתגלה פצע לדווח לווטרינר המטפל.

 

במקרה של מגע עם בעל חיים משוטט יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון מספר פעמים, לחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

      

                       

דר' רועי דוידסון                                                                         דר' רון ישראלי

מנהל השירות הווטרינרי האזורי                                               רופא וטרינר רשותי

מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2018 - למתן שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת בניין ופסולת גושית ולשיקום מצבורי פסולת עבור רשויות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

תאריך: 10.07.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

   1. חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר למתן שירותי איסוף, טיפול ושינוע פסולת

בניין ופסולת גושית ושיקום מצבורי פסולת בשטחים פתוחים באמצעות מיחזור עבור רשויות החברות

באשכול גליל מזרחי בע"מ כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן החברה, העבודות, הרשויות, המכרז ו-

החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.

 

   2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש

במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת

תמורת תשלום בסך 3,000 ש"ח (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום

בדרך של העברה בנקאית. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א' ה' בשעות - 15:00-09:00 החל מיום

8/8/2018 ועד ליום 22/8/2018.

 

   3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו:

www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על

מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 

   4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים והכל בהתאם לשיקול

דעתה הבלעדי של החברה.

 

   5. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר' חיים אלמליח מנהל אגף איכות הסביבה אשכול גליל

מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il, טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.

 

   מועד אחרון להגשת ההצעה ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום
   23/8/2018 עד השעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

לעיון במסמכי המכרז לחץ/י כאן

לעיון בנספח - מפרט טכני מכרז פסולת בניין לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 1 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 2 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 3 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 4 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 5 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 6 לחץ/י כאן

לעיון בפרוטוקול שאלות הבהרה מס' 7 לחץ/י כאן

מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2018 להקמת מתחמי פינוי אשפה וביצוע רמפה עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

תאריך: 24.06.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

- נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז -


1. חברת אשכול גליל מזרחי מבקשת לקבל הצעות מחיר להקמת מתחמי פינוי אשפה וביצוע רמפה כפי שידרשו מעת לעת לרשויות האשכול.


2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה בהתאם לכתובתה הרשומה להלן, וזאת בימים א'-ה' בשעות 08:00-16:00 תמורת תשלום בסך של 3000 ₪ אשר לא יוחזרו.


3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 
4 . פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר' חיים אלמליח-מנהל אגף איכות הסביבה אשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.


5 . מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה בכתובת במשרדי החברה במרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון, עד ליום 9/7/18 עד השעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לעיון במסמכי המכרז לחץ/י כאן

הודעה לתושבים - נמצא כלב חולה כלבת בישוב דוב"ב

תאריך: 09.05.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

הודעה לתושבים
נמצא כלב חולה כלבת בישוב דוב"ב

 

שלום רב,


הרינו להודיעכם כי ביום ב' 7/5/2018, בעת הגעת רופא לחיסון כלבת שגרתי בבית של תושב דוב"ב, הכלב שהיה לא מחוסן, הראה סימנים עצביים. אז התברר כי בעל הכלב ננשך על ידו יומיים לפני- כן. הכלב הורדם, נשלח לבדיקה, ואובחן כחולה במחלת הכלבת.


מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם. המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או לאדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.


למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:


1. לדווח למזכירות הישוב או למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451 *, או לשלומית, מנהלת משרד המערך הווטרינרי באשכול, בטלפון 04-8536368, על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין הכלב הנ"ל, החל מתאריך 07/04/2018 ועד לתאריך 27/04/2018. כמו כן, לדווח למוזכרים למעלה במידה ובעל החיים שלכם או אתם ננשכתם, או באתם במגע, עם בעל חיים כל שהוא, בדגש על כלב משוטט, החל מתחילת חודש אפריל 2018.


2. עליכם לקשור את כלבכם במשך כל שעות היממה ליד ביתכם או לסוגרו בביתכם ולצאת עימו לטיול אך ורק כשהוא קשור ומובל עם רצועה. יש להשתדל ולהחזיק את החתולים סגורים בבתים לאורך כל שעות היום ולאפשר להם לעשות את צרכיהם בארגזי חול מתאימים בתוך הבתים.


3. על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם הכלב הנ"ל יכנסו להסגר, בהתאם למצב החיסון שלהם, לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם הכלב הנגוע או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו וצפוי לעונשים כבדים ביותר.


4. עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת. המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח הישוב לאלתר ועד בכלל בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עליהם תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.
אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, יש לשטפו מספר פעמים במים וסבון, כשאתם לובשים כפפות מטבח (חד פעמי או סיליקון), ובמידה והתגלה פצע לדווח לווטרינר המטפל.


במקרה של מגע עם בעל חיים משוטט יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון מספר פעמים, לחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.
מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

דר' רועי דוידסון
מנהל המערך הווטרינרי האזורי

 

דר' רון ישראלי

רופא וטרינר רשותי

מענה לשאלות הבהרה במכרז 01/2018 - מכרז פומבי לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום

תאריך: 08.05.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מענה לשאלות הבהרה במכרז 01/2018 - מכרז פומבי לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום

 

מצ"ב מסמך התשובות לשאלות ההבהרה שהוגשו במסגרת מכרז פומבי לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגליל המזרחי, בצירוף כלל הנספחים שהתווספו המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 

להלן פירוט המסמכים הרלוונטיים:

 1. מסמך מס' 1- מסמך תשובות לשאלות ההבהרה
 2. מסמך מס' 2- נספח 12 עדכני - הצהרת המשתתף ואישור רוח בדבר מחזור הכנסות
 3. מסמך מס' 3 - נספח 39 - הצהרה והתחייבות להעמדת מימון משלים
 4. מסמך מס' 4 - נספח 40 - מפת תחום ההרשאה   
 5. **יש ללחוץ על שם המסמך על מנת להורידו

 

הודעה בדבר זוכה במכרז לאספקה והתקנת פחים לשקועי קרקע

תאריך: 29.4.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

24.4.2018 הודעה לתושבים - מקרה כלבת בכפר ע'ג'ר

תאריך: 29.4.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

הודעה לתושבים - אירוע כלבת בכפר ע'ג'ר

 

שלום רב,


כבשה במכלאת צאן סמוכה לכפר ע'ג'ר, הראתה סימנים עצביים, נשלחה לבדיקת כלבת ואובחנה כחולה במחלה בתאריך 24.04.18.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם.

המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או אדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

 

למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:


1. לדווח למזכירות הישוב, או למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית מזכירת המערך הווטרינרי באשכול, בטלפון 04-8536368, האם בעל החיים שלכם או אתם ננשכתם, או באתם במגע עם בעל חיים כל שהוא, החל מתחילת חודש מרץ 2018.


2. עליכם לקשור את כלבכם במשך כל שעות היממה ליד ביתכם או לסוגרו בביתכם ולצאת עימו לטיול, אך ורק כשהוא קשור ומובל עם רצועה. יש להשתדל ולהחזיק את החתולים סגורים בבתים לאורך כל שעות היום ולאפשר להם לעשות את צרכיהם בארגזי חול מתאימים בתוך הבתים.


3. עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת.

 

המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח הישוב לאלתר ועד בכלל בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.

 

במקרה של מגע עם בעל חיים משוטט יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון, מספר פעמים ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למנעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

 

דר' רועי דוידסון

מנהל המערך הווטרינרי האזורי

 

דר' רון ישראלי
רופא וטרינר רשותי

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז 01/2018 - מכרז פומבי לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגליל המזרחי

תאריך: 22.4.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז 01/2018

מכרז פומבי לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגליל המזרחי

 

לעיון בפרוטוקול לחץ כאן

הודעה לתושבים - מקרה כלבת בכפר יובל 29.3.2018

תאריך: 3.4.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

הודעה לתושבים
נתפס תן חולה כלבת ביישוב כפר יובל

 

שלום רב,


הרינו להודיעכם כי ביום ה' 29/03/2018 תן נשך כלב בישוב כפר יובל. התן נורה על ידי הרב"ש, ואובחן כחולה במחלת הכלבת.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם.

המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או אדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

 

למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:


1. לדווח למזכירות הישוב או למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית מזכירת המערך הווטרינרי באשכול בטלפון 04-8536368 על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין התן הנ"ל, החל מתאריך 25/3/2018 ועד לתאריך 3/4/2018, וכן לדווח למוזכרים למעלה, האם בעל החיים שלכם או אתם ננשכתם, או באתם במגע עם בעל חיים כל שהוא, החל מתחילת חודש מרץ 2018.


2. עליכם לקשור את כלבכם במשך כל שעות היממה ליד ביתכם או לסוגרו בביתכם ולצאת עימו לטיול, אך ורק כשהוא קשור ומובל עם רצועה. יש להשתדל ולהחזיק את החתולים סגורים בבתים לאורך כל שעות היום ולאפשר להם לעשות את צרכיהם בארגזי חול מתאימים בתוך הבתים.


3. על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם הכלבה הנ"ל יכנסו להסגר בהתאם למצב החיסון שלהם לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם התן הנגוע או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו וצפוי לעונשים כבדים ביותר.


4. עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת.

 

המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח הישוב לאלתר ועד בכלל בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.
אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, יש לשטפו מספר פעמים במים סבון, כשאתם לובשים כפפות מטבח (חד פעמי או סיליקון), ובמידה והתגלה פצע לדווח לווטרינר המטפל.


במקרה של מגע עם בעל חיים משוטט יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון, מספר פעמים ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

דר' רועי דוידסון

מנהל המערך הווטרינרי האזורי

 

דר' רון ישראלי
רופא וטרינר רשותי

מכרז פומבי 01/2018 - לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגליל המזרחי

תאריך: 28.3.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 01/2018

לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגליל המזרחי

 

מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגלילהמזרחי

 

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על רצונו לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 01/2018 לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגלילהמזרחי.

 

ישיבת הבהרות - תתקיים במשרדי האשכול ביום ראשון, תאריך 15.04.2018 בשעה 12:00.

המועד האחרון להגשת הצעות - יום ראשון, תאריך 13.05.2018, לא יאוחר מהשעה 12:00 במשרדי מנכ"ל האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון.  

 

רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז - סך של 1,000 ש"ח (כולל מע"מ) שלא יוחזרו.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

 

פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד ניתן להגיש עד ליום שלישי, תאריך 17.04.2018 לא יאוחר מהשעה 12:00 לגב' רונה רנדל בדוא"ל rona@eastgalil.org.il. יש לוודא קבלה באישור במייל חוזר.

 

מסמכי המכרז (כלל המסמכים יחדיו מהווים את הנוסח המלא של המכרז)

1. להורדת המכרז לחץ כאן

2. נספח 1 - קול קורא

3. נספח 2 - תשריט

4. נספח 38 - היתר בניה

5. הסכם שימוש במקרקעין בין אשכול גליל מזרחי למועצה אזורת מבואות החרמון לחץ כאן

6. פרוטוקול ישיבת הבהרות למכרז לחץ כאן

 

 

 

מענה לשאלות הבהרה במכרז 01/2018 - מכרז פומבי לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום

מצ"ב מסמך התשובות לשאלות ההבהרה שהוגשו במסגרת מכרז פומבי לגיוס מימון משלים והפעלה עתידית של מרכז רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסייה רב נכותית בגליל המזרחי, בצירוף כלל הנספחים שהתווספו המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

להלן פירוט המסמכים הרלוונטיים:

 1. מסמך מס' 1- מסמך תשובות לשאלות ההבהרה
 2. מסמך מס' 2- נספח 12 עדכני - הצהרת המשתתף ואישור רוח בדבר מחזור הכנסות
 3. מסמך מס' 3 - נספח 39 - הצהרה והתחייבות להעמדת מימון משלים
 4. מסמך מס' 4 - נספח 40 - מפת תחום ההרשאה   
 5. **יש ללחוץ על שם המסמך על מנת להורידו

 

 

מכרז פומבי 03/2018 דרוש/ה מנהל/ת אגף פרויקטים

תאריך: 26.3.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי 03/2018
לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה
מנהל/ת אגף פרויקטים

 


מועמדים/ות המבקשים/ות להציג את מועמדותם/ן למכרז, מתבקשים/ות להגיש לאשכול גליל מזרחי את המסמכים הבאים:
א. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות).
ב. תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת (השכלה, השתלמויות וכיו"ב).
ג. תמונת פספורט.
ד. צילום רישיון נהיגה.
ה. המלצות ממקומות עבודה קודמים – רצוי.


מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל hr@eastgalil.org.il עד ליום א' 04/18/15 בשעה 10:00. יש לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 04-8200807 (נועה).
אשכול גליל מזרחי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.

 

לפרטי המכרז המלאים לחץ כאן

הודעה לתושבים - מקרה כלבת בתל דן 18.3.18

תאריך: 22.3.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

הודעה לתושבים
נתפסה כלבה חולת כלבת באזור תל דן

 

שלום רב,


הרינו להודיעכם כי ביום א' 18/03/2018 נשכה כלבה משוטטת לאחר המלטה מטייל ופקח בתל דן. הכלבה הומתה ואובחנה כחולה במחלת הכלבת.

 

מחלת הכלבת הינה מחלה נגיפית קטלנית שכל החולה בה ימות. במחלה יכולים לחלות בעלי חיים בעלי דם חם ובעיקר יונקים, וביניהם גם האדם.

המחלה מועברת על ידי מגע ישיר של רוק מבעל חיים נגוע לבעל חיים בריא או אדם בריא - בדרך כלל על ידי נשיכה.

 

למען בריאותכם עליכם לנהוג על פי ההנחיות הבאות, הנגזרות מפקודת הכלבת וחוקים נוספים:


1. לדווח למזכירות הישוב או למוקד הווטרינרי של אשכול גליל מזרחי 8451*, או לשלומית מזכירת המערך הווטרינרי באשכול בטלפון 04-8536368 על כל חשד למגע שהתרחש בין בעל החיים שלכם, או בינכם ובני ביתכם ובין הכלבה הנ"ל, החל מתאריך 1/3/2018 ועד לתאריך 18/3/2018, וכן לדווח למוזכרים למעלה, האם בעל החיים שלכם או אתם ננשכתם, או באתם במגע עם בעל חיים כל שהוא, החל מתחילת חודש פברואר 2018.


2. עליכם לקשור את כלבכם במשך כל שעות היממה ליד ביתכם או לסוגרו בביתכם ולצאת עימו לטיול, אך ורק כשהוא קשור ומובל עם רצועה. יש להשתדל ולהחזיק את החתולים סגורים בבתים לאורך כל שעות היום ולאפשר להם לעשות את צרכיהם בארגזי חול מתאימים בתוך הבתים.


3. על פי הוראת החוק כל הכלבים שבאו במגע עם הכלבה הנ"ל יכנסו להסגר בהתאם למצב החיסון שלהם לתקופות זמן הקבועות בחוק. כל המסתיר מידע בעניין מגעים עם התן הנגוע או כל בעל חיים אחר מסכן את בריאותו, בריאות שכניו ובריאות בעל החיים שלו וצפוי לעונשים כבדים ביותר.


4. עליכם לוודא שבעל החיים שלכם מחוסן בחיסון בר תוקף כנגד כלבת. המערך הווטרינרי של האשכול, מתוקף תפקידו, יבצע לכידות כלבים שישוטטו בשטח הישוב לאלתר ועד בכלל בשעות ומועדים על פי הצורך המקצועי ובשיקול דעתו בלבד. כלבים שילכדו יועברו להסגר מיידי ובעליהם יקנסו כחוק ויוטלו עלים תשלומים בגין הלכידה, ההובלה והשהיה של כלבם בכלביה.
אם בעל החיים שלכם חשוד שבא במגע עם בעל חיים החשוד כחולה בכלבת, יש לשטפו מספר פעמים במים סבון, כשאתם לובשים כפפות מטבח (חד פעמי או סיליקון), ובמידה והתגלה פצע לדווח לווטרינר המטפל.


במקרה של מגע עם בעל חיים משוטט יש לשטוף את חלק הגוף שבא במגע היטב במים וסבון, מספר פעמים ולחטא אותו ולדווח על כך ללשכת הבריאות בטלפון 04-6994257.
מחלת הכלבת הינה מחלה קטלנית אך אפשר למונעה בפעולות נכונות ותוך שיתוף פעולה מצד כל התושבים עם בעלי התפקידים. אנא עזרו לנו לשמור על בריאותכם ובריאות בעלי החיים שלכם.

 

דר' רועי דוידסון

מנהל המערך הווטרינרי האזורי

 

דר' רון ישראלי
רופא וטרינר רשותי

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים ההנדסיים, מנהלי הפרויקטים, המפקחים, האדריכלים והמתכננים של אשכול גליל מזרחי בתחום הבינוי - התכנון והביצוע

תאריך: 21.3.2018

 

עדכון: 08.4.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים ההנדסיים, מנהלי הפרויקטים, המפקחים, האדריכלים והמתכננים של אשכול גליל מזרחי בתחום הבינוי - התכנון והביצוע

 

**** מועד אחרון להגשת בקשות הצטרפות למאגר היועצים נדחה ליום חמישי, ה-26.4.2018 ****

 

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת יועצים הנדסיים,מפקחים, אדריכלים ומתכננים בתחום התכנון והביצוע, להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים והמתכננים בתחום התכנון והביצוע.

 

סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות
רישום למאגר יעשה על ידי הגשת המסמכים הנדרשים ומילוי טופס בקשה להצטרפות למאגר (נספח א') המופיע באתר האשכול בכתובת: http://eastgalil.org.il .
את טופס הבקשה, חתום על ידי המבקש, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש בדואר אלקטרוני/ בדואר/ בהגשה ידנית כמפורט להלן:
הגשה ידנית – יש להגיש ידנית במשרדי האשכול במתחם העסקים, צומת כוח, מעל מסעדת ארומה.
שליחה בדואר אלקטרוני- יש לשלוח לכתובת המייל: rona@eastgalil.org.il
כתובת למשלוח דואר- אשכול גליל מזרחי, מרכז העסקים צומת כח, דואר נע הגליל העליון, 1227000 .
על גבי המעטפה יש לציין "אשכול גליל מזרחי – מאגר יועצים ומתכננים בתחום התכנון והביצוע" על הפונה לוודא קבלת פנייתו.
לאחר הגשה יש לוודא קבלה בטלפון: 04-8536363.

 

יובהר כי פניה זו אינה מהווה מכרז, ודיני המכרזים לא יחולו עליה.


האשכול יהיה רשאי לקבל בקשות שיגיעו לאחר המועד הקובע וכן להוסיף ספקים למאגר מעת לעת.

 

לפרטים נוספים לחץ כאן

מכרז פומבי מס' 05/2018 לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת - מהדורה מעודכנת לאחר שלב שאלות ותשובות הבהרה

תאריך: 11.3.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 05/2018

לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת

 

 1. 1. חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– החברה, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.
 2. 2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 22.02.2018.
  1. 3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
 3. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר חיים אלמליח מנהל איכות הסביבה באשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.otg.il טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 050-5501089.

4. מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד 21/3/2018 בשעה 14:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לצפייה במהדורה מעודכנת של חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז לאחר שלב שאלות ותשובות הבהרה לחץ כאן

 

 

זמני פעילות חגים ומועדים

תאריך: 22.3.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

לרגל החגים והמועדים הקרבים משרדי האשכול יעבדו במתכונת הבאה:

 

חול המועד פסח: מתאריך ה-1.4.18 ועד ה-5.4.18 (כולל), משרדי האשכול יעבדו במתכונת מצומצמת, בין השעות 9:00-13:00, לצורך הגשת מכרזים וטיפול בנושאי וטרינריה בלבד.

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל: בתאריך ה-18.4.18 יום עבודה מקוצר עד השעה 13:00.

 

יום העצמאות: בתאריך ה-19.4.18 משרדי האשכול יהיו סגורים.

 

לשאלות בנושא מכרזים יש לפנות לחיים בטלפון 050-5501089

לשאלות בנושאים דחופים אחרים יש לפנות לנועה 052-6534578

 

בכל עת ניתן לפנות למוקד המערך הוטרינרי שפעיל 24/7 במספר 8451* או באתר https://vet.eastgalil.org.il/

הנדון: מכרז פומבי מספר 05/2018 - פרוטוקול מס' 2 - הודעה על הארכת מועדי המכרז ופרסום תשובות הבהרה

תאריך: 9.3.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מספר 05/2018 לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה

על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 

פרוטוקול מס' 2 - הודעה על הארכת מועדי המכרז ופרסום תשובות הבהרה

 

1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 21.3.2018 לא יאוחר מהשעה 14:00 במשרדי מנכ"ל האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.


2. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.


3. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת
החברה וזאת תמורת תשלום בסך 2,000 ש"ח (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.


4. שימת לב המשתתפים, כי נוכח שינויים שהוספו למסמכי המכרז בעקבות תשובות ההבהרה, ערך האשכול חוברת מכרז מעודכנת, שנועדה להחליף את חוברת המכרז הקודמת. על
משתתפים שכבר רכשו את חוברת המכרז לפנות אל האשכול לקבלת חוברת המכרז המעודכנת, ללא תשלום.


מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ה-08.04.18 בשעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

פרוטוקול 2 - דף מקדים לחץ כאן

פרוטוקול 2 - תשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן

 

מכרז פומבי מס' 03/2018 לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור בשטח השיפוט של רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

תאריך: 1.3.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

 מכרז פומבי מס' 03/2018
לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי
גזם ומרכזי מחזור בשטח השיפוט של רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ


1. חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת והתקנת מסתורי כלי אצירה לאשפה, הקמת משטחי גזם ומרכזי מחזור בשטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן – החברה, העבודות, הרשויות המכרז והחוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה הקבלנות בהרחבה.


2 . את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 3,000 (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 15:00-09:00 החל מיום 04.03.18.


3 . ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: www.eastgalil.org.il . הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות
על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.


4 . פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר חיים אלמליח מנהל איכות הסביבה אשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il טלפון לוידוא קבלת דוא"ל
04-8200807 .


מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ה-08.04.18 בשעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן

נספח ו' - כתב כמויות להגשת הצעת מחיר לחץ כאן

 

מכרז פומבי מס' 05/2018 - הארכת מועדים לשאלות הבהרה ולהגשת המכרז לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

תאריך: 27.2.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

 

 

אשכול גליל מזרחי בע"מ – מכרז פומבי מס' 05/2018

לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ליום ראשון 04.03.18 לא יאוחר מהשעה 08:00.

שאלות ניתן לפנות בכתב בלבד אל מנהל אגף איכות הסביבה חיים אלמליח במייל: haim@eastgalil.org.il יש לוודא קבלה בטלפון 050-5501089

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום רביעי ה14.03.18 לא יאוחר מהשעה 14:00 במשרדי האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון.  

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה ובאתר האינטרנט של האשכול בכתובת www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

לצפייה בפרוטוקול

 


 

מכרז פומבי מספר 05/2018 - לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

תאריך: 22.2.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

 

מכרז פומבי מספר 05/2018

לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 

 - נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז - מכרז פומבי מס' 05/2018 לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת -


1. חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקה, שירות ואחזקה של מערכת ניהול ובקרה על פינוי פסולת עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– החברה, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.


2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 2,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 15:00-09:00 החל מיום 22.02.2018.


3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.


4. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל מר חיים אלמליח, מנהל איכות הסביבה באשכול גליל מזרחי, באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל haim@eastgalil.org.il. טלפון לוידוא קבלת דוא"ל 055-5501089.

 

מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד 11.03.2018 בשעה 12:00 הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

לעיון בפרטי המכרז המלאים לחץ/י כאן

 

מכרז פומבי מס' 02/2018 למשרת עוזר/ת למנהלת גליליום

תאריך: 18.01.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 02/2018 למשרת עוזר/ת למנהלת גליליום

 

בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש), ותקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם – 1979 , ובהתאםלסעיף 41 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז- 1998, ניתנת בזה הודעה על משרה פנויה, והזמנה להציג מועמדות.

 

א. כללי
מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את המסמכים הבאים:
א. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות).
ב. תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת (השכלה, השתלמויות וכיו"ב).
ג. רישיון נהיגה.
ד. המלצות ממקומות עבודה קודמים -רצוי

 

מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל hr@eastgalil.org.il עד ליום ה' ה -1/02/18 בשעה 10:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם
המועמד/ת ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה.
אשכול גליל מזרחי שומר על זכותו להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה האמורה, מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 04-8200807, בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של אשכול גליל מזרחי להלן: "ועדתהמכרזים".

 

 

לעיון בפרטי המכרז המלאים לחץ/י כאן

 

מכרז פומבי מס' 01/2018 למשרת מפקח/ת איכות הסביבה

תאריך: 03.01.2018

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

 

מכרז פומבי מס' 01/2018 למשרת מפקח/ת איכות הסביבה

 

א. כללי
מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש לאשכול גליל מזרחי את המסמכים הבאים:
א. קורות חיים שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות).
ב. תעודות המעידות על כישורי המועמד/ת (השכלה, השתלמויות וכיו"ב).
ה. רישיון נהיגה.
ו. המלצות ממקומות עבודה קודמים -רצוי


מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים + המסמכים הנדרשים לדוא"ל hr@eastgalil.org.il עד ליום א' ה 18/01/18- בשעה 10:00 נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה.


אשכול גליל מזרחי שומר על זכותו להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה האמורה, מבלי שיהא בכך משום התחייבות להאריך את המועד כאמור.


פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון 04-8200807, בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של אשכול גליל מזרחי להלן: "ועדת המכרזים".


יודגש כי ייתכן והליך המכרז בכללותו יהיה טעון אישור משרד הפנים ובנסיבות אלה ייתכנו, עד למועד הגשת מועמדות למכרז, שינויים שיידרשו ע"י משרד הפנים, לפיכך הכללים הסופיים שיחולו על המכרז יהיו כפי שיופיעו באתר האשכול, 3 ימי עבודה לפני המועד הקבוע במכרז להגשת הצעות למכרז.

 

אשכול גליל מזרחי אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי ושומר על זכותו להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.
הליכי המכרז-
1. המכרז יתקיים בפני ועדת המכרזים.
2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.
3. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים אשר אינן עומדות בתנאי מכרז זה, וכן, לראיין באופן אישי את המועמדים.
4. ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני מיון והתאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

 

לעיון בפרטי המכרז המלאים לחץ/י כאן

 

 

 

 

פרוטוקול מס' 6 - מענה לשאלות הבהרה

תאריך: 13/12/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

עיקרי שדרוג מערך התחבורה האזורי

תאריך: 10/12/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

 

שמחים לשתף את פירות המאמץ המשותף של רשויות האזור עם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, לשיפור מערך התחבורה האזורי.

 
לנוחיותכם מצורפת חוברת המאגדת את כל תוספות ושיפורי הקווים שבוצעו בחצי השנה האחרונה.
 
 
 

פרוטוקול מס' 5 - הודעה על הארכת מועדי מכרז פינוי פסולת אזורי

תאריך: 6/12/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

פרוטוקולי הבהרות ודחיית מועדים - מכרז פינוי פסולת אזורי

תאריך: 28/11/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

להלן פרוטוקולי הבהרות ודחיית מועדים:

 

פרוטוקול הבהרה 3 - מענה לשאלות הבהרה

 

פרוטוקול הבהרה 4 - דחיית מועדי המכרז

 

 

 

 

מכרז פומבי מס' 05/2017 למשרת מנהל/ת משרד

תאריך: 08/11/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 04/2017 למשרת פקח/ית וטרינרי/ת

תאריך: 08/11/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 03/2017 למשרת כלבן/ית לכלביות צפת וקצרין

תאריך: 08/11/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 6/2017 - הודעה על הארכת מועדי המכרז

תאריך: 08/11/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 6/2017
לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות
החברות באשכול גליל מזרחי (להלן-"האשכול")

 

פרוטוקול מס' 1 - הודעה על הארכת מועדי המכרז

 

 1. 1. המועד אחרון לשאילת שאלות הבהרה יהא עד ליום 16.11.2017

2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום 6.12.2017 עד השעה 15:00
3. פתיחת תיבת המכרזים תיערך ביום 6.12.2017 בשעה 15:00
4. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: www.eastgalil.org.il הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
5. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 5,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית ו/או בכרטיס אשראי. רכישת חוברות PDF בקובץ המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.
6. עדכונים נוספים מצויים במסגרת תשובות ההבהרה, המצויות באתר האשכול, בכתובת: www.eastgalil.org.il

 

הבהרה זו כוללת עמוד אחד.
ההבהרות המפורטות במסמך זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור במסמך זה גובר על האמור בחוברת המכרז ובהבהרות של המועצה בעניין.
על המשתתפים לצרף את מסמך זה להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את המועצה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את המועצה.
אשכול גליל מזרחי מאחל הצלחה למשתתפי המכרז

מכרז פומבי מס' 6/2017 - מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי האשכול

תאריך: 08/11/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 6/2017
לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות
החברות באשכול גליל מזרחי (להלן-"האשכול")

 

פרוטוקול מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה

 

 

מכרז פומבי מס' 08/2017 - לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת אגף הפסולת

תאריך: 22/10/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת אגף הפסולת במשרה מלאה

 

תיאור התפקיד:
 

ביצוע הפעולות הנדרשות להקמת מערך פינוי פסולת אזורי ברשויות אשכול גליל מזרחי (עד 18 רשויות החברות באשכול גליל מזרחי).

ניהול ותפעול מערך פינוי הפסולת ברשויות ובכלל זה ניהול כוח האדם במערך.

ביצוע, בקרה ועמידה בתכנית העבודה ובתקציב האגף.

אחריות מלאה על הקשר והעבודה השוטפת מול הרשויות המקומיות.

ניהול ובקרה על עבודת הקבלנים ומעקב אחר דו"חות ביצוע והתקדמות המוגשים מטעם הקבלנים.

ייזום וקידום פרויקטים סביבתיים נוספים לפי הנחיית אשכול גליל מזרחי.

 

לצפייה בפרטי המכרז

מכרז פומבי מס' 6/2017 - לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת (לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי

תאריך: 18/10/2017

  

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 6/2017 (לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת) לרבות פסולת גזם וגושית) מרשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 

 

1. חברת אשכול גליל מזרחי בע"מ מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת ופסולת גזם משטח שיפוטן של רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ כמפורט בחוזה הקבלנות (להלן– החברה, העבודות, הרשויות, המכרז ו- החוזה, בהתאמה), הכול כמפורט במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בהרחבה.

את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי החברה, במשרדיה במרכז העסקים בצומת כוח, באמצעות שיק מזומן לפקודת החברה וזאת תמורת תשלום בסך 5,000 ₪ (כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו או לחילופין לקבלם בקובץ PDF ע"י תשלום בדרך של העברה בנקאית. ניתן לרכוש את חוברת המכרז במזומן או בשיק במשרדי החברה בכתובתה במרכז העסקים בצומת כ"ח, מבואות חרמון, גליל עליון או ע"י ביצוע
העברה בנקאית לחשבון בנק אשר מספרו 300664 סניף 542 (ראש פינה) בנק הפועלים חשבון ע"ש אשכול גליל מזרחי בע"מ והעברת אישור תשלום לכתובת דוא"ל: keren-or@eastgalil.org.il
(לוודא קבלת אישור בטלפון מס' 04-8200807) תוך ציון מהות הגוף הרוכש וכן כתובת הדוא"ל למשלוח חוברת המכרז (על נספחיה).
2. רכישת חוברות המכרז תיעשה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00 החל מיום 20.10.2017.
3. ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו: www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
4. פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גב' קרן אור עזרא- מנהלת פרויקטים אשכול גליל מזרחי באמצעות פנייה בכתב בלבד, בדוא"ל or@eastgalil.org.il-keren טלפון לווידוא קבלת דוא"ל 04-8200807.
מועד אחרון להגשת ההצעה - ההצעה תימסר במסירה ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה, עד ליום 30.11.2017 עד השעה 15:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

 

מסמכים מצורפים:

- מסמכי המכרז

- נספח ה'

- נספח ז' מפרט טכני

 

בכבוד רב,
נורית צור-רבינו, מנכ"לית
אשכול גליל מזרחי

 

 

 

פרוטוקול מס' 2 - דחיית מועדים ומענה לשאלות הבהרה מאת המשתתפים – כולל שינוי תנאי סף

תאריך: 15/10/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט לניקוי רחובות


עבור רשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ (להלן: "החברה")
פרוטוקול מס' 2 דחיית מועדים, שינוי תנאי סף ומענה לשאלות הבהרה מאת - המשתתפים

 

לצפייה בפרוטוקול הבהרות


1 . החברה מבקשת לעדכן בשנית את המשתתפים בדבר תאריכי מכרז מעודכנים כדלקמן:
1.1 . המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נדחה והינו ביום 30.10.2017 ועד השעה 13:00.
1.2 . המועד לפתיחת תיבת המכרזים יקבע בהמשך על ידי האשכול והמידע בדבר האמור יימסר לכלל המשתתפים.
2 . מובהר בזאת כי רכישת מכונות טיאוט ע"פ המכרז יכולה לעשות ישירות ע"י החברה עבור הרשויות המקומיות החברות בחברה (באשכול) ולחלופין ישירות ע"י הרשויות המקומיות החברות באשכול,
בהתאם לתנאי והוראות המכרז. במקרה של רכישה ישירות ע"י רשות החברה באשכול, ייחתם נספח מתאים שיצורף להסכם המכרז. בכל מקרה, שירותי תחזוקה/אחריות מורחבת, ככל שידרשו ע"י הרשות הרלבנטית, יסופקו ישירות לרשות, כמפורט במכרז על נספחיו.
3 . תשומת לב המשתתפים - במסגרת תשובות ההבהרה להלן שונו תנאי סף במכרז, לרבות קבוצות/קטגוריות מכונות לגביהן ניתן להגיש הצעות. לתשובות ההבהרה מצורפים נספחים מעודכנים למסמכי המכרז. יש להקפיד להגיש את ההצעה על גבי הנספחים המעודכנים.

 

 

 

הודעה על דחיית מועד הגשת מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט רחובות (בגדלים שונים) עבור רשויות מקומיות החברות באשכול

תאריך: 27/09/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

אשכול גליל מזרחי בע"מ מודיע בזאת על דחיית מועד הגשת מכרז פומבי מס' 7/2017 לאספקת מכונות טיאוט רחובות (בגדלים שונים) עבור רשויות מקומיות החברות באשכול.

 

לצפייה בפרוטוקול הבהרות

 

המועד האחרון להגשת הצעות: יום 22.10.2017 לא יאוחר מהשעה 13:00 במשרדי מנכ"ל האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, גליל עליון.  

רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז - סך של 5,000 ש"ח (כולל מע"מ) שלא יוחזרו.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה ובאתר האינטרנט של האשכול בכתובת www.eastgalil.org.il.

הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום 1.10.2017 בשעה 13:00 למשרדי פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ, פקס' 09-7654314, דוא"ל kira@portaleco.co.il טל' לוידוא קבלה 09-7654315.

    

נורית צור-רבינו, מנכ"לית

אשכול גליל מזרחי בע"מ

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז פומבי 07/2017 - לאספקת מכונות טיאוט רחובות (בגדלים שונים) עבור רשויות מקומיות החברות באשכול

תאריך: 06/09/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

ממשיכים בתנופה! שדרוג ותוספות של קווים חדשים בגליל המזרחי

 

תאריך: 03/09/2017

 

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

 

 

 

 

 

ממשיכים בתנופה! שדרוג ותוספות קווים במערך התחבורה הציבורית בגליל המזרחי 

 

למידע נוסף אודות מסלולי הקווים, תחנות ולוחות הזמנים: מוקד כל קו- 8787*
www.bus.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרז פומבי 07/2017 - לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת חשבונות

תאריך: 22/08/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי 07/2017
לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה

 

מנהל/ת חשבונות

 

מודעה מנהלת חשבונות אשכול

 

מכרז פומבי 01/2017 - לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת איכות סביבה

תאריך: 22/08/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי 01/2017
לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה

 

מנהל/ת איכות סביבה

 

מודעת-דרושים-מנהל-מערך-פסולת

שיפורים בתחבורה ציבורית גולן

 

תאריך: 03/08/2017

 

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

 

 

 

 

 

שיפורים בתחבורה ציבורית גולן

 

קו 44 – גדות-חצור, הכפלת מס' הנסיעות היומי בכל כיוון מ-3 ל-6.

 

קו 51 – נטור-טבריה, תוספת 15 נסיעות שבועיות בכל לכיוון, רובן על בסיס קבוע וחלקן הקטן במסגרת תגבורי קיץ.

 

קווים 54/59 – ביטול קו 54 (אורטל-קרית שמונה) והחלפת כל הנסיעות שלו בנסיעות קו 59 (קצרין-קרית שמונה. מעבר להתחלה בקצרין מדובר במסלול זהה), כולל תוספת נסיעות.

 

קו 57 קצרין-טבריה, תוספת 25 נסיעות שבועיות, מתוכן 15 נסיעות שבועיות במסגרת תגבורי קיץ.

 

לינק ללוח הזמנים החדש

 

 

 

 

 

 

 

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לרכישת מיכלי אצירה מדגם OMB

תאריך: 27/7/2017

גורם מארגן: אשכול גליל מזרחי

 

 

 

 

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לרכישת מיכלי אצירה מדגם OMB

 

חוות דעת מקצועית

 

OMB מודעה

 

תשובות לשאלות מציעים - מכרז מכלי אצירה

תאריך: 20/07/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

מתחברים בגליל המזרחי! שיפור והנגשת התחבורה הציבורית האזורית

 

תאריך: 17/07/2017

 

גורם מארגן:

 

אשכול גליל מזרחי

 

 

 

 

 

מתחברים בגליל המזרחי!

בימים אלה יוצאים משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית בפרוייקט לשיפור והנגשת התחבורה הציבורית האזורית ביישובי הגליל המזרחי.
כחלק מהפרוייקט, יורחבו שירותי התחבורה הציבורית ליישובים חדשים, יתווספו קווים חדשים וישופרו המסלולים והתדירויות של קווים קיימים.
מעתה, ההגעה בתחבורה הציבורית למוקדים מרכזיים ברחבי הגליל תהיה קלה יותר, נוחה יותר ומהירה יותר!

 

למידע נוסף אודות מסלולי הקווים, תחנות ולוחות הזמנים: מוקד כל קו- 8787*
www.bus.gov.il

 

Galil-Mizrachi-BusLine-46-178-30-35-36-25 148x270-v22

 

 

 

מכרז פומבי 01/2017 - לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה מנהל/ת איכות סביבה

תאריך: 13/07/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

מכרז פומבי 01/2017
לאשכול גליל מזרחי דרוש/ה

 

מנהל/ת איכות סביבה

 

בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות אספקת כלי אצירה

תאריך: 04/07/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

בקשה לקבלת מידע (RFI) אודות אספקת כלי אצירה

 

אשכול גליל מזרחי מודיע בזאת על רצונו לקבל מידע אודות ספקים אשר ביכולתם לספק כלי אצירה בנפח 3200 ליטר ו-2400 ליטר לפינוי ע"י משאיות אשפה מסוג OMB SIDE LOADER CMPL 7ET 23 m3, לרבות הכוללים מנגנונים מתאימים לפינוי אוטומטי ע"י משאיות אשפה מהסוג האמור.


המועד האחרון להגשת המידע:
1 . את המענה לבקשת המידע יש להגיש בעותק אחד לא יאוחר מיום 25.7.17 עד השעה 13:00 למשרדי האשכול, גליל מזרחי, מרכז עסקים צומת כח הגליל העליון טל': 04-8200807 פקס: 04-8200857

או ע"י שליחה לדוא"ל keren-or@eastgalil.org.il.
2 . את נוסח הבקשה ניתן לקבל במשרדי האשכול בשעות העבודה המקובלות וכן באתר האינטרנט של האשכול בכתובת
www.eastgalil.org.il.
3. פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום 18/7/2017בשעה 12:00 למשרדי פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ, פקס' 09-7654314, דוא"ל kira@portaleco.co.il, טל' לוידוא קבלה 09-7654315.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסום מכרז 05/2017 - אספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

תאריך: 03/07/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי


מכרז פומבי05/2017
לאספקת מכלי אצירה לרשויות מקומיות החברות באשכול גליל מזרחי בע"מ

 

אשכול גליל מזרחי מודיע בזאת על רצונו לקבל הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 5/2017 לאספקת מיכלי אצירה לפסולת
ביתית עבור רשויות מקומיות החברות באשכול.

המועד האחרון להגשת הצעות: יום 25/7/2017 לא יאוחר מהשעה 12:00 במשרדי מנכ"ל האשכול – מרכז העסקים, צומת כ"ח, הגליל העליון.
רכישת מסמכי המכרז והשתתפות במכרז - סך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) שלא יוחזרו.
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי האשכול בשעות העבודה ובאתר האינטרנט של האשכולבכתובת www.eastgalil.org.il. הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע ואין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.
פרטים נוספים ושאלות הבהרה בכתב בלבד עד ליום 18/7/2017 בשעה 12:00 למשרדי פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ, פקס' 09-7654314,
דוא"ל kira@portaleco.co.il טל' לוידוא קבלה 09-7654315.

 

 

 

 

 

 

 

פרסום מכרז 04/17 - שיקום מצד עתרת

תאריך: 29/06/2017

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי


מכרז פומבי04/2017
שיקום מצד עתרת

 

1. רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר,
במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף המפורטות להלן:
א. המציע הינו קבלן מורשה בהתאם לחוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969- ולתקנות שהותקנו
על פיו, או כל דין אחר שיחליף אותם, כמורשים לקבוצה - ג,
בענף - 200 , ובהיקף כספי מתאים.
ב. רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים בעלי ניסיון וכושר
לביצוע העבודה ובזמן הנדרש.
ג. המציע רשום לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו 1975- ,
כעוסק מורשה ומגיש את הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין
מס ערך מוסף.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי האשכול תמורת
1,000 ₪ וזאת החל מיום 2.7.2017 עד השעה 15:00 .
3. סיור קבלנים יערך ביום חמישי 13.7 בשעה 9:30 , במצד עתרת.
4. הצעות בכתב במעטפה סגורה, יש להכניס לתיבת ההצעות
במשרדי האשכול במרכז העסקים צומת כוח עד ולא יאוחר
מ 27.7.2017- בשעה 15:30 .

נורית צור - רבינו
מנכ”לית האשכול


טלפון לפרטים נוספים:04-8200807

 

מודעה לפרסום מכרז מצד עתרת

מכרז שיקום מצד עתרת פרק 1

מכרז שיקום מצד עתרת פרק 2

מכרז שיקום מצד עתרת פרקים 3-4-5

כתב כמויות

מפרט שלט קרן שטחים פתוחים

תוכנית פיתוח אתר

פרטי אדריכלות נוף

פרטי קונסטרוקטור לסככה

 

 

 

מתחילים להרגיש את השינוי – תוספת קווי תחבורה ציבורית בגליל המזרחי

 תאריך: 15.6.17

 

 

 

 

תוספת קווי תחבורה ציבורית בגליל המזרחי

 

משרד התחבורה מודיע כי ביום שני ה- 12/6/17 יצטרפו שני קווי אוטובוס חדשים למערך שירותי התחבורה הציבורית באזור.

התוספות נעשות במסגרת תוכנית שיפור התחבורה הציבורית שמובילים אשכול גליל מזרחי ביחד עם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.

במסגרת שיפור השירות יונהגו שני קווים חדשים:

הראשון, קו 46 (נתיב אקספרס) ממושב עלמה לישוב בר יוחאי, שיעבור בישובים ריחנאייה, כרם בן זמרה, צומת פארק התעשיות רמת דלתון, דלתון, ויחבר אותם עם מרכז המועצה האזורית מרום הגליל בבר יוחאי – שבהם קיימים שירותים רפואיים, מתנ"ס, חוגים ומוסדות המועצה עצמה.

שעות פעילות הקו: מעלמה ב-08:15, 12:15 ו-15:45. מבר יוחאי ב-11:00, ב-18:00 וב-20:00. ימים ראשון עד חמישי.

השני, קו 178 (נתיב אקספרס) מקיבוץ סאסא למכללת תל-חי, יעבור בישובים דוב"ב, ברעם, יראון, אביבים וימשיך לקרית שמונה ומכללת תל-חי.

שעות פעילות הקו: מסאסא ב-07:10 ו-14:40. ממכללת תל-חי ב-16:15 וב-18:45. ימים ראשון עד חמישי.

בנוסף, יחול שדרוג בקו החדש מרג'ר לקריית שמונה, קו 37 (תחבורה ציבורית גולן), שהתחיל לפעול לפני חודשים. מתוך 10 נסיעות הקיימות בקו, 3 נסיעות לכיוון ישרתו גם את מכללת תל-חי. שעות היציאה מרג'ר של הנסיעות הנכנסות למכללה : 08:00, 09:45, 13:30. שעות היציאה (מקרית שמונה) של הנסיעות הנכנסות למכללה: 12:10, 14:15, 18:00.

קו 23 (סופרבוס) תל קציר-טבריה יפעל במתכונת מתוגברת של 6 נסיעות לכל כיוון, נוספו 3 יציאות יומיות (א-ה) ב-11:35, 17:40 ו-19:10, וכן נסיעה נוספת ביום ו' ב-11:35.

כלל המידע, לגבי מסלול הקווים, תחנות האיסוף וההורדה ושעות היציאה יהיה זמין החל מיום ראשון ה-11.6 במוקד *8787 של משרד התחבורה, באתר האינטרנט של המוקד (bus.gov.il) ובשלל ערוצי המידע והאפליקציות הרלבנטיים.

אילן אור, יו"ר ועדת תחבורה באשכול גליל מזרחי וראש מועצה מקומית יסוד המעלה, אמר כי הוא "מברך על ההתפתחות הנוספת בקידום איכות שרותי התחבורה הציבורית באצבע הגליל ורמת הגולן ובביצוע שלב נוסף של התוכנית הכוללת לרווחתם של תושבי הצפון, כפי שהובטח לנו על ידי משרד התחבורה".

מאשכול גליל מזרחי נמסר כי במהלך החודשים האחרונים נעשו שיפורים בקווים שונים, ובחודשים הקרובים צפויים לחול שדרוגים ותוספות קווים למערך הקיים, הכל במסגרת שיפור הנגישות בין הישובים ולמוקדי עניין לציבור.

 

צוות העבודה יחד עם אילן אור יו"ר הוועדה

צוות העבודה יחד עם אילן אור יור הוועדה

 

נסיעה ראשונה לקו 178 של חברת נתיב אקספרס מסאסא לתל חי

קו 178 של נתיב אקספרס נוסע לראשונה מסאסא לתל חי

 

תשובות לשאלות מציעים- מכרז תכנון רמפות

תאריך: 15.6.17 

  

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

תשובות לשאלות המציעים למכרז זוטא 03/2017

 

לפרטים לחץ כאן

חג פסח ופסחא שמח

תאריך:9/4/17

 

 

 

 

 

דרוש/ה מוביל/ה תוכנית דיגיטלית

תאריך: 14/2/17

 

 

מקום:

צומת כוח, הגליל העליון

 

גורם מארגן:

אשכול גליל מזרחי

 

 

 מכרז פומבי מס' 02/2017

 

בהתאם לסעיף 3 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש"ם-1979,

 

מכריז בזה אשכול גליל מזרחי בע"מ על משרה פנויה

 

מנהל/ת פרויקטים בתחום הדיגיטל

 

 כפיפות ואחריות ניהולית: מנכ"לית אשכול גליל מזרחי

 

 היקף משרה: משרה מלאה

 

תחומי אחריות:

 

ü      תכנון, גיבוש והובלת אסטרטגיה דיגיטלית בתחומים בעלי חשיבות אסטרטגית ברמה האזורית ופוטנציאל השפעה רחב ומשמעותי.

 

ü      תכלול יישום הפעולות הדיגיטליות השונות של האשכול, בתיאום עם מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים.

 

ü      ניהול תכנון אסטרטגיה דיגיטלית לשירותים מוניציפליים רוחביים המהווים את ליבת העשייה של האשכול.

 

ü      סיוע לבעלי תפקידים מרכזיים באשכול, בהובלת שינויים אסטרטגיים, תוך ניצול יכולות והזדמנויות דיגיטליות וטכנולוגיות.

 

ü      ניהול התקציב המועבר לאשכול עבור הפרויקטים הדיגיטליים, ושמירת תזרים חיובי אל מול התחייבויות האשכול.

 

ü      ליווי הגורמים המקצועיים באשכול בעבודתם עם יחידות מערכות המידע ברשויות, במטרה לייעל את תהליכי העבודה, להביא להצגה ברורה של הצרכים והדרישות של הגורמים המקצועיים ולסייע בטיוב תהליכי ההטמעה של הפתרונות שסופקו.

 

ü      סיוע בהכנת ובביצוע תכניות רכש, הנדרשות לשם מימוש הפעילויות הדיגיטליות אותן מוביל האשכול.

 

ü      עבודה מול ספקי טכנולוגיה, סיוע באפיון מערכות טכנולוגיות וליווי תהלכי הטמעה.

 

ü      סיוע בהטמעת המדיניות דיגיטלית הממשלתית באשכול, לרבות עקרונות הפעולה ודרכי היישום אותן מתווים מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי ומשרד הפנים.

 

ü      להוות איש קשר בין המטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, למשרד הפנים והאשכול ורשויות האשכול, קביעת ומעקב אחר מדדים להצלחה בפועל בביצוע האסטרטגיה הדיגיטלית בשלטון המקומי.

 

ü      ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות מנכ"לית האשכול.

 

ü      היכרות עם המגמות והיישומים המובילים בעולם בתחום הדיגיטלי לצורך זיהוי הזדמנויות דיגיטליות לשיפור השירותים לתושב, יצירת חסכון בעלויות והגברת האפקטיביות של השירותים בתחומים עליהם מופקדים האשכול, והבאת הזדמנויות אלו לידיעת הגורמים הרלוונטיים באשכול וברשויות האשכול.

 

למסמך המלא

הבהרה

תאריך:9/4/17

 

 

 

הבהרה- פרטי המכרז למערך הויטרינריה יפורסמו במהלך החודש הקרוב. חג שמח

דיוור פברואר 2017

תאריך: 7/2/17

עדכונים מאשכול גליל מזרחי

 

מצורף דיוור פברואר 2017

תוכנית הצפון המאושרת

תאריך: 8/1/17

 

 

התוכנית לפיתוח הכלכלה והחברה יוצאת לדרך - 2017-2018
 
התוכנית שאושרה יוצרת הזדמנות יוצאת דופן שתחבר את הגליל להצלחה של מדינת ישראל. מדובר בתוכנית שנבנתה במשך שנתיים על ידי מנהיגות אזורית גלילית שכוללת ראשי רשויות, נשיאי מכללות, מנהלי בתי חולים ואנשי תעשייה שעבדו ביחד וייצרו תוכניות אסטרטגיות שמותאמת לצרכי האזור ומייצרת הזדמנויות שיובילו לפיתוח כלכלי של הגליל שישפיע באופן ישיר גם על כלכלת ישראל. 
התוכנית מהווה תחילתה של דרך ואסטרטגיה לפיתוח הכלכלה והחברה בגליל.  כעת אנו נערכים לקראת יישום התוכנית בשטח וגיבוש תוכנית משלימה רחבת היקף שתענה על היעדים האסטרטגיים שהצבנו. 
 
 
נמשיך לפעול למען פיתוח הגליל.
 

מתקדמים לעידן חדש בתחבורה הציבורית בגליל המזרחי

תאריך:3.1.17 

 

 

 

מתקדמים לעידן חדש בתחבורה הציבורית בגליל המזרחי

 

מערך התחבורה הציבורית המחודש בגליל המזרחי הוצג היום (3.1.17) בפני ראשי הרשויות ונציגי הרשויות של אשכול גליל מזרחי, ביסוד המעלה. המערך הוצג לאחר עבודת בחינה ותכנון מעמיקה שבוצעה בשנה האחרונה שכללה סקרים וראיונות עם תושבי ונציגי האזור. ראש מועצת יסוד המעלה, אילן אור, יו"ר ועדת התחבורה באשכול גליל מזרחי: "אני מודה למשרד התחבורה על הפרויקט המבורך, לשדרוג מערך התחבורה הציבורית, שיוביל למהפכה של ממש באיכות החיים של תושבי הגליל המזרחי".

מדובר ביוזמה שעלתה לפני כשנתיים על ידי ראשי הרשויות באשכול גליל מזרחי במטרה ליעל את נושא התחבורה הציבורית במרחב. לשם כך עמלו במשרד התחבורה ביחד עם חברת יפה נוף וחברת mtp על תוכנית מפורטת שתתוקצב על ידי משרד התחבורה.

על פי התוכנית שהוצגה יתוגברו הנסיעות הציבוריות המחברות לערים קרית שמונה , צפת וטבריה וכן תיגבור נסיעות למוקדי הפעילות של המועצות האזוריות, אל מכללת תל חי ואל המרכזים הרפואיים זיו ופוריה.  בין היתר בתוכנית החדשה יתווספו 13 קווים חדשים, שידרוג 16 קווים קיימים, הכללת 15 ישובים שבעבר לא קיבלו שירות ותגבור שירות ב46 ישובים.

במהלך הישיבה התקיים דיון מעמיק על התוכנית שהוצגה ואף הועלו בקשות לתוספות ושינויים שיבוצעו לפני אישורה הסופי של התוכנית. התוכנית צפויה לצאת אל הפועל בחודשים הקרובים.

מאיר חן, מנהל  הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה: "מדובר במהלך משמעותי להשלמת פערים שנוצרו, במשך השנים,  בגליל המזרחי. תכנון מערך התחבורה הציבורית המחודש מהווה בשורה של ממש לתושבים ומהלך נלווה להכללת הגליל המזרחי ברפורמת המחירים, אשר  בוצעה באפריל 2016 והוזילה דרמטית את מינויי הנסיעה באזור זה".

אור: "רפורמת  המחירים שנכנסה לתוקף לפני כחצי שנה ושדרוג מערך התחבורה הציבורית שאנו עושים כעת שכולל הוספת קווים ושדרוג קווים קיימים יובילו לשינוי של ממש . התכנית איכותית יעילה ומעניקה פתרונות למגוון אוכלוסיות. זוהי בשורה של ממש לאיכות חיי התושבים בצפון. בנוסף לכך אני מקווה שפרוייקט הרכבת יקודם במהרה. שלב ראשון עד לעמיעד ושלב שני לקרית שמונה, דבר שיתחבר לתכנית הצפון ולקידום תעסוקה והתיישבות בגליל ובגולן"

מנכ"לית אשכול גליל מזרחי, נורית צור רבינו: "לפני כשנתיים החלה ועדת התחבורה שלנו בראשות אילן אור לפעול על מנת להוביל לחיסכון בהיסעים עבור הרשויות ולייעל את השירות לתושבים. זו היתה עבודה מאוד ממוקדת וכללה שותפים רבים ותהליך עבודה מאוד מפורט שאת פרותיו אנו רואים היום" 

רונאל תשובה יו"ר אגודת הסטודנטים:  "מדובר בתוכנית חשובה ומהותית עבורה אוכלוסיית הסטודנטים. במשך זמן רב אנו דורשים פתרונות תחבורתיים ל4500 הסטודנטים ואנו שמחים שרואים את הפתרון באופק. כבר בזמן הקרוב נפתח בקמפיין הסברה לסטודנטים על הרפורמה החדשה".

מגדילים את התקציב האזורי לטיפול בפסולת

תאריך:18.11.16

 

 

 

מגדילים את התקציב האזורי לטיפול בפסולת

 

מנכ"ל משרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר, ביקר השבוע בגליל המזרחי והגולן, ועדכן כי המשרד ישקיע 15 מיליון שח נוספים בגליל המזרחי בנוסף ל35 מיליון שכבר אושר.

יו"ר האשכול וראש המועצה האזורית גולן, אלי מלכה עדכן את דנציגר ומנהלת מחוז צפון במשרד, דורית זיס וסגניתה, ד"ר סיגל בלומנפלד על המיזמים המקודמים בגולן. ראש המועצה האזורית גליל עליון, גיורא זלץ הדגים בפניו פעולת הקומפוסטרים הפועלים ביישובי המועצה. לאחר מכן ביקרו דנציגר וצוותו במחצבת עמיעד, שם מתעתד לקום מפעל המחזור החדש של האזור.בישוב הדרוזי בוקעתא הציג ראש הרשות, אוסמה זהווה את האתגרים הרבים הקשורים למאבק במפגעי פסולת בניין באזור איתם מתמודדים בישוב.

כזכור המשרד להגנ"ס העניק 35 מיליון שח לאשכול גליל מזרחי על מנת לשפר את מצבן התשתיתי של מערכות פינוי הפסולת ברשויות האשכול ועל מנת להביא ליצירת פתרון אזורי חכם, יעיל וזול, לאיסוף הפסולת, לסוגיה השונים, במרחב האשכול. המנכ"ל דנציגר עדכן כי תקציב התמיכה יתעדכן ויגיע ל50 מליון שח בשנה הקרובה.

יו"ר ועדת איכות הסביבה באשכול, שמעון סויסה: "ביקור המנכ"ל הוא חשוב לקידום התוכנית האזורית לטיפול מיטבי במערך פינוי הפסולת. בשבועות הקרובים נשלים את כתיבת התוכנית ובתחילת ינואר נצא לדרך לרכש תשתיות אצירה חדשות, ניהול מכרזים משותפים לפינוי פסולת, ניהול משותף של תחנות מעבר ועוד".

מנכ"לית אשכול גליל מזרחי, נורית צור רבינו: "מטרתנו היא לרתום את משרדי ממשלה להוביל ביחד אתנו שינוי אזורי ולסייע לרשויות להתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים העומדים בפניהן. אנו שמחים כי המשרד להגנת הסביבה פועל אתנו בשיתוף פעולה הדוק על מנת להביא את הרשויות באזור ליישור קו תשתיתי ושירותי. זהו אחד מהפרוייקטים המרכזיים  שמוביל האשכול שכבר בשנת 2017 יוכלו תושבי האזור להנות ממנו ".

נאבקים למען תקצוב תוכנית הצפון

תאריך: 31.10.16 

 

הגליל עלה לירושלים

 

 

"ביבי תתעורר, הצפון שווה יותר" קראו השבוע (31.10.16)מעל לאלף תושבי הצפון ועשרות ראשי רשויות מהגליל שהפגינו מחוץ לכנסת במחאה על הזנחת הממשלה ואי תקצוב תכנית המיליארדים לפיתוח הצפון.

 

השבוע הגיעו למעלה מאלף תושבי הצפון, ועשרות ראשי רשויות מהגליל והגולן והפגינו מחוץ למשכן הכנסת, על רקע פתיחת מושב החורף ואישור תקציב 2017-2018 ללא תקצוב תוכנית צפון כפי שהבטיחו ראש הממשלה נתניהו שר האוצר כחלון ושר הנגב והגליל אריה דרעי

תקציב שהיה מיועד לפיתוח כלכלי חברתי של הצפון, בהיקף כ-18 מיליארד ₪.

כזכור בחודש אוגוסט האחרון נסוגה בה ממשלת ישראל מההחלטה להקצות תקציב מיוחד למימוש תכנית לאומית לפיתוח כלכלי חברתי של הצפון ,בעקבות כך החליטו ראשי הרשויות באשכול גליל מזרחי לחבור לראשי הרשויות באשכול גליל מערבי וגליל מרכזי ולצאת ביחד למאבק ציבורי רחב על התקציב המיוחל. היום - יום פתיחת מושב החורף של הכנסת - הצפונים עלו לכנסת להפגנת ענק בה קראו: "ביבי, תתעורר- הצפון שווה יותר!".

משעות הבוקר המוקדמות יצאו כעשרים אוטובוסים ועשרות כלי רכב פרטיים מכל רחבי הגליל לעבר ירושלים. המפגינים התמקמו בגן הורדים בכניסה לכנסת נשאו שלטים וקראו לממשלה לתקצב את התוכנית. במהלך ההפגנה הגיעו חברי כנסת מכל הסיעות מהקואליציה ומהאופוזיציה והצטרפו למוחים.

במקביל במשכן הכנסת התקיימו ועדות שדנו בנושא תוכנית הצפון. ועדת השקיפות בראשות ח"כ סתיו שפיר דנה בנושא כאשר הנציגים המקצועיים של המשרדים השונים נדרשו לספק תשובות מדוע לא תוקצבה התוכנית. לאחר מכן הנושא נידון בהרחבה גם בועדת צדק חלוקתי בהובלת ח"כ מיקי מכלוף זוהר. במהלך השבועות הקרובים צפויים דיונים נוספים.

יו"ר אשכול הרשויות בגליל המזרחי וראש מועצה אזורית גולן, אלי מלכה אמר בהפגנה כי: "זה הזמן של ממשלת ישראל להציל את הגליל. יש פה הזדמנות חד-פעמית למנף את יתרונותיו וחוזקותיו של הגליל ולצמצם את הפערים הגדולים שנוצרו בכל תחומי החיים בין הצפון למרכז ודרום הארץ. לא ניתן להעביר את תקציב המדינה ללא תקצוב תכנית צפון".

בעקבות המחאה נקבעה ישיבה דחופה עם שר האוצר, משה כחלון, שר הביטחון, אביגדור ליברמן, והשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אריה דרעי. הללו סיכמו עם ראשי רשויות מאזור הצפון על שורה של צעדים ומהלכים לפיתוח הגליל וצפון הארץ, ביניהם, הקמת ועדת מנכ"לים שתביא ליישום ושילוב התוכנית לקידום הצפון כבר בתקציב המדינה הקרוב לשנים 2018-2017. הצוות ידון ויבחן צעדים כלכליים שונים ומשמעותיים לפיתוח הצפון בשנתיים הקרובות, כגון העברת מחנות צה"ל לצפון, העתקת פעילות של חברות ממשלתיות, העתקת מכון וולקני ואמצעים נוספים לפיתוח ולעידוד התעסוקה בצפון הארץ. כמו כן ייבחן הצוות צעדים לשיפור ולהעלאת איכות החיים ורווחת התושבים בצפון, וייתן דגש מיוחד תחומי הבריאות, הרווחה והחינוך. התוכנית המגובשת תוגש עד לסוף נובמבר.

על אף הבטחות אלו, מאבקם של ראשי ותושבי הצפון לא עוצר כאן. הם ימשיכו לעמוד על המשמר עד להוצאתה לפועל ותקצובה של תכנית מקיפה לפיתוח כלכלי-חברתי של הגליל.  

 

 

שר האוצר : הצפון צריך תקצוב משמעותי

תאריך: 17.08.16 

כחלון: הצפון צריך תוכנית משמעותית

"הצפון צריך לקבל תכנית משמעותית אך ממוקדת בדיוק כמו שקיבל הדרום בשנים האחרונות. יש לעשות את התכנית באחריות ובנחישות" אמר שר האוצר, יו"ר מפלגת כולנו משה כחלון בפגישת עבודה שנערכה הערב (16.8.16) בין שר האוצר משה כחלון לראשי הרשויות בצפון לאחר שנודע כי תוכנית הצפון נותרה מחוץ לתקציב המדינה.

הפגישה התקיימה במועצה אזרית מרום הגליל ואליה הגיעו ראשי רשויות מאשכול גליל מזרחי, אשכול גליל מערבי ואשכול בית הכרם. ראשי הרשויות שטחו בפני שר האוצר את חשיבות תקצוב תוכנית הצפון במטרה לחולל שינוי משמעותי לצפון. השר כחלון אמר בפגישה כי: "מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ואנשי אגף התקציבים יפעלו בחודשים הקרובים על יישום תכנית נכונה ושקולה בשיתוף פעולה עם ראשי הרשויות" .

ראשי הרשויות העלו את הבעיות הבוערות בפריפריה הצפונית בהם בעיית הבריאות, החינוך והתעסוקה. עוד טענו כי לא יתכן כי המענקים בקרית שמונה ובשלומי יהיו זהים למענקים ביוקנעם. שר האוצר כחלון הנחה את אגף התקציבים לבחון העדפה מיוחדת לעידוד מפעלים למעבר לצפון.

ראשי הרשויות עמדו על כך שתיהיה תוכנית אסטרטגית לצפון שתחולל שינוי משמעותי ותחזיר את הצעירים הביתה.

ח"כ יפעת שאשא ביטון: "תכנית ממוקדת לחיזוק הצפון בכלל והגליל בפרט היא צעד חשוב ומשמעותי ברמה הלאומית, הכלכלית והחברתית. בחודשים האחרונים פעלתי רבות לקידום הצפון ואין ספק כי הגיע הזמן לתוכנית אסטרטגית משמעותית שתחזיר את הצעירים שלנו הביתה. אני מברכת על כך ששר האוצר כחלון פועל בנחישות ומחוייבות לקידום תוכנית אמיתית ואחראית כשטובת הצפון לנגד עיניו".

עמית סופר, ראש מועצה אזורית מרום הגליל שאירח את הפגישה: "השר כחלון, ידיד לגליל יודע מהם האתגרים כאן. ביחד נקים צוות בהובלת השר ונתחייב להביא בשורה אמיתית. יש לגדוע את תסמונת הטיל שברגע שנאסרללה מחליט יש תקציב, האמירה של השר "העתק הדבק" על מה שנעשה בדרום היא אמירה חשובה ואסטרטגית ואותה אנחנו לוקחים בשתי ידיים".

יור אשכול גליל מערבי, שלמה בוחבוט ביקש שנציגי האשכולות יהיהו בצוותי העבודה של משרד האוצר ואמר: "יש לתת מעמד מיוחד ומענקים למפעלים כיד שירצו לבוא לצפון, מענקים. כמו כן חשוב לטפל בבתי החולים בצפון שיהיו ריווחים ויתנו שירותי חוץ אך לשם כך  צריך להשקיע כסף".

יו"ר אשכול בית הכרם וראש עיריית כרמיאל, עדי אלדר העלה בישיבה את הנושאים הבוערים בצפון: "אזור המרכז חי 8 שנים יותר מהצפון וזה מדליק נורה אדומה. בנוסף מאז שיוקנעם קיבלה את אותן ההטבות כמו בשלמי שום מפעל לא מגיע אלינו".

יו"ר אשכול גליל מזרחי וראש מועצה אזורית גולן, אלי מלכה: "יש תוכנית מצויינת שהוכנו באשכולות וצריך לאמץ אותן . בסופו של דבר אם לא יהיו עוגני צמיחה דרמטיים השינוי המיוחל זה לא יקרה. קידום העתקת בסיסי צה"ל לצפון, העתקת מכון ולקני והקמת אוניברסיטה בגליל זו התחלה חשובה שיכולה בהחלט להביא בשורה לצפון. 

עדכונים בתחבורה הציבורית באזור

תאריך: 30.12.15

עדכונים במערך התחבורה הציבורית בגולן ובגליל המזרחי 
 
 
לוח הנסיעות החדש החל מ- 1.1.16 לחץ כאן
 
 
1
 

העתיד כבר כאן

תאריך:  31.10.2014

 

המכללה האקדמית תל-חי ואשכול רשויות גליל מזרחי, מציעות קורס מרתק על מדפסות התלת-מימד המתקדמות

במסגרת המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל-חי, הפועל בשיתוף עם מיזם המדעים של אשכול רשויות גליל מזרחי, יפתחו בשבוע הבא שני קורסים המיועדים לקהל הרחב, על מדפסות התלת- מימד החדישות והמתקדמות.

.

150 אלף שקל למיזם הספורט האזורי

תאריך:  14.10.2014

 

150 אלף שקל למיזם הספורט האזורי

כחלק מתוכנית קידום המצוינות בספורט שנבנתה על ידי ועדת הספורט של אשכול גליל מזרחי, העביר מינהל הספורט 150,000 ₪ לשלושה מרכזי מצוינות אזוריים: מרכז המצוינות בחתירה בקיאקים במוא"ז עמק הירדן, מרכז המצוינות בשחייה במוא"ז גליל עליון ומרכז המצוינות לטניס בק"ש.

תרומה של 2.2 מיליון דולר למיזם מדעים

תאריך:  25.7.2014

תרומה בסך 2.2 מיליון דולר למיזם המדעים של הגליל המזרחי

תקציב חשוב ללימודי המדעים בגליל המזרחי: שיתוף פעולה של אשכול גליל מזרחי שמוביל את מיזם המדעים עם קרן רש"י, קרן ראסל ברי ומגבית בריטניה הביא לתרומה משמעותית נוספת שבמסגרתה יקבלו תלמידי ומורי האזור תגבור בלימודי מדעים, בדגש על חקר ומדע.

 

מנהלת חדשה למיזם המדעים האזורי

תאריך:  16.11.2014

 

ד"ר יפעת לינדר מונתה למנהלת מיזם המדעים האזורי
ד"ר יפעת לינדר, מונתה לתפקיד מנהלת מיזם המדעים האזורי שמוביל אשכול גליל מזרחי בשיתוף עם המכללה האקדמית תל-חי. ד"ר לינדר מחליפה בתפקידה את ד"ר עירית ששון שייסדה את מיזם המדעים ותמשיך בעבודתה במיזם האזורי כיועצת חיצונית.

 

 

מיזם אזורי להקמת מרכז תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות יוצא אל הדרך

תאריך:  25.11.2014

מיזם אזורי להקמת מרכז תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות יוצא אל הדרך
עמותת כוכב הצפון  נבחרה על ידי אשכול גליל מזרחי לספק ולהפעיל רצף שירותים לטיפול ושיקום עבור אוכלוסייה רב נכותית מעל גיל 21. חלק מהשירותים יופעלו כבר בחודשים הקרובים.
לאחר הליך מכרז מוקפד ומקצועי נבחרה עמותת כוכב הצפון להפעיל רצף שירותים לטיפול ושיקום עבור אוכלוסייה רב נכותית, בגליל המזרחי. המכרז בהתארגנותו האזורית, הינו ראשון מסוגו בארץ, והוא מהווה אתגר חלוצי, בניסיון למתן הפתרונות הנדרשים בתחום הרווחה, בהיבט גיאוגרפי ותוך חשיבה מערכתית, איגום משאבים ויצירת שותפויות.

 

ראשי הרשויות נערכים לחירום

תאריך:  03.12.2014

 

פורום ראשי הרשויות נערך לחירום
פורום ראשי הרשויות אירח השבוע את מנהל מנהל החירום, אלי רגב, שהציג בפני חברי הפורום מודל חדשני להערכות אזורית לחירום. חברי הפורום קיבלו החלטה לקיים הליך תכנון משותף לחירום.
רגב הציע כי באשכול גליל מזרחי יתבצע פילוט ראשוני של מודל זה שבו תבנה תוכנית אזורית להערכות לחירום  בדגש על הערכות לתרחישי מלחמה, מזג אוויר קיצוני ורעידות אדמה.

 

פרויקט אזורי של טיפול בבעלי צרכים מיוחדים יוצא אל הדרך

תאריך:  19/4/15

 

בכירי משרד הרווחה הגיעו למפגש התנעה אזורי להקמת מרכז טיפולי בצומת כח

 אשכול גליל מזרחי ערך השבוע ישיבת הזנקה רחבת היקף למיזם האזורי שבמסגרתו יפתחו מסגרות שונות לטיפול ותעסוקה לאנשים עם מוגבלויות. במפגש הוצגו תוכניות העבודה של עמותת כוכב הצפון ואף נערך סיור בשטח המיועד לבניית המרכז הטיפולי התעסוקתי האזורי בצומת כוח. את ישיבת ההזנקה הובילו אלי מלכה, יו"ר פורום ראשי רשויות וראש מוא"ז גולן ובני בן מובחר יו"ר ועדת שירותים חברתיים באשכול וראש מוא"ז מבואות החרמון, שהמועצה בראשותו אישרה לאחרונה להקצות שטח בצומת כח לצורך הקמת המבנה.

המפגש נערך בהשתתפות הגברת ויויאן אזרן, מנהלת השירות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה, הגברת גלית גבע, מנהלת שירות השיקום בקהילה, רכזי שירותיי הרווחה בצפון מנהלי לשכות רווחה והורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
כזכור  עמותת כוכב הצפון זכתה במכרז של אשכול גליל מזרחי לפיתוח שירותים ומסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים. העמותה החלה את עבודתה במרחב הגליל המזרחי והגולן בחודשים האחרונים וכבר הצליחה לגייס כ- 2 מיליון דולר להקמת מרכז טיפולי אזורי, שיוקם בצומת כח. מסגרות טיפול נוספות יוקמו בטובא- זנגרייה, מסעדה שבגולן, אזור תעשייה צח"ר ועוד.

 אלי מלכה: "זהו מיזם ייחודי, התארגנות אזורית משותפת בין הרשויות המוניציפליות, משרדי הממשלה והורים לילדים בעלי הצרכים המיוחדים . אנו מוכנים להשקיע ממרצנו ותקציבנו כדי שהמיזם הזה יצליח ויאפשר לאוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים לקבל את המענה המקסימלי לצורכיהם".

בני בן מובחר: "במשך שנים אני נלחם עבור אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים שתקבל את השירותים המגיעים לה וביחד עם כוכב הצפון ואנשי משרד הרווחה נקים מרכז שיהיה מצוין ברמה בינלאומית".

הישראלים אוהבים לטייל בגולן ובגליל

תאריך:29.4.2015 

 

סקר חדש מצא כי 40 אחוז מהישראלים מעדיפים לטייל בגולן 36 % בגליל!

כנס התיירות ה-7 של המכללה האקדמית כנרת נערך השבוע בשיתוף עם אשכול גליל מזרחי ועסק בשיתוף פעולה בין מיזמי תיירות מתחרים – לטובת קידום התיירות האזורית. מנהל אגף התיירות בגולן, שמואל חזן, חשף אפליקציית תיירות ייעודית לאזור הגולן שפיתחו במועצה במטרה להקל על תיירני הגולן ולהוזיל את עלויות השיווק.

הכנסנערךבביתגבריאלתחתהכותרת "תיירותאזורית – חסמיםוהזדמנויותלצמיחהכלכלית"בהשתתפותמנכ"למשרדהתיירותאמירהלוי, ראשי מועצות, מנכ"ליתאשכולגלילמזרחי, נוריתצוררבינו, נשיאהמכללההאקדמיתכנרתשמעוןגפשטייןוראשיהחוגלתיירותבמכללההאקדמיתכנרת, מנהליעמותותהתיירות, בנקדקסיה, מנכ"לדקלאחר, חייםאוחיון, הפרסומאיתנירהשניידרמןורביםנוספים.

לרגל הכנס ורגע לפני חופשת הקיץ, נערך סקר מיוחד הבוחן את הרגלי תיירות הפנים של הישראלים ואת העדפותיהם בבחירת סוג ואופי חופשה, אזור גיאוגרפי, תדירות טיול וכדומה.

מתוצאות הסקר עולה כי הישראלים העדפה גורפת לחלקים הצפוניים בישראל. המשיבים נתבקשו לדרג את שלושת האזורים האהובים עליהם בישראל ובחרו במקום הראשון באזור הגולן (כ-40%), אזור הגליל (כ-36%) ואזור טבריה והכנרת (כ-28%). כ-28% בחרו גם באזור אילת וחופי הים האדום. לאחריהם אזור ים המלח (22%), הרי ירושלים (כ-17%). אזור תל אביב נבחר בין האזורים הפחות פופולריים לטיולים וחופשות עם כ-9% בלבד.

עוד עולה כי 55% מהישראלים מטיילים או יוצאים לחופשה בישראל לפחות פעם בשנה. כ-28% סיפרו כי הם יוצאים לחופשה או טיול בישראל פעם בשנה. 7% בלבד דיווח כי לא מטיילים או יוצאים לחופשות בישראל כלל.

למעלה מ-56% מהישראלים יעדיפו לינה בבית מלון כשהם יוצאים לטיול או לחופשה בישראל. 16% מהישראלים יבחרו בצימר וכ-12% יבחרו בקמפינג. בגילאי 18-29 הביקוש ללינה בשטח גבוה פי שתיים וכ-24% מעידים שיבחרו בקמפינג.

הסקרנערךעלידיחברתTNSבקרב 500 משיביםדובריעבריתבגילאי 18-65 מצא עוד כי ככל שמתבגרים יש יותר זמן פנוי לטייל - על אף ההעדפה הגורפת ללינה בבתי מלון, כ-45% מהישראלים מדווחים כי הגורם המשפיע ביותר אשר מונע מהם לטייל בישראל הוא המחירים הגבוהים של הלינה בישראל.

ראש המחלקה לניהול תיירות ומלונאות במכללה האקדמית כנרת, ד"ר אלון גלבמן: "הסקר מעיד כי מרבית הישראלים בוחרים ביעדים מקומיים עבור חופשותיהם ונוהגים לטייל בישראל בתדירות גבוהה – תוך העדפה ברורה לאזור הצפון בכלל והגולן בפרט".  

נורית צור-רבינו, מנכ"לית אשכול גליל מזרחי: "הסקר מחזק את ההבנה כי הגליל המזרחי הוא האזור האהוב ביותר על הציבור הישראלי. שיתוף פעולה בין מיזמי תיירות שונים וגם עם הרשויות, העמותות והגופים הממשלתיים הוא מנוע הצמיחה הכלכלי האזורי, שיוביל גם לחיזוק החברה והתרבות, וסוד ההצלחה טמון בזיהוי האתגרים המשותפים לכולנו – והמרכזי שבהם הוא להכפיל את מספר הישראלים שנופשים בגליל על ידי גיבוש תוכנית פעולה מתאימה לקידום המערך התיירותי באזור, על כל גווניו".

 

חנוכת תחנת חקר חמישית

תאריך:  08.12.2014

 

ביום ראשון תחנך תחנת  חקר לפיזיקה  וטכנולוגיות מתקדמות

הדבר הבא בעולם המדעים, יצור עצמי ומתקדם באמצעות מדפסות תלת מימד יאפשר לתלמידים וחוקרים צעירים מכל האזור לפתח ולייצר מגוון רחב של מוצרים בעצמם.   העתיד כבר כאן: ביום ראשון הקרוב יחנוך המרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן, במכללה האקדמית תל-חי, בשיתוף עם מיזם העשרה ומצוינות מדעית האזורי שמוביל אשכול גליל מזרחי, את תחנת החקר החדשה לפיזיקה וטכנולוגיות מתקדמות בבי"ס הר וגיא . התחנה החדשנית, אחת מחמש תחנות חקר לנוער שהוקמו בגליל המזרחי בשנה האחרונה,, כוללת מדפסות תלת מימד, אשר ישמשו תלמידים  וסטודנטים מכל אזור הגליל המזרחי בתהליכי הניסוי והחקר השונים, במסגרת לימודיהם.

 

גויסו 2 מיליון דולר לפרויקט אזורי לבעלי צרכים מיוחדים

תאריך:  30/3/15

 

2 מיליון דולר להקמת מסגרת טיפולית אזורית לבעלי מוגבלויות

שותפות ייחודית בין אשכול גליל מזרחי, משרד הרווחה ועמותת כוכב הצפון תביא להקמת מסגרות טיפול לאנשים עם מוגבלויות בגליל המזרחי ובגולן. עמותת כוכב הצפון שזכתה במכרז של אשכול גליל מזרחי לפיתוח שירותים ומסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים, החלה את עבודתה במרחב הגליל המזרחי והגולן והצליחה לגייס כ- 2 מיליון דולר להקמת מרכז טיפולי אזורי.

צוות הפיתוח מטעם עמותת כוכב הצפון הציג לראשי רשויות החברות באשכול את התקדמות שנעשתה עד כה בפיתוח תוכנית עבודה מיוחדת שתותאם לצורכי האזור. בשלב הראשון התמקדו באיסוף הנתונים ולמידת השטח. איסוף הנתונים התבצע דרך מחלקות הרווחה של כל מועצה או רשות, בפגישות עמם ועם ארגונים וקבוצות הורים הפועלות במרחב. מנכ"לית עמותת כוכב הצפון, רותי גופר: "למרות המיפוי הראשוני שדיבר על 600 אנשים עם מוגבלויות שונות עד כה מהנתונים שאספנו עולה כי מדובר בכ2,000 אנשים עם מוגבלות פיזיות, נפשיות, מוגבלות שכלית ואוטיזם. מאוד חשוב לנו ללמוד את השטח ולהבין איפה צריך אותנו, באילו ישובים קיים צבר של אוכלוסייה מיוחדות ובו יהיה נכון להקים שירות אזורי ועל אילו צרכים הוא יכול לענות, למדנו גם על שירותים קיימים הזקוקים לסיוע שלנו לפיתוח שלהם ולהרחבתם".

אחת הפעולות המשמעותיות שצפויות להתרחש כבר בזמן הקרוב היא בנייתו של מרכז טיפולי אזורי במתחם צומת כוח. לשם כך השבוע אישרו חברי מליאת מועצה אזורית מבואות החרמון, בראשות ראש המועצה בני בן מובחר, את הקצאת השטח לכך. "חברי המליאה אישרו את הקצאת הקרקע בגלל החשיבות האזורית של הפרויקט שהוא בסדר גודל בינלאומי למען בעלי הצרכים המיוחדים" אמר בן מובחר.

במסגרת זו גויסו כ-2 מיליון דולר להקמת המרכז שיכלול מתחם תעסוקה מוגנת עם בית קפה, אולם הרצאות וגלריה, על הציר תחבורה ראשי ובמיקום שיאפשר הגעה אליו מכל אזור האשכול ויוכל למשוך קבוצות תיירים על כן נבחר מתחם צומת כוח . כידוע, במתחם זה קיימים גם הבריכות ההידרותרפיות, מכון כושר מותאם וחורשת קק"ל המתאימה לנכים שהקימה מועצה אזורית מבואות החרמון. המתחם יהווה מסגרת המשך לבי"ס שחפים ואף יעניק שירות של נופשונים למשפחות, שירות אשר עלה כצורך אזורי מאוד מרכזי . בנוסף המרכז יעניק שירותים של פיתוח והעצמה בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים ומהוה מרכז תעסוקה בילוי ופנאי אטרקטיבי לכל אדם החי בקהילה הסובבת. 

במקביל עומלים בימים אלו בעמותת כוכב הצפון להקמת מסגרות לתעסוקה מוגנת בכפרים בגולן מסעדה ומג'דל שמס, פיתוח שירות של תעסוקה מוגנת בתוך מפעל  לאלקטרוניקה באזור התעשייה צח"ר , הבנייה של מסגרת המשך  לכיתות האוטיזם בבי"ס כפר בלום ונתינת מענה למקרים מיוחדים ודחופים. 

ראש מועצה אזורית מבואות החרמון, בני בן מובחר, יו"ר ועדת שירותים חברתיים באשכול גליל מזרחי:                  בניית מרכז זה ופיתוח השירותים לאוכלוסיות בעלות מוגבלות, שם את האזור על המפה בפיתוח שירות איכותי ושיוויוני לתושבי הפריפריה. המרכז נכנס לתוך מכלול שלם של שירותים שנבנו לאורך השנים בדיוק באותו המקום הכוללים בריכות הידיותרפית, מרכז פיזיותרפיה, מכון כושר המותאם לבעלי צרכים מיוחדים ועוד".
"מנכ"לית אשכול גליל מזרחי, נורית צור: "בפרויקטים השונים שמפעיל האשכול, בין אם בשירותים חברתיים ובין אם בחינוך או תחבורה, אנו רואים את הערך הרב של האזוריות ושיתופי הפעולה. יש יותר נכונות של תורמים לתרום ונכונות גדולה יותר של הממשלה לקחת חלק בתמיכה בפעולות. היכולת של רשויות בודדות להקים מסגרות טיפול לאנשים עם מוגבלויות היא מאוד מצומצמת בשל העלויות הגבוהות הכרוכות בכך, אולם כאשר משתפים פעולה ומאגמים משאבים, הכל נראה אפשרי יותר".
הפעלת מסגרת השירות תיצור מקומות עבודה לאנשי הגליל ותייעל את תקציב הרווחה של הרשויות שתוכלנה לשלוח את המטופלים לקבלת שירות איכותי בקרבת הבית תוך חסכון בעלויות ההפעלה.

חדשות האשכול

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי קליטה וטיפו

הודעה לתושבים מקרה נשיכה של תן החשוד כחולה במחלת הכלבת - מו

         הודעה לתוש

הודעה לתושבים ביישובים בגליל כלבת בתן בקיבוץ דן   &n

אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לשירותי הובלת פסולת

לכל חדשות האשכול

אירועי חברה ותרבות

אזור הגליל המזרחי והגולן

מגוון פעילויות עבור ותיקי דרום הגליל 

לכל האירועים

הרשמה לדיוור

* indicates required
שדה חובה
כתובת דוא"ל לא תקינה